Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Ved certificeringsorganets bedømmelse af den certificeredes virke, er det den certificeredes virke, og ikke projektet, der bedømmes.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. § 8, stk. 1.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om den certificerede har virket som forudsat i certificeringsordningen for statikere, jf. BR18 kapitel 32 og 33, men tilhørende bilag og vejledninger.

Bedømmelsen omfatter:

  1.  en kontrol af alle dele af start- og sluterklæringen samt den tilhørende beskrivelse af virket for at sikre, at den certificerede statiker har virket, som krævet, jf. BR18, og at start- og sluterklæringerne opfylder sit formål, og
  2. en kontrol af den projektering og/eller kontrol, som den certificerede har udarbejdet med henblik på at bedømme, at vedkommende har virket, som anført i beskrivelsen af virket.

Udover certificeringsorganets bedømmelse af start- og sluterklæringen samt den tilhørende beskrivelse af virket skal certificeringsorganets bedømmelse af den certificeredes projektering og/eller kontrol, som anført ovenfor, omfatter en kontrol af den statiske dokumentation, som den certificerede har udarbejdet. Kontrollen af konstruktionsdokumentationen, henholdsvis projektdokumentationen, udføres som minimumskontrol iht. SBi-anvisning 271. Bedømmelsen foretages på baggrund af en projektgranskning svarende til den granskning der foretages ved bedømmelsen af en ansøgers kompetencer, jf. afsnit 4.2.5.1 i det omfang det er relevant for byggeriet og den dokumentation, der er relevant for bedømmelsen.

Såfremt bedømmelsen påviser væsentlig uoverensstemmelse mellem den statiske dokumentation og kravene hertil, kan der foretages en udvidet kontrol. Karakter og omfang af en udvidet kontrol vil variere i hvert enkelt tilfælde alt efter, hvordan certificeringsorganet vurderer, at den skal tilrettelægges. Det vil således afhænge af, hvilken uoverensstemmelse, der er tale om, og hvad det kræver at bedømme denne. Formålet med en sådan udvidet kontrol er at fastlægge omfanget og graden af disse uoverensstemmelser, der skal ligge til grund for bedømmelsen, således at bedømmelsens resultat er sket på et tilstrækkelig oplyst grundlag.

Eventuelle fejl og mangler i dokumenterne, som er den certificeredes virke uvedkommende, indgår ikke i bedømmelsen.

Bedømmelsen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport. En bedømmelsesrapport kan fx udarbejdes svarende til en B3.1. Statisk kontrolrapport - projektering, jf. SBi-anvisning 271.

7.4.2.1. Kontrol af virke for certificeret statiker, der har virket i konstruktionsklasse 2

For statikere, der er certificeret til at virke i konstruktionsklasse 2, udtager certificeringsorganet, jf. § 31, stk. 1 hvert tredje år et projekt, hvortil der er meldt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1 og afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de tre seneste års projekter, som den enkelte certificerede statiker har virket på.

Projektet skal være et projekt, hvor den certificerede statiker har virket i konstruktionsklasse 2 som:

• Projekterende, som har udarbejdet den statiske dokumentation eller
• Kontrollant af den statiske dokumentation.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningen for certificerede statiker for konstruktionsklasse 2, jf. BR18, kapitel 32 og 33.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i konstruktionsklasse 2 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket, indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 12 forsat er til stede.

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.4.1 og 7.4.2.

7.4.2.2. Kontrol af virke for certificeret statikere, der har virket i konstruktionsklasse 3 og 4

For statikere, der er certificeret til at virke i konstruktionsklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet, jf. § 31, stk. 2 hvert femte år et projekt, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse til kontrol af den certificeredes statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1 og afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de fem seneste års projekter, som den enkelte certificerede statiker har virket på.

Projektet skal fortrinsvis være et projekt, hvor den certificerede statiker har virket i den højeste konstruktionsklasse som:

• Projekterende, som selv har tilrettelagt og udarbejdet dokumentationen – dog assisteret af medprojekterende, hvor projektets omfang gør, at det ikke er rimeligt at forvente, at én person kan udarbejde den nævnte dokumentation i praksis eller
• Kontrollant, som svarer til den kontrol som foretages af en aktiv kontrollant, jf. BR18, kapitel 33 herunder bilag 4, tabel 2.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningerne for certificerede statiker for konstruktionsklasse 2 eller konstruktionsklasse 3 og 4, jf. BR18, kapitel 32 og 33 afhængig af det udvalgte projekt.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i mindst konstruktionsklasse 3 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket, indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 13 forsat er til stede.

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.4.1 og 7.4.2.

7.4.2.3. Kontrol af for certificeret statiker, der har virket som tredjepartskontrolant af statiske forhold

For statikere, der er certificeret til at virke som tredjepartskontrollant i konstruktionsklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet jf. § 32, stk. 1 hvert femte år et projekt, hvortil der er meldt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede statikers virke på grundlag af den information, den certificerede statiker indsender årligt til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1 og afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de fem seneste års projekter, som den enkelte certificerede statiker har virket på.

Projektet skal være et projekt, hvor den certificerede statiker har virket som:

• Projekterende, som selv har udarbejdet kontrol af statisk dokumentation for mindst to konstruktionsafsnit, der er i konstruktionsklasse 3 eller 4,
• Uafhængig kontrollant i konstruktionsklasse 3 eller 4 eller
• Tredjepartskontrollant i konstruktionsklasse 4.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningerne for certificerede statiker for konstruktionsklasse 3 og 4 jf. § 13 eller til at udføre tredjepartskontrol for konstruktionsklasse 4, jf. § 14 afhængig af det valgte projekt.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i konstruktionsklasse 4 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket som tredjepartskontrollant, indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 14 forsat er til stede.

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.4.1 og 7.4.2.