Krav til kvalifikationer til personer, der ansøger om certificering som brandrådgiver til brandklasse 2, følger af § 19, stk. 1. Kvalifikationerne omfatter:

• Uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 180 ECTS-point, jf. § 19, stk. 1, nr. 1.

• Viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm., jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7.

• Sammenlagt to års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af uddannelse indenfor byggetekniske forhold, jf. § 19, stk. 1, nr. 8. 

Kvalifikationerne skal give ansøger til brandklasse 2 tilstrækkelige forudsætninger til at kunne eftervise, at bygningsreglementets brandkrav er opfyldt ved brug af præ-accepterede løsninger som angivet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, og til at ansøgeren kan udarbejde dokumentation for, at bygningsreglementets brandkrav er opfyldt og foretage kontrol heraf.

Dermed skal kvalifikationerne sikre, at ansøgeren har tilstrækkelige forudsætninger til på selvstændig vis at kunne dokumentere og kontrollere, at et byggeri i brandklasse 2 overholder bygningsreglementets brandkrav.

 

5.1.1.1. Krav til uddannelse i byggetekniske forhold for brandrådgiver til brandklasse 2

En ansøger til brandklasse 2 skal dokumentere at have gennemført en uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 180 ECTS-point, som det følger af § 19, stk. 1, nr. 1.

Det følger af dette krav, at ansøger skal besidde tilstrækkelig bred, almen viden om byggetekniske forhold til at kunne forstå byggeriets samlede funktion, og hvordan delelementer, som fx byggematerialer, bygningskonstruktioner og bygningsinstallationer, indgår i byggeriet som en helhed. Kravet til byggeteknisk viden på baggrund af uddannelse skal sikre, at ansøgeren kan forstå simple byggetekniske forhold, der ligger inden for kendte løsninger, men indebærer ikke krav om specialistviden. Den grundlæggende viden skal tillige bidrage til, at ansøgeren har en bred viden om byggeri, så de brandsikringstiltag, som brandrådgiveren foreskriver som en del af virket, er bygbare og kan integreres i byggeriet.  Kravet i § 19, stk. 1, nr. 1, omfatter teoretisk viden som angivet i Tabel 9.

Tabel 9 — Beskrivelse af indhold af byggeteknisk uddannelse for brandforhold samt oplistning af tilhørende læringsmål gældende for brandklasse 2.

Generelle byggetekniske forhold

Læringsmål

Anvendt matematik, fysik og kemi

Ansøger skal kunne udføre og vurdere analyser af alment forekommende byggetekniske forhold.

Husbygning og byggeteknik

Ansøger skal kunne vurdere byggetekniske løsninger.

Bygningsfysik

Ansøger skal kunne vurdere bygningsfysiske forhold.

Byggematerialer

Ansøger skal kunne vurdere de hyppigst anvendte materialers egnethed og holdbarhed gennem kendskab til materialeegenskaber og nedbrydningsmekanismer.

Bygningskonstruktioner

Ansøgeren skal kende til funktion og anvendelse af bygningskonstruktioner og have et basiskendskab til grundlæggende statik.

Bygningsinstallationer

Ansøger skal kende til funktion og anvendelse af bygningsinstallationer.

Udførelse og produktion i byggeriet

Ansøger skal have kendskab til udførelse af simple bygværker.

En byggeteknisk uddannelse som beskrevet i Tabel 9 kan også omhandle andre forhold relateret til byggeri som fx brandforhold, tilgængelighed, energiforhold, indeklima, plandisponering af byggeriet, digitalisering mm.

 

5.1.1.2. Krav til viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. for brandrådgivere til brandklasse 2

En ansøger til brandklasse 2 skal have en række supplerende kvalifikationer indenfor byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mv., jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7. Krav til disse kvalifikationer er angivet i Tabel 10. De supplerende krav til kvalifikationer skal sikre, at ansøger har en grundlæggende viden om de relevante krav, der følger af bygningsreglementet samt discipliner, der knytter sig hertil. Disse kvalifikationer er nødvendige for, at ansøger som certificeret brandrådgiver kan leve op til § 18, stk. 2, nr. 1, om at kontrollere og dokumentere overholdelse af brandforhold for bygninger i brandklasse 2.

Kvalifikationerne i § 19, stk. 1, nr. 2-7, kan være omfattet af ansøgers uddannelse i byggetekniske forhold, jf. nr. 1.

Tabel 10  — Krav om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold mm., jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7.

 Krav, jf. § 19, stk. 1, nr. 2-7

 Vejledning til krav

2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder byggelovens anvendelsesområde og byggelovens ansvarsbestemmelser.

Ansøgeren skal have viden om byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder bestemmelser om lovens anvendelsesområde og hvilke typer af byggearbejder, der er omfattet af loven. Ansøgeren skal derudover have viden om de ansvarsbestemmelser, der følger af byggeloven. Ansøgeren skal ligeledes være vidende om kommunalbestyrelsens rolle i en byggesag i relation til ansvarsspørgsmål. Ansvarsbestemmelserne er af indirekte betydning for den certificerede, hvorfor den certificerede skal have viden herom.

 3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 1, bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 5, og brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand.

Ansøgeren skal have viden om:

• Hvorledes der ansøges om byggetilladelse og færdigmelding, samt hvilken dokumentation for brandforhold der skal fremsendes til byggesagsbehandlingen.

• Brandkravene i BR18, kapitel 5 og tilhørende vejledning for så vidt angår byggeri i brandklasse 2.

• Det forudsætter viden om følgende i BR18, kapitel 1:Bygningsreglementets anvendelsesområde, jf. BR18, kapitel 1, §§ 4-6. 

• Hvilke bygninger, der skal søges byggetilladelse til, og hvilke bygninger der blot skal opfylde bygningsreglementets krav, jf. BR18, kapitel 1, §§ 7-15.

• Indplacering i brandklasse, jf. BR18, kapitel 27.

• Anvendelse af certificeret brandrådgiver ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18, kapitel 1, §§ 20-23.

• Byggetilladelse, jf. BR18, kapitel 1, §§ 35-38.

• Afslutning af byggesagen, jf. BR18, kapitel 1, §§ 42-44.


Det forudsætter endvidere viden om følgende i BR18, kapitel 5, og Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand:

• Sikkerhed ved brand, jf. BR18, kapitel 5, § 82.

• Metoder for dokumentation af brandforhold, jf. BR18, kapitel 5, § 83.

• Anvendelseskategorier og risikoklasser, jf. BR18, kapitel 5, §§ 84-86.

• Evakuering og redning af personer, jf. BR18, kapitel 5, §§ 91-98

• Bærende konstruktioners brandmodstandsevne, jf. BR18, kapitel 5, §§ 99-103.

• Antændelse, brand- og røgspredning, jf. BR18, kapitel 5, §§ 104-125.

• Redningsberedskabets indsatsmuligheder, jf. BR18, kapitel 5, §§ 126-133.

• Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, jf. BR18, kapitel 5, §§ 137-158.

Og Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – brand herunder også delvejledninger for præ-accepterede løsninger for brandklasse 2 for så vidt angår vejledning til ovennævnte bestemmelser og anvendelse af præ-accepterede løsninger for:

• Generelle forhold.

• Anvendelseskategorier og risikoklasser.

• Evakuering og redning af personer.

• Bærende konstruktioners brandmodstandsevne.

• Antændelse, brand- og røgspredning.

• Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder også indsatstaktisk traditionelt byggeri.

• Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, herunder også drift af eksisterende byggeri, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold.

 

4) Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 29, herunder:

a) Starterklæring og sluterklæring for brandforhold.

b) Erklæring om, hvorvidt en bygning er indsatstaktisk traditionel.

c) Brandstrategirapport baseret på brug af præaccepterede løsninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

d) Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv. for en bygning.

e) Funktionsbeskrivelse.

f) Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan.


Ansøgeren skal kunne redegøre for udarbejdelse af de nævnte dokumenter for brandteknisk dokumentation, som fremgår af BR18, kapitel 29, §§ 508-517 og 520, og som uddybet i vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - brand. 


5) Kontrol, herunder: 

a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandteknisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30.

b) Udarbejde kontrolplaner for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag.

c) Udarbejde kontrolrapporter for brandteknisk dokumentation, projektering af brandsikringstiltag samt udførelse af brandsikringstiltag.


 

Ad a) Ansøgeren skal kunne planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af brandforhold i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, og som uddybet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – brand.

Ad b) Ansøgeren skal med udgangspunkt i BR18, kapitel 29, § 518 og som uddybet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – brand kunne udarbejde brandtekniske kontrolplaner.

Ad c) Ansøgeren skal med udgangspunkt i BR18, kapitel 29, § 519 og som uddybet i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – brand, kunne udarbejde brandtekniske kontrolrapporter.

 

6) Viden om brandtekniske egenskaber for byggevarers reaktion på brand og brandmodstandsevne, herunder:

a) Klassifikation af brandmodstandsevne og reaktion på brand og ønsket funktion, der ligger til grund for klassifikationen.

b) Ydeevne som deklareret vedrørende brandmæssige egenskaber i forbindelse med CE-mærkning af produkter.
  

Ansøgeren skal have viden om:

• BR18, kapitel 5, § 87, om materialer, konstruktioner og byggevarer samt tilhørende afsnit i Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 – brand.

• Det europæiske harmoniserede system for klassifikation af byggevarer for brand og dets anvendelsesområdet herunder:

• Klasser for reaktion på brand, og hvilke klassifikationskriterier, der ligger til grund for de forskellige klasser.

• Klasser for brandmodstandsevne, og hvilke klassifikationskriterier, der ligger til grund for de forskellige klasser.

• At en prøvnings- og klassifikationsstandard har et givet anvendelsesområde, og at der ikke kan afviges herfra uden, at det har konsekvenser for selve klassifikationen af byggevaren.

• At byggevarer kan deklareres for brand og i nogle tilfælde skal CE-mærkes.

• Dækningsområdet for deklaration af brandforhold.


7) Viden om funktion og virkemåde for de brandtekniske installationer, der er beskrevet i bygningsreglementet, herunder:

a) Viden om, hvilken funktion den enkelte brandtekniske installation har i relation til brandsikringen, og hvordan installationen virker.

b) Hvilke krav den enkelte brandtekniske installation stiller til udformning og brandsikring af bygningen i øvrigt.

c) Viden om grundlag for projektering af den enkelte brandtekniske installation.

d) Viden om, hvilke funktionsafprøvninger, der kan foretages af den enkelte brandtekniske installation.

e) Viden om systemintegration og systemintegrationstest.


Ansøgeren skal have viden om:

• Krav til brandtekniske installationer, som beskrevet i BR18, kapitel 5, §§ 88-90 og 140.

• Funktion og virkemåde af de brandtekniske installationer, der fremgår af BR18, kapitel 5, § 90, så ansøgeren ved, hvordan installationerne virker i relation til brandsikringen af bygningen, samt hvilke krav de brandtekniske installationerne i øvrigt stiller til brandsikringen af bygningen.

• Funktionsafprøvning af brandtekniske installationer, som beskrevet i BR18, kapitel 5, §§ 134-135 og 141.

• Funktionssammenhæng mellem brandteknisk installationer og udarbejdelse af brandmatrix.

• Systemintegrationstest som beskrevet i BR18, kapitel 5, §§ 136 og 142.

• Projekteringsgrundlag, for de brandtekniske installation, der fremgår af BR18, kapitel 5, § 90, så ansøgeren kan udarbejde funktionsbeskrivelser, kontrolplaner og kontrolrapporter for de nævnte brandtekniske installationer.

• Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

• Den del af Bygningsreglementets vejledning om drift, kontrol og vedligehold, der omhandler brandtekniske installationer.


 

5.1.1.3. Krav til erfaring for brandrådgiver til brandklasse 2

Ansøgeren skal have minimum to års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af de kvalifikationer, der følger af § 19, stk. 1, nr. 1, herunder erfaring med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring, jf. § 19, stk. 1, nr. 8.

Erfaring indenfor design og projektering af byggearbejder kan omfatte beskæftigelse indenfor rådgivnings- eller entreprenørbranchen med nogle af nedenstående emner:

• Plandisponering af byggeriet.

• Planlæggelse og udførelse af et byggeri.

• Specifikation, projektering, tilsyn og udførelse af bygningskonstruktioner.

• Specifikation, projektering, tilsyn og udførelse af bygningsinstallationer • Specifikation, projektering, tilsyn og udførelse af indeklima og energiforbrug.

• Brandrådgivning.

• Tilsvarende relevant beskæftigelse.

 Andre beskæftigelser kan indgå i erfaringen, men ikke udgøre mere end den halve periode. Disse beskæftigelser kan være: 

• Teknisk byggesagsbehandling for så vidt angår behandling af bygningsreglementets krav til:

• Bygningers indretning

• Konstruktioner

• Brandforhold

• Indeklima

• Energiforhold

• Installationer

• Tilsvarende relevant beskæftigelse.

Ved to års erfaring forstås, at ansøgeren har haft sin hovedbeskæftigelse indenfor arbejde med design og projektering af byggearbejder i mindst to år. Perioden skal ikke nødvendigvis være sammenhængende. Dog skal de to års erfaring være opnået indenfor de seneste fem år.

Kravet skal sikre, at ansøgerens kvalifikationer er tilegnet og/eller vedligeholdt inden for en nærliggende periode, så ansøgeren kan udnytte disse kvalifikationer til at dokumentere og kontrollere brandforhold, der lever op til gældende krav samt, at ansøgeren har tilstrækkelig erfaring med dette.