Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Ved dokumentation for kvalifikationer forstås den dokumentation, som ansøger fremsender til certificeringsorganet, der danner grundlag for, at certificeringsorganet kan vurdere, om ansøgeren har de krævede kvalifikationer.

 

5.1.2.1. Dokumentation for uddannelse i byggetekniske forhold for brandrådgiver til brandklasse 2

Dokumentation af uddannelse i byggetekniske forhold skal, jf. §22, stk. 1, dokumenteres ved diplom(er) fra en uddannelsesinstitution, som er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelser. Uddannelsen i byggetekniske forhold skal udgøre et sammenhængende hele, fx i form af en grundlæggende teoretisk uddannelse.

Kravet om 180 ECTS-point kan opfyldes ved, at personen som minimum har gennemført en grundlæggende uddannelse, fx som bacheloringeniør eller bygningskonstruktør. Læringsmål, der fremgår af Tabel 9, lægges til grund ved vurdering af fagligheden af indholdet i en uddannelse.

Hvis en ansøger mangler mindre dele af den grundlæggende uddannelse på 180 ECTS-point indenfor byggetekniske forhold, kan certificeringsorganet meddele ansøgeren certificering, såfremt ansøgeren dokumenterer at have kvalifikationer, der kan ligestilles med de kvalifikationer, der kræves efter § 19, stk. 1, og certificeringsorganet vurderer, at dokumentationen for kvalifikationerne er tilfredsstillende, jf. § 22, stk. 2.

Ved certificeringsorganets vurdering lægges der vægt på, at personen har ligestillede kvalifikationer inden for byggetekniske i forhold til, at ansøgeren skal kunne dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold for bygninger i brandklasse 2. Der bør også lægges vægt på, at ansøgeren har ligestillede uddannelsesmæssige tekniske kvalifikationer, som fx en anden teknisk uddannelse på tilsammen mindst 180 ECTS-point.

 

5.1.2.2. Dokumentation for viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. for brandrådgiver til brandklasse 2

Ansøgerens kvalifikationer efter § 19, stk. 1, nr. 2-7, kan dokumenteres ved et diplom(er) fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, hvoraf det fremgår, at disse læringsmål indgår i uddannelsen, jf. § 19, stk. 1, nr. 1, eller en anden uddannelse fra en akkrediteret uddannelsesinstitution. Det er dog ikke en forudsætning, at kvalifikationerne i § 19, stk. 1, nr. 2-7, er opnået ved akkrediteret uddannelse

Opfyldelse af kravene kan også ske gennem anden uddannelse, kursus eller lignende, eller gennem certificeringsorganets bedømmelse, fx svarende til et projekt som angivet i § 7, hvor ansøger viser at have anvendt kompetencer svarende til ligestillede kvalifikationer for udarbejdelse af dokumentation og kontrol af dokumentation som krævet, jf. § 19, stk. 1, nr. 4 og 5.

Dokumentation af kvalifikationer i forbindelse med ansøgning om certificering kan ikke ske ved en erklæring. Dokumentationen skal udgøre et skriftligt bevis for, at ansøgeren har kvalifikationerne. En erklæring vil ikke leve op til dette.

 

5.1.2.3. Dokumentaion for erfaring for brandrådgiver til brandklasse 2

Erfaring som brandrådgiver dokumenteres ved fremsendelse af et CV, der redegør for ansøgerens relevante erfaring fra den krævede periode, samt en nærmere beskrivelse af de projekter som ansøgeren har virket på. Dokumentation skal have en form, så det er muligt at vurdere omfang og indhold af erfaringen.

For hvert projekt oplyses følgende:

• Byggeprojektets navn og evt. adresse og matrikelnummer.  

• Byggeriets omtrentlige størrelse og funktion.

• Ansøgers rolle på byggeprojekter, herunder en beskrivelse af, hvad ansøgeren selv har lavet på projektet.   

• Periode som ansøger har være tilknyttet projektet.

Det er ikke et krav, at den samlede erfaring skal være opnået på konkrete byggeprojekter, hvortil der er givet byggetilladelse. Tilsvarende erfaring, så som udarbejdelse af konkurrenceprojekter, tilsyn mv., kan også anses som værende relevant erfaring. Ansøgeren bør dog altid have været tilknyttet mindst ét byggeprojekt, hvor ansøgeren har arbejdet med design og projektering af byggeri.

 
Tilsvarende erfaring angives ved en konkret oplistning af den erfaring, som ansøgeren ønsker, certificeringsorganet skal tage i betragtning ved vurderingen af erfaringen.