Akkreditering af certificeringsorganer skal ske i henhold til DS/EN ISO/IEC 17024 Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer og de supplerende krav i certificeringsbekendtgørelsen. Akkrediteringen skal ske ved Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s eller IAF´s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

DS/EN ISO/IEC

International standard: Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Formål

Denne internationale standard indeholder principper for og krav til et organ, der certificerer personer efter specifikke krav, og omfatter udvikling og vedligeholdelse af en certificeringsordning for personer.

Link

Standarden findes i Dansk Standards Webshop.ds.dk her: https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-iso-iec-170242012-1

Bemærk, at de engelske versioner af de europæiske standarder kan købes hos alle europæiske standardiseringsorganisationer.

Kravene i certificeringsbekendtgørelsen supplerer de krav, der følger af DS/EN ISO/IEC 17024. Bekendtgørelsen og denne vejledning skal derfor læses i sammenhæng med standarden.

Standarden har til formål at skabe et globalt accepteret sammenligningsgrundlag for organisationer, der udfører certificering af personer, så det sikres, at de organer, der akkrediteres til at certificere personer, arbejder på en konsekvent, sammenlignelig og troværdig måde. DS/EN ISO/IEC 17024 indeholder en række grundlæggende krav, certificeringsorganet skal leve op til, og som bedømmes af akkrediteringsorganet (fx DANAK) i akkrediteringsprocessen og ved akkrediteringsorganets efterfølgende kontrol med certificeringsorganet.

Certificeringsorganet kan opkræve betaling for certificering og kontrol med personer, der er certificeret efter certificeringsbekendtgørelsen.

Certificeringsorganets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Der følger dog af DS/EN ISO/IEC 17024, at certificeringsorganet skal have en dokumenteret proces til at modtage, gennemgå og træffe beslutning om anker og klager.