Ansøgeren skal indsende et projekt til certificeringsorganets bedømmelse. Projektet skal opfylde betingelserne i § 16. Dermed gælder følgende for projektet:

•  Projektet vælges af ansøgeren.

•  Projektet skal være egnet til bedømmelse af ansøgers kompetencer.

•  Projektet skal være i konstruktionsklasse 3 eller 4.

•  Projektet må højst være 5 år gammelt målt i forhold til tidspunkt for ibrugtagning.

•  Der skal indgå mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele udover fundering.

Projektet skal, jf. § 16, stk. 2, og § 16, stk. 6, omfatte dokumentation for de bærende konstruktioner og skal udformes svarende til gældende krav på det tidspunkt, hvor der blev søgt om byggetilladelse til byggeriet. Dokumentationen, der skal fremsendes til certificeringsorganets bedømmelse, er nærmere beskrevet i Tabel 6. Dokumentationen skal være relevant for det pågældende byggearbejde og udgøre et tilstrækkeligt grundlag til certificeringsorganets bedømmelse af ansøgers kompetencer.

Tabel 6 - Dokumentation for bærende konstruktioner til certificeringsorganets bedømmelse

Grundlag for byggetilladelse  Dokumentation for de bærende konstruktioner 
Projekter, der er opført på baggrund af en byggetilladelse efter BR18 med brug af certificeret statiker

Dokumentationen følger af BR18, kapitel 28, og omfatter:

• Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasser.

• A1. Konstruktionsgrundlag.

• A2.1. Statiske beregninger bygværk.

• A2.2.  Statiske beregninger – konstruktionsafsnit.

• A3.1. Konstruktionstegninger og modeller bygværk, samt relevante dele af A3.2. Konstruktionstegninger og modeller konstruktionsafsnit for de konstruktionsafsnit, som ansøger selv har projekteret.

• B1. Statisk projektredegørelse.

• B2. Statisk kontrolplan.

• B3. Statisk kontrolrapport.


Dokumentationen forudsættes udført efter principperne i SBi-anvisning 271.
Projekter, der er opført på baggrund af en byggetilladelse efter BR18 med teknisk byggesagsbehandling

Dokumentationen følger af BR18, kapitel 28, og omfatter:

• Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasser.

• A1. Projektgrundlag konstruktioner.

• A2.1. Statiske beregninger bygværk.

• A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit.

• A3.1. Konstruktionstegninger og modeller bygværk, samt relevante dele af A3.2. Konstruktionstegninger og modeller konstruktionsafsnit for de konstruktionsafsnit, som ansøger selv har projekteret.

• B1. Statisk projekteringsrapport.

• B2. Statisk kontrolrapport.

Dokumentationen forudsættes udført efter principperne i SBi-anvisning 223.
Projekter, der er opført på baggrund af en byggetilladelse efter BR10 eller BR15

Dokumentation skal mindst omfatte den dokumentation, der fremgår af SBi-anvisning 223, og omfatte:

• A1. Projektgrundlag konstruktioner.

• A2.1. Statiske beregninger bygværk.

• A2.2. Statiske beregninger – konstruktionsafsnit.

• A3.1. Konstruktionstegninger og modeller bygværk, samt dele af A3.2. Konstruktionstegninger og modeller konstruktionsafsnit for de konstruktionsafsnit, som ansøger selv har projekteret.

• B1. Statisk projekteringsrapport.

• B2. Statisk kontrolrapport.

Projekter, der er omfattet af teknisk byggesagsbehandling ifølge BR18, BR15 og BR10, er ikke indplaceret i konstruktionsklasse 2-4. Ansøger skal i sin ansøgning ifølge § 16, stk. 5, foretage en begrundet indplacering af byggeriet i en af disse konstruktionsklasser. Denne indplacering skal sikre, at byggeriet mindst vil blive indplaceret i konstruktionsklasse 3. Der henvises til BR18, kapitel 26, for regler om indplacering i konstruktionsklasser.

Certificeringsorganet kan kræve enhver del af den statiske dokumentation udleveret, der vurderes relevant for organets bedømmelse af ansøgers kompetencer, jf. § 16, stk. 3.

Projektet, der indsendes til certificeringsorganets bedømmelse, bør være afsluttet, da dokumentationen ellers som udgangspunkt ikke kan udgøre grundlag for en bedømmelse af ansøgers kompetencer. Hvor certificeringsorganet vurderer, at dokumentationen for projektet er tilstrækkelig til bedømmelse, kan det dog accepteres, at projektet stadig er under udførelse. Projekteringen af de bærende konstruktioner bør være afsluttet. Der kan fx være etablering af adgangsveje til bygningen, der endnu ikke er afsluttet, eller afslutning af brandforhold, der afventer. Det kan også være dele af den almene kontrol af udførelsen, der ikke er afsluttet, dog under forudsætning af, at denne kontrol er uvedkommende for den dokumentation eller kontrol, som det er forudsat, at ansøgeren skal forestå.

For at et projekt udarbejdet med brug af en certificeret statiker efter BR18 kan være egnet til bedømmelse af ansøgers kompetencer, skal ansøger have kendskab til de bærende konstruktioner i projektet som helhed, og ansøger skal som minimum have:

• Udarbejdet eller kontrolleret dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse.

• Udarbejdet eller kontrolleret A1. Konstruktionsgrundlag.

• Udarbejdet A2.1. Statiske beregninger – bygværk.

• Udarbejdet dele af konstruktionsafsnit i A2.2. Statiske beregninger - konstruktionsafsnit, så ansøgeren viser, at vedkommende kan udarbejde statiske beregninger for forskellige konstruktionsmaterialer og konstruktionsdele. Dette omfatter:

• Mindst to typer konstruktionsmaterialer (fx stål og armeret beton eller stål og træ).

• Mindst to typer konstruktionsdele (fx søjler, bjælker, skiver, dæk) og to forskellige samlinger mellem konstruktionsdele.

• Fundering.

• Kontrolleret eller udarbejdet A3. Konstruktionstegninger i det omfang, som tegningerne viser forhold omfattet af den dokumentation for A2.1. Statiske beregninger – bygværk og A2.2. Statiske beregninger - konstruktionsafsnit, som ansøger selv har udarbejdet.

• Udarbejdet eller kontrolleret B1. Statisk projektredegørelse.

• Udarbejdet eller kontrolleret B2. Statisk kontrolplan.

• Udarbejdet dele af B3. Statisk kontrolrapport, så ansøgeren viser at kunne udarbejde kontrol af projektering og udførelse omfattende:

• mindst to konstruktionsafsnit, som ansøgeren ikke selv har udarbejdet, og

• mindst to særlige kontrolpunkter for udførelse af de bærende konstruktioner.

For projekter udarbejdet efter BR18 med teknisk byggesagsbehandling, BR15 eller BR10 gælder, at ansøgeren skal have udarbejdet eller kontrolleret samme dele af projekterne, som gælder for projekter udarbejdet efter BR18 med brug af certificeret statiker, dog uden at der foretages kontrol af udførelse.

Ved udarbejdelse forstås, at ansøgeren selv har tilrettelagt og udarbejdet dokumentationen. Ansøgeren kan dog have fået assistance fra medprojekterende, hvor projektets omfang gør, at det ikke er rimeligt at forvente, at én person kan udarbejde den nævnte dokumentation i praksis. Hvor ansøger foretager kontrol, skal denne svare til en kontrol som foretaget af en aktiv projekterende, jf. BR18, bilag 4, tabel 1. Det bemærkes, at det ikke er væsentligt, om ansøgeren selv har udarbejdet den samlede dokumentation, men at ansøgeren dokumenterer kompetencer med at udarbejde eller kontrollere den nævnte dokumentation.

Der skal endvidere tages hensyn til krav til en eventuelt certificeret statikers/anerkendt statikers virke på sagen, idet krav til dette virke kan have indflydelse på, hvilke forhold som ansøgeren har haft mulighed for selv at udarbejde. Hvor der måtte være krav om, at ansøger og en certificeret/anerkendt statiker skal udarbejde den samme dokumentation, vil det være tilstrækkeligt, at ansøgeren i stedet foretager en maksimumskontrol af dokumentet.

Ansøger skal i sin ansøgning, uanset om tilladelsen er givet efter BR18, BR15 eller BR10 redegøre for, hvilke dele af dokumentationen, som ansøgeren selv har udarbejdet, hvor ansøgeren har fået assistance fra medprojekterende, og hvilke dele ansøgeren har foretaget kontrol af samt hvilket niveau af kontrol, der er foretaget.