Ved certificeringsorganets bedømmelse, er det ansøgers kompetencer, der skal bedømmes, og ikke projektet, der bedømmes.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. § 7, stk. 1. Bedømmelsen af projektet skal ske ved en granskning af projektet efterfulgt af en mundtlig redegørelse, jf. § 7, stk. 4.

 

5.2.5.1. Granskning af projekt 

Projektgranskningen skal ifølge § 7, stk. 3, vise at:

• Dokumentationen for projektet er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29 og 30.

• Dokumentationen for projektet viser, at bygningsreglementets krav til brandforhold i kapitel 5 er opfyldt.

Certificeringsorganets granskning af projektet som grundlag for bedømmelse af ansøgers kompetencer skal foretages som beskrevet i Tabel 13 og Tabel 14 i det omfang, det er relevant for byggeriet og den dokumentation, der er relevant for bedømmelsen.

Tabel 13 — Beskrivelse af granskning og vægtning af ansøgers kompetence for projekter opført efter BR18 med brug af certificeret brandrådgiver

Emne
 
 
Indhold1)
 
Bedømmelsen omfatter  Vægt
Generelt Indplacering i brandklasse samt udarbejdelse af dokumentation og kontrol. 
Er den rigtige brandklasse valgt, og er dokumentationen herfor dækkende. 
Stor 
Er dokumentationen dækkende for projektet og udarbejdet som beskrevet i BR18, kapitel 29. 
Stor
 
Er dokumentationen entydig, læsbar og konsistent. 
Stor 
Er kontrollen tilstrækkelig og udarbejdet som beskrevet i kravene i BR18, kapitel 30. 
Stor
 
Brandstrategirapport 

Brandstrategirapporten skal omfatte en beskrivelse af, hvordan brandkravene opfyldes for det opførte byggeri under hensyn til byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse.

Er de præ-accepterede løsninger anvendt korrekt. 
Stor
 
• Er det eftervist ved en komparativ analyse, at afvigelser fra præ-accepterede løsninger viser, at et tilsvarende sikkerhedsniveau er dokumenteret.
   
• Er det, hvor der anvendes flere afvigelser fra præ-accepterede løsninger, eftervist, at der ikke er en sammenhæng mellem afvigelserne, der forringer det samlede sikkerhedsniveau. 
Meget stor 
Er det eftervist, at dokumentation for indsatstaktisk traditionelt byggeri er dækkende, i det omfang dele af byggeriet er erklæret indsatstaktisk traditionelt.
Stor
 
Brandteknisk dimensionering

Rapport om brandteknisk dimensionering skal mindst omfatte dokumentation for:

1)  Krav til brandforhold, der eftervises ved brandteknisk dimensionering.

2)  Acceptkriterier, der repræsenterer krav til brandforhold.

3)  Beskrivelse af dimensionerende scenarier, der eftervises, scenariernes relevans i forhold til byggeriets udformning og personerne, der anvender byggeriet samt krav til brandforhold og acceptkriterier, der ønskes eftervist.

4)  Validering af de anvendte modeller i forhold til den konkrete undersøgelse.

5)  Beregningsresultater og vurdering af beregningsresultater i relation til acceptkriterier og krav til brandforhold, der undersøges.

6) Følsomhedsanalyser.
• Er alle relevante funktionskrav opstillet.  
 
• Er alle relevante scenarier og acceptkriterier opstillet.

• Er de valgte beregningsmetoder egnede til at eftervise de konkrete scenarier.

• Er beregningsmodellerne validerede og testede til formålet.

• Er der valgt data til videre modellering, der er repræsentative for de valgte scenarier.

• Er resultaterne af modellering rimelige.

• Er der foretaget tilstrækkelige følsomhedsanalyser/svigtanalyser, og er konsekvensen adresseret.  

• Er dokumentationen for den brandtekniske dimensionering tilstrækkelig og udført/kontrolleret som beskrevet i BR18, kapitel 29 og 30.
 Meget stor
Brandplaner
Brandplaner skal vise byggeriets brandmæssige disponering og skal uddybe og understøtte beskrivelserne i brandstrategirapporten.
Om brandplanerne omfatter den brandsikring, som fremgår af brandstrategirapporten, og om brandplanerne i øvrigt omfatter de forhold, som er angivet i BR18, kapitel 29, § 513 
Stor
 
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
 
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner skal vise indretningen af henholdsvis forsamlingslokaler o.lign. samt oplag i lagerbygninger.
Om pladsfordelingsplaner eller belægningsplaner omfatter den brandsikring, som fremgår af brandstrategirapporten, og om brandplanerne i øvrigt omfatter de forhold, som er angivet i BR18, kapitel 29, §§ 514 – 515. 
 Nogen
Funktionsbeskrivelse 
Funktionsbeskrivelsen skal beskrive, hvilke brandsikringstiltag, der er nødvendige for at tilgodese brandstrategien, og hvor i byggeriet tiltagene skal være. 

Om funktionsbeskrivelsen er:

• Dækkende for brandsikringen, som det fremgår af brandstrategirapporten.

• Giver et entydigt grundlag for den videre projektering af de brandtekniske foranstaltninger.

• Omfatter de forhold for funktionsbeskrivelse, som er angivet i BR18, kapitel 29, § 517. 
 Stor
Kontrolplan
Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen. 
• Om kontrollerne angivet i kontrolplanen er dækkende for brandsikringen, som fremgår af brandstrategirapporten.

• Om der er udpeget de nødvendige særlige kontroller.

• Om kontrolplanen i øvrigt omfatter de forhold, som er angivet i BR18, kapitel 29, § 518.
 Meget stor
Kontrolrapport 
De brandtekniske kontrolrapporter omfatter de gennemførte kontroller, som er beskrevet i kontrolplanen.

Det er alene kontrolrapporter omhandlende den brandtekniske dokumentation, der bedømmes. Bedømmelsen omfatter:

• Om kontrolrapporterne omhandler de kontroller, der er angivet i kontrolplanen.

• Om eventuelle afvigelser, der fremkommer af kontrolrapporterne, er håndteret.

• Om kontrolrapporterne i øvrigt omfatter de forhold, som er angivet i BR18, kapitel 29, § 519.

 Nogen
Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan)
 
En drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan fastlægger, hvordan bygningens brandsikkerhed kan opretholdes i hele bygningens levetid. 

Bedømmelsen omfatter, at den nødvendige drift, kontrol og vedligehold af byggeriet er indarbejdet i DKV-planen til at sikre, at:

• driften af bygningen sker på en sådan måde, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid.

• konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer kontrolleres og vedligeholdes løbende, så sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningen levetid.

• de nødvendige løbende funktionsafprøvninger af brandtekniske installationer foretages.

 Stor
Bedømmelse af detaljeret beskrivelse af drift, kontrol og vedligehold af de enkelte typer af konstruktioner, bygningsdele og installationer. 
 Nogen

 1) Nærmere beskrivelse af krav til indhold af den brandtekniske dokumentation fremgår af BR18, kapitel 29.

 

 Tabel 14 — Beskrivelse af granskning og vægtning af ansøgers kompetence for projekter, udført med teknisk byggesagsbehandling, jf. BR18, eller projekter der er opført iht. BR10 eller BR15

Emne  Indhold  Bedømmelsen omfatter   Vægt

Generelt

 Indplacering i brandklasse samt udarbejdelse af dokumentation og kontrol.

Er den rigtige brandklasse valgt, og er dokumentationen herfor dækkende.

Stor

 Er dokumentationen dækkende for projektet og udarbejdet som beskrevet i § 23, stk. 6.

Stor

 Er dokumentationen entydig, læsbar og konsistent.

Stor

 Brandstrategirapport

 Brandstrategirapporten skal omfatte en beskrivelse af, hvordan brandkravene opfyldes for det opførte byggeri under hensyn til byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse.

 Er de præ-accepterede løsninger anvendt korrekt.

Stor

• Er det eftervist, at afvigelser fra præ-accepterede løsninger viser, at et tilsvarende sikkerhedsniveau er dokumenteret.
• Er det, hvor der anvendes flere afvigelser fra præ-accepterede løsninger, eftervist, at der ikke er en sammenhæng mellem afvigelserne, der forringer det samlede sikkerhedsniveau.

Meget stor
Brandtekniske beregninger  

Rapport om brandteknisk dimensionering skal mindst omfatte dokumentation for:

1)    Krav til brandforhold, der eftervises ved brandteknisk dimensionering.

2)    Acceptkriterier, der repræsenterer krav til brandforhold.

3)    Beskrivelse af dimensionerende scenarier, der eftervises, scenariernes relevans i forhold til byggeriets udformning og personerne, der anvender byggeriet samt krav til brandforhold og acceptkriterier, der ønskes eftervist.

4)   Validering af de anvendte modeller i forhold til den konkrete undersøgelse.

5)   Beregningsresultater og vurdering af beregningsresultater i relation til acceptkriterier og krav til brandforhold, der undersøges.

6)   Følsomhedsanalyser. 

• Er alle relevante funktionskrav opstillet.
• Er alle relevante scenarier og acceptkriterier opstillet.
• Er de valgte beregningsmetoder egnede til at eftervise de konkrete scenarier.
• Er beregningsmodellerne validerede og testede til formålet.
• Er der valgt data til videre modellering, der er repræsentative for de valgte scenarier.
• Er resultaterne af modellering rimelige.
• Er der foretaget tilstrækkelige følsomhedsanalyser/svigtanalyser, og er konsekvensen adresseret.
• Er dokumentationen for den brandtekniske dimensionering tilstrækkelig og udført/kontrolleret på tilfredsstillende vis.
Meget stor
 Brandplaner Brandplaner skal vise byggeriets brandmæssige disponering og skal uddybe og understøtte beskrivelserne i brandstrategirapporten. Om brandplanerne omfatter den brandsikring, som fremgår af brandstrategirapporten. Stor
Pladsfordelings-planer og belægningsplaner Viser indretningen af henholdsvis forsamlingslokaler o.lign. samt oplag i lagerbygninger. Om pladsfordelingsplaner eller belægningsplaner omfatter den brandsikring, som fremgår af brandstrategirapporten. Nogen
Beskrivelser, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber, brandtekniske installationer, flugtveje og redningsforhold
 

Om beskrivelsen er dækkende for brandsikringen som det fremgår af brandstrategirapporten.


Nogen
Redegørelse for drift-, kontrol- og vedligeholdelse for brandsikringen i bygningen (DKV-plan)
En redegørelse for drift, kontrol og vedligeholdelse fastlægger, hvordan bygningens brandsikkerhed kan opretholdes i hele bygningens levetid.

Bedømmelsen omfatter, om den nødvendige drift, kontrol og vedligehold af byggeriet er indarbejdet i DKV-planen til at sikre, at:
• driften af bygningen sker på en sådan måde, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid.
• konstruktioner, bygningsdele og brandtekniske installationer kontrolleres og vedligeholdes løbende, så sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningen levetid.
• de nødvendige løbende funktionsafprøvninger af brandtekniske installationer foretages.

Stor 
Bedømmelse af detaljeret beskrivelse af drift, kontrol og vedligehold af de enkelte typer af konstruktioner, bygningsdele og installationer. Nogen
Kontrol af dokumentationen Indeholder en beskrivelse af den kontrol, som ansøgeren har udarbejdet af den dokumentation, som ansøger ikke selv har udarbejdet. Om kontrollen er dækkende og retvisende for sit formål. Stor

Det bemærkes, at certificeringsorganets bedømmelse alene foretages af den del af dokumentationen, som ansøgeren selv har udarbejdet eller kontrolleret. Hvor ansøgeren har udarbejdet dokumentationen, omfatter bedømmelsen, om den dokumentation, som ansøgeren har udarbejdet, er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29, og om dokumentationen viser, at krav til brandforhold, jf. BR18, kapitel 5, er opfyldt. Hvor ansøgeren har kontrolleret et forhold, omfatter bedømmelsen, om kontrollen er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 30, og om kontrollen, i det omfang den er udført af ansøgeren, viser, at krav til brandforhold, jf. BR18, kapitel 5, er opfyldt.

Bedømmelsen omfatter også, at ansøger kan arbejde indenfor god faglig praksis. Dog er det irrelevant, om andre tekniske løsning kunne have været mere egnede for det konkrete projekt, såfremt de valgte løsninger opfylder bygningsreglementets krav og er anvendelige til formålet.

Start- og sluterklæringen indgår ikke i certificeringsorganets bedømmelse, men certificeringsorganet kan vælge at få denne del af dokumentationen udleveret som baggrundsinformation for bedømmelsen.

Eventuelle fejl og mangler i dokumenterne, som er ansøgerens virke uvedkommende, indgår ikke i bedømmelsen.

Beskrivelse af vægtning af kompetencer fremgår af Tabel 15.

 

Tabel 15 — Beskrivelse af vægtning af ansøgers kompetencer for certificering af brandrådgiver
Vægtning af kompetencer  Beskrivelse 
 Meget stor Granskningen viser, at ansøgeren med stor sikkerhed kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende del af dokumentationen, og at der kun er få mangler i dokumentationen, der ikke er væsentlige for bygningens brandsikkerhed.
 Stor Granskningen viser, at ansøger med stor sikkerhed kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende del af dokumentationen. Der kan være nogle mangler i dokumentationen, der ikke er væsentlige for bygningens brandsikkerhed.
 Nogen Granskningen viser, at ansøger kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende dokumentation på tilfredsstillende vis. Der kan være flere fejl og mangler, der ikke er væsentlige for bygningens brandsikkerhed.

Granskningen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport. En bedømmelsesrapport kan fx udarbejdes svarende til en brandteknisk kontrolrapport for brandteknisk dokumentation.

Hvor certificeringsorganet kan nære tvivl om en ansøgers kompetence, kan certificeringsorganet på baggrund af en konkret vurdering udbede sig yderligere dokumentation til bedømmelse, eller certificeringsorganet kan vælge at foretage yderligere afprøvning af ansøgers kompetence i forbindelse med ansøgers mundtlige redegørelse.

 

5.2.5.2. Mundtlig redegørelse

Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse mundtligt redegøre for projektet og godtgøre, at ansøgeren selv har virket på projektet som beskrevet i dokumentationen og i overensstemmelse med god faglig praksis, jf. § 23, stk. 4.

Den mundtlige redegørelse tjener til bedømmelse af ansøgerens kompetencer ved såvel en samlet gennemgang af projektet som en uddybning og belysning af tvivlsspørgsmål, som bedømmerne har fundet via projektgranskningen.

Ansøgerens redegørelse bør omfatte:

• Beskrivelse af projektet.

• Beskrivelse af den overordnede brandstrategi i form af:

• Inddeling af byggeriet i bygningsafsnit, anvendelseskategorier og risikoklasser.

• Beskrivelse af metoder for dokumentation af brandforhold og brandklasser.

• Byggeriets placering på grunden og sikring mod brandspredning til nabogrund.

• Evakueringsstrategi.

• Hovedkoncept for bærende konstruktioner.

• Hovedkoncept for sikring mod antændelse, brand- og røgspredning.

• Beskrivelse af, hvor der er udarbejdet en komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger og gennemgang af denne analyse.

• Beskrivelse af den brandtekniske dimensionering, herunder redegørelse for:

• Acceptkriterier relateret til relevante brandkrav.

• Relevante brand- og evakueringsscenarier.

• Modellers egnethed til formål.

• Primære resultater fra den brandtekniske dimensionering.

• Følsomhedsanalyser.

• Overordnet gennemgang af kontrolplanen i det omfang, der er krav om kontrolplaner for projektet.

• Overordnet gennemgang af de kontroller, som ansøger selv har udarbejdet i det omfang, der er krav om kontrolrapporter for projektet.

Den mundtlige redegørelse skal afdække ansøgerens rolle i projektet og forståelse af projektets væsentlige brandtekniske forhold, samt om vedkommende har arbejdet i overensstemmelse med bygningsreglementet og som beskrevet i ansøgningen.