Ved dokumentation for kvalifikationer forstås den dokumentation, som ansøger fremsender til certificeringsorganet, der danner grundlag for, at certificeringsorganet kan vurdere, om ansøgeren har de krævede kvalifikationer.

4.1.2.1. Dokumentationfor uddannelse i byggetekniske forhold samt design, analyse og projektering af bærende konstruktioner for statiker til konstruktionsklasse 2 

Dokumentation af uddannelse i byggetekniske forhold og design, analyse og projektering af bærende konstruktioner skal, jf. § 15, stk. 1, dokumenteres ved diplom(er) fra en uddannelsesinstitution, som er akkrediteret af Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelser. Uddannelsen i byggetekniske forhold skal udgøre et sammenhængende hele, fx i form af en grundlæggende teoretisk uddannelse. 

Kravet om 180 ECTS-point kan opfyldes ved, at personen har gennemført en grundlæggende byggeteknisk uddannelse som fx bacheloringeniør eller bygningskonstruktør. Læringsmål der fremgår af Tabel 2 og Tabel 3 lægges til grund ved vurdering af fagligheden af indholdet i en uddannelse.

Såfremt sammensætningen af den grundlæggende uddannelse ikke opfylder kravet om mindst 60 ECTS-point inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner, som angivet i Tabel 3, kan manglende ECTS-point inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner opnås ved supplerende efteruddannelse.

Hvis en ansøger mangler mindre dele af den grundlæggende uddannelse på 180 ECTS-point indenfor byggetekniske forhold eller 60 ECTS-point indenfor design, analyse og projektering af bærende konstruktioner, kan certificeringsorganet meddele ansøgeren certificering, såfremt ansøger dokumenterer at have kvalifikationer, der kan ligestilles med de kvalifikationer, der kræves efter § 12, og certificeringsorganet vurderer, at dokumentation for kvalifikationerne er tilfredsstillende, jf. § 15, stk. 2.

Ved certificeringsorganets vurdering lægges der vægt på, at ansøgeren har ligestillede kvalifikationer inden for byggetekniske forhold samt inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner i forhold til, at ansøgeren skal kunne dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2. Der bør også lægges vægt på, at ansøgers tekniske kvalifikationer uddannelsesmæssigt kan ligestilles med kravet i § 12, stk. 1, nr. 1, som fx en anden teknisk uddannelse på tilsammen mindst 180 ECTS-point.

 

 4.1.2.2. Dokumentation for viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner mm. for statiker til konstruktionsklasse 2

Ansøgerens kvalifikationer efter § 12, stk. 1, nr. 2-7, kan dokumenteres ved et diplom fra en akkrediteret uddannelsesinstitution, hvoraf det fremgår, at læringsmålene indgår i uddannelsen, jf. § 12, stk. 1, nr. 1. Det er dog ikke en forudsætning, at kvalifikationerne i § 12, stk. 1, nr. 2-7, er opnået ved akkrediteret uddannelse.

Opfyldelse af kravene kan også ske gennem anden uddannelse, kursus eller lignende, eller gennem certificeringsorganets bedømmelse fx svarende til et projekt som angivet i § 7, hvor ansøger viser at have anvendt kompetencer for ligestillede kvalifikationer for udarbejdelse af dokumentation og kontrol af dokumentation som krævet, jf. § 12, stk. 1, nr. 5-7.

Dokumentation af kvalifikationer i forbindelse med ansøgning om certificering kan ikke ske ved en erklæring. Dokumentationen skal udgøre et skriftligt bevis for, at ansøgeren har kvalifikationerne. En erklæring vil ikke leve op til dette.

4.1.2.3. Dokumentation for erfaring for statiker til konstruktionsklasse 2

Erfaring som statiker dokumenteres ved fremsendelse af et CV, der redegør for ansøgerens relevante erfaring fra den krævede periode samt en nærmere beskrivelse af de projekter, som ansøgeren har virket på. Dokumentation skal have en form, så det er muligt at vurdere omfang og indhold af erfaringen.

 For hvert projekt oplyses følgende:

• Byggeprojektets navn og evt. adresse og matrikelnummer.
• Byggeriets omtrentlige størrelse og funktion.
• Ansøgers rolle som projekterende eller kontrollant, herunder en beskrivelse af, hvad ansøgeren selv har lavet på projektet.
• Periode, som ansøger har være tilknyttet projektet.

Det er ikke et krav, at den samlede erfaring skal være opnået på konkrete byggeprojekter, hvortil der er givet byggetilladelse. Tilsvarende erfaring så som udarbejdelse af konkurrenceprojekter, tilsyn med udførelse af bærende konstruktioner mv. kan også anses som værende relevant erfaring. Ansøgeren bør dog altid have været tilknyttet mindst ét projekt, hvor ansøgerens opgaver har været koncentreret om udarbejdelse af statisk dokumentationen og ét projekt hvor ansøgeren har arbejdet med kontrol af statisk dokumentation. Projekterne kan omhandle bygværker i konstruktionsklasse 2-4.