Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Ved certificeringsorganets bedømmelse, er det ansøgers kompetence, der skal bedømmes, og ikke projektet, der bedømmes.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. § 7, stk. 1. Bedømmelsen af projektet skal ske ved en granskning af projektet efterfulgt at en mundtlig redegørelse, jf. § 7, stk. 4.

 

4.2.5.1. Granskning af projekt 

Projektgranskningen skal ifølge § 7, stk. 2, vise at:

• Dokumentationen for projektet er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 28 og 30.

• Dokumentationen for projektet viser, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner i BR18, kapitel 15, er opfyldt.

Certificeringsorganets granskning af et projekt, der er udført efter BR18 med brug af certificeret statiker som grundlag for bedømmelse af ansøgers kompetencer, skal foretages som beskrevet i Tabel 7 i det omfang, det er relevant for byggearbejdet og den dokumentation, der er relevant for bedømmelsen. For projekter udført efter BR18 med teknisk byggesagsbehandling, samt projekter udført efter BR15 eller BR10, skal en tilsvarende granskning foretages, dog undtaget B3.2. Statisk kontrolrapport - udførelse.

Tabel 7 — Beskrivelse af granskning og vægtning af ansøgers kompetence

Emne

Indhold

Vægtning af kompetencer

Generelt

Dokumentationens læsbarhed, struktur, dækning og hvor konsistent den er

Nogen

Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse

Fastlæggelse af konstruktionsklasse

Stor

Konstruktionsgrundlag (A1.)

a. Grundlag, laster, materialer, beskrivelse af bygværk

Stor

b. Statisk virkemåde, robusthed, brand og geoteknik

Meget stor

Statiske beregninger     bygværk (A2.1.)

Hovedstatik: stabilitet, snitkræfter, lastnedføring

Meget stor

Statiske beregninger konstruktionsafsnit (A2.2.)

a. Fundering og jord

Stor

b. Samlinger og detaljer

Stor

c. Konstruktionsdele

Stor

Konstruktionstegninger og modeller (A3.)

Hovedtegninger
Detaljetegninger
CAD-modeller

Stor

Statisk projektredegørelse (B1.)

Organisation, opgavefordeling og grænseflader

Nogen

Statisk Kontrolplan (B2.)

Kontrolpunkter, fordeling af kontrolpunkter, omfang af kontrol for projektering og udførelse

Meget stor

Statisk Kontrolrapport (B3.)

B3.1. Projektering

Nogen

B3.2. Udførelse

Nogen

Det bemærkes, at certificeringsorganets bedømmelse alene foretages af den del af dokumentationen, som ansøgeren selv har udarbejdet eller kontrolleret. Hvor ansøgeren har udarbejdet dokumentationen, omfatter bedømmelsen, om den dokumentation, som ansøgeren har udarbejdet, er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 28, og om dokumentationen viser, at krav til bæreevne, jf. BR18, kapitel 15, er opfyldt. Hvor ansøgeren har kontrolleret et forhold, omfatter bedømmelsen, om kontrollen er dækkende og opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 30, og om kontrollen, i det omfang den er udført af ansøgeren, viser, at krav til bæreevne, jf. BR18, kapitel 15, er opfyldt.

Bedømmelsen omfatter også, at ansøger kan arbejde indenfor god faglig praksis. Dog er det irrelevant, om andre tekniske løsning kunne have været mere egnede for det konkrete projekt, såfremt de valgte løsninger opfylder bygningsreglementets krav og er anvendelige til formålet.

Eventuelle fejl og mangler i dokumenterne, som er ansøgerens virke uvedkommende, indgår ikke i bedømmelsen.

Større dele af A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit, A4. Konstruktionsændringer samt start- og sluterklæringen (alternativt statikererklæring) indgår ikke i certificeringsorganets bedømmelse, men certificeringsorganet kan vælge at få denne del af dokumentationen udleveret som baggrundsinformation for bedømmelsen.

Beskrivelse af vægtning af kompetencer fremgår af Tabel 8.

Tabel 8 — Beskrivelse af vægtning af ansøgers kompetencer for certificering af statiker

Vægtning af kompetencer

Beskrivelse

Meget stor

Granskningen viser, at ansøgeren med stor sikkerhed kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende del af dokumentationen, og at der kun er få mangler i dokumentationen, der ikke er væsentlige for konstruktionens sikkerhed.

Stor

Granskningen viser, at ansøger med stor sikkerhed kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende del af dokumentationen. Der kan være nogle mangler i dokumentationen, der ikke er væsentlige for konstruktionens sikkerhed.

Nogen

Granskningen viser, at ansøger kan udarbejde og/eller kontrollere den pågældende dokumentation på tilfredsstillende vis. Der kan være flere fejl og mangler, der ikke er væsentlige for konstruktionens sikkerhed.

Bedømmelsen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport. En bedømmelsesrapport kan fx udarbejdes svarende til en B3.1. Statisk kontrolrapport — projektering, jf. SBi-anvisning 271.

Hvor certificeringsorganet er i tvivl om en ansøgers kompetence, kan certificeringsorganet på baggrund af en konkret vurdering udbede sig yderligere dokumentation fra projektet til bedømmelse, eller certificeringsorganet kan vælge at foretage yderligere afprøvning af ansøgers kompetence i forbindelse med ansøgers mundtlige redegørelse.

 

4.2.5.2. Mundtlig redegørelse

Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse mundtligt redegøre for projektet og godtgøre, at ansøgeren selv har virket på projektet som beskrevet i dokumentationen og i overensstemmelse med god faglig praksis, jf. § 16, stk. 4.

Den mundtlige redegørelse tjener til bedømmelse af ansøgerens kompetencer ved såvel en samlet gennemgang af projektet som en uddybning og belysning af tvivlsspørgsmål, som bedømmerne har fundet via projektgranskningen.

Ansøgerens redegørelse bør omfatte:

• Beskrivelse af bygværket.

• Beskrivelse af konstruktionsafsnit og grænseflader for afsnitsprojektering.

• Beskrivelse af inddeling i konsekvensklasser og konstruktionsklasser, herunder vurdering af, om konstruktionen er henholdsvis traditionel/utraditionel og simpel/kompleks.

• Beskrivelse af bygværkets statiske virkemåde.

• Beskrivelse af forhold knyttet til brand og robusthed.

• Beskrivelse af de indgående konstruktionsmaterialer.

• Fastsættelse af laster.

• Overordnet gennemgang af stabilitetsberegning.

• Overordnet gennemgang af statiske beregninger af udvalgte forskellige typer af konstruktionsdele, herunder samlinger og materialer.

• Overordnet gennemgang af kontrolplanen.

• Overordnet gennemgang af de kontroller, som ansøger selv har udarbejdet.

Den mundtlige redegørelse skal afdække ansøgerens rolle i projektet og forståelse af projektets væsentlige statiske forhold, samt om vedkommende har arbejdet i overensstemmelse med bygningsreglementet og som beskrevet i ansøgningen.