Krav til personer, der ansøger om certificering som brandrådgiver til bygninger i brandklasse 3 og 4, følger af § 20, stk. 1. Kvalifikationerne omfatter:

• Uddannelse i byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

• Viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm., jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7.

• Sammenlagt tre års erfaring inden for de seneste seks år med anvendelse af ovenstående punkter, jf. § 20, stk. 1, nr. 10.

Kvalifikationerne skal give ansøger tilstrækkelige forudsætninger til at kunne eftervise, at bygningsreglementets brandkrav er opfyldt ved brug af følgende metoder:

• Præ-accepterede løsninger som angivet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

• Komparative analyser med udgangspunkt i præ-accepterede løsningen som angivet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

• Brandteknisk dimensionering af personsikkerhed for de bygninger, der er omfattet af BR18.

Kravene til kvalifikationer skal sikre, at ansøgeren har tilstrækkelige forudsætninger til på selvstændig vis at kunne dokumentere og kontrollere, at et byggeri i brandklasse 3 og 4 overholder bygningsreglementets brandkrav.

 

5.2.1.1. Krav til uddannelse i byggetekniske forhold, brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering for brandrådgiver til brandklasse 3 og 4

En ansøger til brandklasse 3 og 4 skal dokumentere at have gennemført en uddannelse i byggetekniske forhold, brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 point skal relatere sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Det følger af dette krav, at ansøger skal besidde tilstrækkelig bred, almen viden om byggetekniske forhold til at kunne forstå byggeriets samlede funktion, og hvordan delelementer, som fx byggematerialer, bygningskonstruktioner og bygningsinstallationer, indgår i byggeriet som helhed.  Den byggetekniske uddannelse svarer til den uddannelse, der følger af § 19, stk. 1, nr. 1. Der henvises til afsnit 5.1.1.

Ansøger skal tillige have tilstrækkelig bred teoretisk viden om brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering til at kunne forstå, hvordan en brand kan udvikle og sprede sig i en bygning og til andre bygninger, hvordan personer kan evakueres fra bygningen, og hvordan bygningen kan brandsikres, så bygningsreglementets brandkrav opfyldes. Ansøgeren skal også have viden om, hvordan de enkelte elementer i brandsikring af byggeriet påvirker brandsikringen af byggeriet som helhed, og ansøger skal kunne dokumentere, hvordan de enkelte elementer påvirker sikkerheden. 

Ved viden om brandsikring af byggearbejder for byggeri i brandklasse 3 og 4 forstås viden om bygningsreglementets brandkrav, jf. BR18, kapitel 5, samt vejledningerne hertil. Viden om brandsikring af byggearbejder omfatter også de delelementer, der indgår i brandsikring af byggeri, herunder:

• Brandmæssige egnede materialer, konstruktioner og bygningsdele.

• Brandtekniske installationer.

• Evakuering og redning af personer.

• Brandmodstandsevne af bærende konstruktioner.

• Antændelse, brand og røgspredning.

• Redningsberedskabets indsatsmuligheder og indsatstaktisk traditionelt byggeri.

• Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

Læringsmål for brandsikring af byggearbejder kan sidestilles med vejledningen angivet for § 19, stk. 1, nr. 2-7, idet viden skal omfatte byggeri i alle brandklasser.

Viden om brandsikring af byggearbejder, som det fremgår af § 19, stk. 1 nr. 2-7, og som fremgår af Tabel 10 kan udgøre indtil 10 ECTS-point af de 60 ECTS-point, der er relateret til brandsikring.

Viden om brandteknisk dimensionering er specificeret i § 20, stk. 1, nr. 2-9. Disse krav og læringsmål til kravene fremgår af Tabel 11. Denne viden bør udgøre en større del af den samlede uddannelse indenfor brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering.

Viden om brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering kan også omfatte teoretisk viden om brandteknisk dimensionering af bærende konstruktioner samt videre specialisering i både brandteknisk dimensionering, viden om brandmæssigt egnede byggevarer, brandtekniske installationer, brandprøvning, redningsberedskabets indsats i bygninger og tilsvarende teoretisk viden.

Tabel 11 — Krav til viden om brandteknisk dimensionering og læringsmål hertil for brandklasse 3 og 4.

Krav, jf. § 20, stk. 1, nr. 2-9  Læringsmål for BK3/BK4 
 2) Anvendelse af brandteknisk dimensionering.

Ved viden om anvendelse af brandteknisk dimensionering forstås, at ansøgeren skal kende, forstå og anvende brandteknisk dimensionering for byggeri omfattet af BR18 på et teoretisk niveau for så vidt angår:

• Identificering af relevante brandkrav, der dokumenteres med en brandteknisk dimensionering.

• Opstille relevante acceptkriterier relateret til brandkravet og hensynet bag kravet.

• Opstille evakueringsstrategier (se også nr. 3).

• Opstille og argumentere for relevante brand- og evakueringsscenarier relateret til bygningen, evakueringsstrategien og de brandkrav, der eftervises.

• Faglig begrundelse for valg af beregningsmetoder for videre beregning herunder også metodens anvendelsesområde.

• Fortolke resultater af den brandtekniske dimensionering og relatere dem til de opstillede acceptkriterier.

•  Foretage følsomhedsanalyser.

• Udarbejde dokumentation for den brandtekniske dimensionering. 3) Identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed.

Ved identifikation af risikomomenter relateret til personsikkerhed forstås, at ansøgeren skal have teoretisk viden om, hvilke faktorer der har betydning for evakueringen af personer fra en bygningen, og hvordan faktorerne påvirker personsikkerheden under evakuering og redning af personer. Disse faktorer kan bl.a. være:

• Grundlag for opstilling af forskellige evakueringsstrategier og evakueringsscenarier for personer i en given bygning, herunder:

• Personers evne til selv at erkende, at der er opstået en brand.

• Behov for varsling af personer i bygningen.

• Personers evne til selv at forlade en bygning, herunder med hvilken hastighed personerne kan bevæge sig ud af en bygning. 

• Udformning og brandsikring af flugtveje, og hvilken beskyttelse flugtvejene kan give under evakuering.

• Personers mulighed for at kunne opholde sig i bygningen på et sikkert sted, indtil personerne selv kan forlade bygningen eller kan blive reddet ud af bygningen.

• Mulighed for redning af personer fra bygningen.

• Mulige brandscenarier, der kan være kritiske for evakueringsstrategien som følge af:   

• Brandens placering i bygningen.

• Bygningens anvendelse.

• Bygningens udformning.

• Bygningens brandsikring.

 4) Viden om branddynamik.

Ved viden om brandkemi, branddynamik og beregning af brand- og røgspredning forstås, at ansøgeren skal have den fornødne teoretiske viden omkring fastlæggelse, beregning og fortolkning af brandscenarier omfattende:

• Varmetransport.

• Antændelse.

• De forskellig faser af en brand fra antændelse til branden er afsluttet, herunder hvilke parametre, der påvirker en brands udvikling.

• Udvikling og spredning af røg i en bygning.

• Udvikling og spredning af flammer/brand i og ved en bygning.

• Spredning af brand mellem bygninger.

• Brandtekniske installationers indflydelse på udvikling og spredning af brand og røg.

Ansøger skal kunne foretage beregninger af forhold angivet i ovenstående punkter og have viden om beregningsmetodernes validerings- og anvendelsesområde samt metodernes robusthed i forhold til følsomhed af de parametre, der indgår i beregningsmetoderne.

 5) Viden om brandkemi. Se nr. 4. 
6) Viden om evakuering af personer i tilfælde af brand.  Ved viden om evakuering af personer og beregning af evakuering forstås, at ansøgeren skal have den fornødne teoretiske viden omkring fastlæggelse, beregning og fortolkning af evakueringsscenarier omfattende:
• Personers adfærd i tilfælde af brand i relation til bestemmelse af evakueringstider, herunder faktorer der påvirker personer evne til påbegynde evakuering og forlade en bygning.

• Grundlag for bestemmelse af varslings-, reaktions- og beslutningstid samt gangtid for personer afhængig af anvendelsen og udformningen af bygningen.

• Brandtekniske installationers indflydelse på evakuering af personer, samt metoder for detektering og varsling.

• Beregning af evakueringstider, beregningsmetodernes validerings- og anvendelsesområde og metodernes robusthed i forhold til følsomhed af de parametre, der indgår i beregningsmetoderne. 
7) Viden om beregning af brand- og røgspredning.  Se nr. 4. 
 8) Viden om beregning af evakuering.  Se nr. 6.
9) Viden om svigtanalyser 

Ved svigtanalyser forstås, at ansøgeren har den fornødne teoretiske viden omkring fastlæggelse af risiko i forbindelse med svigt af brandsikringen for et konkret byggeri omfattet af bygningsreglementet, herunder:

• Identificering af mulige svigt i de brandtekniske foranstaltninger for et byggeri.

• Identificering af sandsynlighed for og konsekvenser af svigt.

• Opstilling af simple risikoanalyser.

5.2.1.2. Krav til viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. for brandrådgiver til brandklasse 3 og 4

En ansøger til brandklasse 3 og 4 skal, jf. § 20, stk. 1, nr. 1, have en række supplerende kvalifikationer i forhold til byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm., jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7.

For uddybning af krav til viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. henvises til afsnit 5.1.1.2.

 

5.2.1.3. Krav til erfaring for brandrådgiver til brandklasse 3 og 4

Ansøgeren skal have minimum tre års erfaring indenfor de seneste seks år med anvendelse af de kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 2-7, samt § 20, stk. 1, nr. 1-9.  Kravet skal sikre, at ansøgeren har erfaring med anvendelse af de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne virke som brandrådgiver for bygninger i brandklasse 3 og 4. Derfor vil en del af erfaringen også skulle stamme fra brandrådgivning for byggeri i brandklasse 3 eller 4, og erfaringen skal dække både komparative analyser og brandteknisk dimensionering.

Ved tre års erfaring forstås, at ansøgeren har haft sin hovedbeskæftigelse indenfor arbejde med de brandforhold, der følger af i § 19, stk. 1, nr. 2-7, samt § 20, stk. 1, nr. 1-9, i mindst tre år. Perioden skal ikke nødvendigvis være sammenhængende. Dog skal de tre års erfaring være opnået indenfor de seneste seks år.

Kravet skal sikre, at ansøgerens kvalifikationer er tilegnet og/eller vedligeholdt inden for en nærliggende periode, så ansøgeren kan udnytte disse kvalifikationer til at dokumentere og kontrollere brandtekniske forhold, der lever op til gældende krav samt, at ansøgeren har tilstrækkelig erfaring med dette.