Certificeringsorganet kan, jf. § 30 løbende påse, om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, hvis der er forhold, der giver anledning hertil. Dette kunne fx være som følge af væsentlige ændringer i bygningsreglementet, væsentlige ændringer i bilag eller vejledninger til bygningsreglementet eller tilhørende standarder. Det kunne også være som følge af en vurdering i forbindelse med den faste kontrol som certificeringsorganet ikke har fundet tilfredsstillende, og derfor vil have uddybet.

I sådanne tilfælde kan certificeringsorganet skriftligt anmode den certificerede om at fremsende dokumentation for, at betingelserne for certificering er opfyldt. Den certificerede er herefter, inden for en frist på 4 uger, forpligtet til at fremsende dokumentation herfor.

Ved mistanke om en certificeret persons manglende opfyldelse af betingelserne for certificering, kan begrundet meddelelse ske til certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 4. Dette kunne fx være:

• Kommunen, der som bygningsmyndighed, har fundet fejl i byggeriet.
• Et certificeringsorgan, der i forbindelse med den faste kontrol i et projekt finder fejl, opstået som følge af en anden certificerets virke end den certificerede, der er målet for kontrollen.
• Tredjepart, der finder, at et projekt eller et virke af en certificeret person ikke er tilfredsstillende.

En sådan meddelelse skal være skriftlig og indeholde dels en redegørelse for begrundelsen for mistanken og dels dokumentation, der indikerer, at der kan være tale om, at den certificerede ikke opfylder betingelserne for certificeringen.

Ved sådanne henvendelser skal certificeringsorganet vurdere om mistanken er tilstrækkeligt begrundet og dokumentationen herfor er fyldestgørende, og herefter vurdere om meddelelsen giver anledning til kontrol af den certificerede person.

Formålet med en sådan kontrol er at vurdere, om den certificerede opretholder kravene til den ordning som vedkommende er certificeret til. Denne vurdering skal ske gennem en bedømmelse af den certificeredes kvalifikationer, kompetencer samt virke. Selve projektet, som ligger til grund for meddelelsen, vil ikke blive kontrolleret yderligere med henblik på at lovliggøre byggeriet, idet dette er en opgave for bygningsmyndigheden.