En bedømmelse af ansøgers kompetence kan ske ved en prøve, der udarbejdes, bedømmes og dokumenteres af certificeringsorganet. En prøve kan være skriftlig eller mundtlig og teste ansøgers evne til at anvende bygningsreglementets krav i BR18, kapitel 5 og vejledninger hertil for byggeri i brandklasse 2. Dette kan fx omfatte en afprøvning af ansøgers evne til at kunne beskrive, hvordan dele af et byggeri i brandklasse 2 kan brandsikres. Prøven kan også omhandle mere generelle spørgsmål omkring den generelle forståelse af brandkravene og tilhørende vejledninger.

En skriftlig prøve kan omfatte:

• Multiple choice spørgsmål med mindst fire svarmuligheder bredt repræsenteret inden for kompetenceområdet.

• Spørgsmål, der har et entydigt kort svar. Der gives ikke svarmuligheder.

• Spørgsmål, der har et længere svar, hvor svaret skal underbygges. Der gives ikke svarmuligheder.

Mundtlig prøve kan omhandle delemner af kompetenceområdet eller eksempelvis casestudier, hvor ansøger viser sine evner indenfor brandsikring af et konkret byggeri eller dele heraf.

En bedømmelse kan bestå af flere typer prøver, fx multiple choice i kombination spørgsmål, der har et længere svar.

Bedømmelse af prøver begrundes og dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport.