Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

En ansøger, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforening i Danmark, skal dokumentere samme kompetencer, som fremgår af krav til en ansøger, der ikke er anerkendt statiker. Der henvises til afsnit 4.2.3 for nærmere beskrivelse heraf.

Dokumentationen og bedømmelsen adskiller sig dog fra krav til en ansøger, der ikke er anerkendt statiker, idet bedømmelsen, jf. § 13, stk. 3, skal ske på baggrund af ansøgerens virke som anerkendt statiker, hvor ansøgeren kan have virket som enten projekterende eller kontrollant.

Certificeringsorganets bedømmelse skal ske i overensstemmelse med § 8. Se mere under afsnit 4.4.4.2.

 

4.4.2.1. Dokumentation for kompetencer for statiker til konstruktionsklasse 3 og 4

Ansøgeren fremsender et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal være et projekt, hvor ansøgeren har virket som anerkendt statiker som projekterende eller kontrollant.

Dokumentationen skal omfatte tilstrækkelige dele af projektet til, at certificeringsorganet kan bedømme virket.

Hvor ansøgeren har virket som projekterende, skal dokumentationen omfatte mindst:

• Statikererklæringen med beskrivelse af virket.

• Konstruktionsdokumentation ifølge SBi-anvisning 223, herunder:

• A1. Projektgrundlag konstruktioner.

• A2.1. Statiske beregninger – bygværk.

•  A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, i det omfang ansøgeren har foretaget projekteringen.

•  A3.1. Konstruktionstegninger og modeller – bygværk, i det omfang ansøgeren har foretaget projekteringen.

Hvor ansøgeren har virket som kontrollant, skal dokumentationen omfatte mindst:

•  Statikererklæringen med beskrivelse af virket.

•  Projektdokumentation ifølge SBi-anvisning 223, herunder

•  B1. Statisk projekteringsrapport.

•  B2. Statisk kontrolrapport.

Certificeringsorganet kan udbede sig yderligere dokumentation for projektet, hvor dette vurderes nødvendigt for bedømmelsen af virket.

 

4.4.2.2. Bedømmelse af kompetencer for statiker til konstruktionsklasse 3 og 4

Ved certificeringsorganets bedømmelse, er det ansøgers kompetence, der skal bedømmes, og ikke projektet, der bedømmes.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. § 8, stk. 1.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om ansøgeren har virket som forudsat i Anerkendelsesordningen for statikere, jf. Håndbog for anerkendelsesordningen for statikere, del ll.

Bedømmelsen omfatter:

• en kontrol af alle dele af statikererklæringen og den tilhørende beskrivelse af virket for at sikre, at den anerkendte statiker har virket, som krævet i anerkendelsesordningen, og at statikererklæringen opfylder sit formål, og

• en kontrol af den projektering og/eller kontrol, som ansøgeren har udarbejdet med henblik på at bedømme, at ansøgeren har virket, som anført i beskrivelsen af virket.

Certificeringsorganet bedømmelse af ansøgerens projektering og/eller kontrol, som anført i ovenfor, omfatter en kontrol af den statiske dokumentation, som ansøgeren har udarbejdet eller været ansvarlig for. Kontrollen af konstruktionsdokumentationen, henholdsvis projektdokumentationen, udføres som minimumskontrol iht. SBi-anvisning 223.

Såfremt bedømmelsen påviser væsentlig uoverensstemmelse mellem den statiske dokumentation og kravene hertil, kan der foretages en udvidet kontrol. Karakter og omfang af en udvidet kontrol vil variere i hvert enkelt tilfælde alt efter, hvordan certificeringsorganet vurderer, den skal tilrettelægges. Det vil således afhænge af, hvilken uoverensstemmelse der er tale om, og hvad det kræver at bedømme denne.

Eventuelle fejl og mangler i dokumenterne, som er ansøgerens virke uvedkommende, indgår ikke i bedømmelsen.

Bedømmelsen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport. En bedømmelsesrapport kan fx udarbejdes svarende til en B3.1. Statisk kontrolrapport - projektering, jf. SBi-anvisning 271.