Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Krav til kvalifikationer til personer, der ansøger om certificering som statiker til konstruktionsklasse 2, følger af § 12, stk. 1. Kvalifikationerne omfatter:

• Uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 180 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point skal være indenfor design, analyse og projektering af bærende konstruktioner, jf. § 12, stk. 1, nr. 1.

• Viden om byggelovgivning og bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner, kontrol mm., jf. § 12, stk. 1, nr. 2-7.

• Sammenlagt tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af ovenstående to punkter, jf. § 12, stk. 1, nr. 8.

Ansøgeren skal på den baggrund have tilstrækkelige forudsætninger til på selvstændig vis at kunne dokumentere og kontrollere, at et projekt i konstruktionsklasse 2 overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner.

 

4.1.1.1. Krav til uddannelse i byggetekniske forhold samt design, analyse og projektering af bærende konstruktioner for statiker til konstruktionsklasse 2

En ansøger til konstruktionsklasse 2 skal dokumentere at have gennemført en uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 180 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner, som det følger af § 12, stk. 1, nr. 1.

Det følger af kravet til uddannelse, at ansøger skal besidde tilstrækkelig bred, almen viden om byggetekniske forhold til at kunne forstå, hvordan de bærende konstruktioner indgår i et bygværks samlede funktion. Kravet skal sikre, at ansøger kan forstå simple byggetekniske forhold, der ligger inden for kendte løsninger, men indebærer ikke krav om specialistviden.

Kravet i § 12, stk. 1, nr. 1, omfatter teoretisk viden om generel byggeteknisk uddannelse som angivet i Tabel 2, hvor de tilhørende læringsmål gældende for statik er oplistet.

Tabel 2 — Beskrivelse af indhold af byggeteknisk uddannelse for statik samt oplistning af tilhørende læringsmål.

Byggetekniske uddannelse for statik

Læringsmål

Anvendt matematik, fysik og kemi

Ansøgeren skal have tilstrækkelig viden om matematik, fysik og kemi til at kunne udføre og vurdere analyser af alment forekommende bærende konstruktioner og tilknyttede materialer.

Husbygning og byggeteknik

Ansøger skal kunne vurdere byggetekniske løsninger og integrere disse med bygningers konstruktioner.

Bygningsfysik

Ansøger skal kunne vurdere termodynamiske forhold i bygninger, herunder risiko for fugt og betydningen heraf.

Konstruktionsmaterialer

Ansøger skal gennem kendskab til materialeegenskaber og nedbrydningsmekanismer kunne vurdere de alment forekommende konstruktionsmaterialers egnethed og holdbarhed.

Bygningsinstallationer

Ansøger skal kunne vurdere installationers sammenbygning med konstruktioner.

Udførelse og produktion i byggeriet

Ansøger skal have kendskab til udførelse af simple bygværker.

Den byggetekniske uddannelse kan også omfatte andre forhold relateret til byggeri som fx tilgængelighed, energiforhold, indeklima, plandisponering af byggeriet, digitalisering mm.

En ansøger til konstruktionsklasse 2 skal tillige besidde tilstrækkelig bred viden om design, analyse og projektering af bærende konstruktioner til at kunne forstå, hvordan de bærende konstruktioner virker som en helhed, hvordan de enkelte konstruktionsdele indgår i helheden, og hvordan bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2 analyseres og dokumenteres. Kravet til viden om design, analyse og projektering af bærende konstruktioner skal sikre, at ansøgeren kan forstå bærende konstruktioners virkemåde på et teoretisk niveau, og kan projektere sikre bærende konstruktioner, der ligger indenfor de erfaringsbaserede kendte løsninger for bygværker i konstruktionsklasse 2. Ansøgeren skal tillige have kendskab til de alment forekommende konstruktionsmaterialer omfattet af eurocodes, der kan anvendes i traditionelt byggeri.

Ud af de 180 ECTS-point skal ansøger have mindst 60 ECTS-point inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Dette omfatter teoretisk viden som angivet i Tabel 3, hvor de nævnte konstruktioner forudsættes at være i konstruktionsklasse 2.

Tabel 3 — Beskrivelse af indhold i uddannelse indenfor design, analyse og projektering af bærende konstruktioner samt oplistning af tilhørende læringsmål gældende for konstruktionsklasse 2.

Design, analyse og projektering af bærende konstruktioner

Læringsmål for KK2

Konstruktioners last og sikkerhed

Ansøgeren skal kunne fastlægge sikkerhed og laster på bærende konstruktioner baseret på alment anvendte sikkerhedsprincipper som angivet i bygningsreglementet.

Mekanik og bygningsstatik

Ansøgeren skal kunne designe og analysere bærende konstruktioner baseret på forståelse af grundlæggende mekaniske og statiske principper, herunder snitkræfter, spændinger og tøjninger.

Geoteknik

Ansøgeren skal kunne designe og analysere fundamenter og almindeligt forekommende jordtrykspåvirkede konstruktioner baseret på forståelse af grundlæggende geotekniske principper og viden om jordmaterialers opførsel.

Modellering og simulering

Ansøgeren skal kunne modellere og simulere bærende konstruktioners virkemåde i overensstemmelse med den virkelige konstruktions virkemåde samt vurdere resultater og afvigelser herfra.

Instabilitet og 2. ordens effekter

Ansøgeren skal kunne beregne konstruktioner og konstruktionsdeles stabilitet.

Konstruktioners dynamik

Ansøgeren skal kunne vurdere, hvorvidt konstruktioner kan være følsomme overfor dynamiske laster og tage højde herfor.

Konstruktioner og konstruktionsdele

Ansøgeren skal kunne tilrettelægge, dimensionere og analysere bygværkers almindeligt forekommende konstruktionsdele af beton, stål, kompositkonstruktioner, murværk og træ; herunder bjælker, søjler, plader, væg- og dækkonstruktioner samt fundamenter.

Konstruktionsbrandteknik

Ansøgeren skal kunne dimensionere bærende konstruktioner udsat for brandpåvirkning.

Bygbare løsninger og udførelse af bærende konstruktioner

Ansøgeren skal kunne tilrettelægge og vurdere udførelsen af bærende konstruktioner, så de kan udføres og virker efter hensigten.

 

4.1.1.2. Krav til viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner mm. for statiker til konstruktionsklasse 2

En ansøger til konstruktionsklasse 2 skal have en række supplerende kvalifikationer indenfor byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner, kontrol mm., jf. § 12, stk. 1, nr. 2-7. Krav til disse kvalifikationer er angivet i Tabel 4. De supplerende krav til kvalifikationer skal sikre, at ansøger har en grundlæggende viden om de relevante krav, der følger af bygningsreglementet samt discipliner, der knytter sig hertil. Disse kvalifikationer er nødvendige for, at ansøger som certificeret statiker kan leve op til § 11, stk. 2, nr. 1, om at kontrollere og dokumentere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2.

Kvalifikationerne i § 12, stk. 1, nr. 2-7, kan være omfattet af ansøgers uddannelse, jf. nr. 1.

Tabel 4 — Krav til viden om byggelovgivning, bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner mm. jf. § 12, stk. 1, nr. 2-7.

Krav, jf. § 12, stk. 1, nr. 2-7

Vejledning til krav

2) Viden om anvendelse af byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder byggelovens anvendelsesområde og byggelovens ansvarsbestemmelser.

Ansøgeren skal have viden om byggelovens grundlæggende bestemmelser, herunder bestemmelser om lovens anvendelsesområde og hvilke typer af byggearbejder, der er omfattet af loven. Ansøgeren skal derudover have viden om de ansvarsbestemmelser, der følger af byggeloven. Ansøgeren skal ligeledes være vidende om kommunalbestyrelsens rolle i en byggesag i relation til ansvarsspørgsmål. Ansvarsbestemmelserne er af indirekte betydning for den certificerede, hvorfor den certificerede skal have viden herom.

3) Viden om bygningsreglementets administrative bestemmelser og bestemmelser om bærende konstruktioner.

Ansøgeren skal have viden om:

Ansøgeren skal have viden om:

• Hvordan der ansøges om byggetilladelse og hvilken dokumentation for konstruktionsforhold, der skal fremsendes til byggesagsbehandlingen efter BR18, kapitel 1.
• Krav til konstruktioner i BR18, kapitel 15.
Det forudsætter viden om følgende i BR18, kapitel 1:
• Bygningsreglementets anvendelsesområde, jf. BR18, kapitel 1, §§ 4-6.
• Hvilke bygninger, der skal søges byggetilladelse til, jf. BR18, kapitel 1, §§ 7-15.
• Indplacering i konstruktionsklasse, jf. BR18, kapitel 26.
• Anvendelse af certificeret statiker ved ansøgning om byggetilladelse, jf. BR18, kapitel 1, §§ 16-19.
• Byggetilladelse, jf. BR18, kapitel 1, §§ 35-38.
• Afslutning af byggesagen, jf. BR18, kapitel 1, §§ 41, 43 og 44.

Det forudsætter viden om følgende i BR18, kapitel 15:

• Konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, §§ 340-343.
• Projektering og udførelse af bygningskonstruktioner og fundamenter, jf. BR18, kapitel 15, §§ 344-352.
• Transportable konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, §§ 353-355.
• Undtagelser, jf. BR18, kapitel 15, § 356.
• Drift, kontrol og vedligehold, jf. BR18, kapitel 15, § 357.

4) Viden om bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed, herunder:

 

 

 
a) Konstruktiv forståelse og redegørelse for virkemåde af bygningers hovedkonstruktioner, konstruktionsafsnit og samlinger.

Ad a) Ansøgeren skal kunne redegøre for, hvordan en konstruktion vil opføre sig i forhold til de påvirkninger, den udsættes for i forhold til fordeling og form af kraftforløb, snitkræfter, deformationer og svingninger.

Ansøgeren skal kunne vurdere, om konstruktionen, konstruktionsdele og samlinger vil virke, som de er tænkt og modelleret, og om de er robuste og bygbare.

b) Udpege kritiske forhold af betydning for sikkerheden og anvendeligheden af bærende konstruktioner.

 

Ad b) Ansøgeren skal kunne udpege en bærende konstruktions kritiske dele samt angive metoder til vurdering heraf.

 

c) Redegøre for terminologi, principper, hovedregler og sammenhæng i standarder for bærende konstruktioner, relevante regler for CE-mærkning af bygningsdele samt god praksis for dokumentation af bærende konstruktioner som anført i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.

 

Ad c) Ansøger skal have kendskab til standarder og vejledninger, der henvises til i BR18, kapitel 15 og 28, så ansøgeren på baggrund heraf kan dokumentere bærende konstruktioners ydeevne.

5) Udarbejdelse af statisk dokumentation, herunder:

 

 

a) Fortolke og vurdere resultater af forundersøgelser samt formulere projektgrundlag.

 

 

Ad a) Ansøgeren skal kunne vurdere fornødent omfang af forundersøgelser, og om resultater heraf er dækkende for projekteringen og på denne baggrund kunne udarbejde et projektgrundlag, svarende til A1. Konstruktionsgrundlag og B1. Statisk projektredegørelse, som angivet i BR18, kapitel 28, og SBi-anvisning 271.

 

b) Strukturere og udforme dokumentation for bærende konstruktioner.

 
Ad b) Ansøgeren skal kunne udarbejde dokumentation for bærende konstruktioner dvs. starterklæring, sluterklæring og statisk dokumentation, som angivet i BR18, kapitel 28, og SBi-anvisning 271.

 

c) Udarbejde statiske beregninger, vurdere fundne resultater og redegøre for anvendte simuleringsmodellers brug og begrænsninger.


Ad c) Ansøgeren skal kunne udarbejde statiske beregninger svarende til A2. Statiske beregninger som angivet i BR18, kapitel 28, og SBi-anvisning 271, vurdere resultaterne af beregningerne samt redegøre for og dokumentere resultater.

6) Kontrol, herunder:

 

a) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af statisk dokumentation, jf. bygningsreglement 2018, kapitel 30, og udforme kontrolplaner og kontrolrapporter for statisk dokumentation.

 

Ad a) Ansøgeren skal kunne planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af en statisk dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 28 og 30, samt SBi-anvisning 271, herunder udforme B2. Statisk kontrolplan og B3. Statisk kontrolrapport for statisk dokumentation.

b) Planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse af bærende konstruktioner, herunder udarbejde kontrolplaner og kontrolrapporter.

 

Ad b) Ansøgeren skal kunne planlægge, gennemføre og dokumentere kontrol af udførelse i overensstemmelse med BR18, kapitel 28 og 30, samt SBi-anvisning 271, herunder udforme B2. Statisk kontrolplan og B3. Statisk kontrolrapport for udførelse af bærende konstruktioner.

7) Udforme dokumentation af det færdige byggeri, jf. kapitel 28 i bygningsreglement 2018.

Ansøgeren skal kunne udarbejde og kontrollere den fulde dokumentation for de bærende konstruktioner i det færdige byggeri i overensstemmelse med BR18, kapitel 28 og 30, samt SBi-anvisning 271.

 

 4.1.1.3. Krav til erfaring for statiker til konstruktionsklasse 2

Ansøgeren skal have minimum tre års erfaring indenfor de seneste fem år med anvendelse af de kvalifikationer, der følger af § 12, stk. 1, nr. 1-7, jf. § 12, stk. 1, nr. 8. Kravet skal sikre, at ansøgeren har erfaring med anvendelse af de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne virke som certificeret statiker i konstruktionsklasse 2.

Ved tre års erfaring forstås, at ansøgeren har haft sin hovedbeskæftigelse indenfor arbejde med statiske forhold, der følger af § 12, stk. 1, nr. 1-7, i mindst tre år. Perioden skal ikke nødvendigvis være sammenhængende. Dog skal de tre års erfaring være opnået indenfor de seneste fem år.

Kravet skal sikre, at ansøgerens kvalifikationer er tilegnet og/eller vedligeholdt inden for en nærliggende periode, så ansøgeren kan udnytte disse kvalifikationer til at dokumentere og kontrollere statiske forhold, der lever op til gældende krav samt, at ansøgeren har tilstrækkelig erfaring med dette.