Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Den certificerede statiker eller brandrådgiver skal til certificeringsorganet, jf. § 29, stk. 1 hver 12. måned regnet fra datoen for udstedelse af certifikatet indsende en oversigt over samtlige projekter i klasse 2-4, som vedkommende har virket i som certificeret, og hvortil der er meldt byggetilladelse. Projekter, hvor den certificerede har virket som certificeret statiker eller brandrådgiver i en lavere klasse, end den vedkommende er certificeret til, skal tillige indgå i oversigten over indmeldte projekter. Det skal tydeligt fremgå hvilken beskæftigelse jf. tabel 16, punkt 1, den certificerede har virket i på projektet. Dette skal sikre, at informationerne er dækkende for, at certificeringsorganet kan vurdere, om projektet er egnet til bedømmelse af den certificeredes virke.

En nærmere præcisering af de informationer, der skal oplyses, om de projekter, der indgår i oversigten, jf. § 29, stk. 1, er angivet nedenfor i tabel 16.

Tabel 16 – Krav til indhold af oversigt over projekter, som den certificerede har virket i, og som skal indsendes til certificeringsorganet hver 12. måned.

Krav, jf. § 29, stk. 1, nr. 1-6  Vejledning til krav 

1) Hvilket virke den certificerede statiker eller brandrådgiver har haft.

I henhold til BR18, kapitel 1 skal der til et projekt i klasse 2-4 være tilknyttet én person, der virker som certificeret. Der kan dog på det samme projekt være tilknyttet andre certificerede, der udfører arbejde vedr. bærende konstruktioner eller brandforhold på projektet som assisterende til den certificerede. I sådanne tilfælde skal projektet ikke indgå i listen over indsendte projekter for den assisterende.

Samtlige projekter i klasse 2-4 som den certificerede har virket på som certificeret vedr. bærende konstruktioner eller brandforhold skal indgå i liste over projekter, som årligt indsendes til certificeringsorganet. Det skal desuden præciseres nærmere hvilken beskæftigelse vedkommende har haft i projektet.

Det kan for brandforhold være følgende beskæftigelse:

• Udførende,
• Kontrollant eller
• Tredjepartskontrollant

og for bærende konstruktioner:

• Aktiv eller ledende projekterende,
• Aktiv eller ledende kontrollant eller
• Aktiv eller ledende tredjepartskontrollant.

Den certificerede skal redegøre for sit virke ved beskrivelse af

• hvilke dele den certificerede selv har udarbejdet,
• hvilke dele den certificerede har fået assistance til eller uddelegeret til andre projekterende, og herunder hvilket niveau af kontrol den certificerede har udført,
• hvilke dele den certificerede selv har kontrolleret,
• hvilke dele den certificerede har fået assistance til eller uddelegeret til andre kontrollanter og herunder hvilket niveau af kontrol den certificerede har udført.

Såfremt der under projektet er skiftet certificeret, skal der desuden også redegøres for hvilke dele der er overdraget. 

2) Om projektet er igangværende eller afsluttet.  Projektet betragtes som afsluttet, såfremt der på indberetningstidspunktet foreligger en tilladelse til ibrugtagning udstedt af kommunalbestyrelsen. Såfremt en sådan ikke foreligger på indberetningstidspunktet, betragtes projektet som igangværende, og det skal i disse tilfælde præciseres, hvilke dele af projektet, der endnu udestår, så certificeringsorganet kan vurdere, om projektet kan danne grundlag for en bedømmelse af den certificeredes virke.
3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet.  Det angives i hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet.
4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt.

 
Der skal angives en entydig identifikation af byggesagen. Dette kan være i form af•

• en matrikelbetegnelse,
• adgangsadresse,
• ejendomsnummer og etageangivelse,
• byggesagens journalnummer.

5) Starterklæring for hvert projekt.

Starterklæringen udfærdiget, jf. BR18 kapitel 29, § 508 for brandforhold og jf. BR18 kapitel 28, § 498 for bærende konstruktioner, fremsendes.
Såfremt der under projektet er skiftet certificeret, fremsendes udelukkende den starterklæring, som den certificerede selv har udarbejdet.

6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Sluterklæring, hvor der for projekter er meddelt ibrugtagningstilladelse, udfærdiget, jf. BR18 kapitel 29, § 509 for brandforhold og jf. BR18 kapitel 28, § 499 for bærende konstruktioner, fremsendes.
Såfremt der under projektet er skiftet certificeret, fremsendes udelukkende den sluterklæring, som den certificerede selv har udarbejdet.

Såfremt den certificerede ikke har indsendt oplysninger om et projekt til certificeringsorganet, hvor vedkommende har virket i den højeste klasse, der er krævet i forbindelse med certificeringen for den ordning som vedkommende er certificeret til, indenfor en sammenhængende periode på 5 år regnet fra certificeringstidspunktet eller tidspunktet for den sidst udførte faste kontrol, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen forsat er til stede. Dette kan fx ske via en bedømmelse af et projekt, hvor vedkommende har arbejdet som assisterende til den certificerede på et projekt i den højeste klasse, der er krævet i forbindelse med certificeringen for den ordning som vedkommende er certificeret til.