Denne vejledning knytter sig til bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, som er udstedt med hjemmel i byggelovens § 15 B.


§ DK

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse af byggeloven

Formål

Byggeloven indeholder de overordnede krav til, hvordan bebyggelse skal udføres indrettes og bruges, så der opnås et tilfredsstillende niveau i brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende.

Med lov nr. 386 af 27. april 2016 blev byggeloven ændret, og der blev indført hjemmel til at lave en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Lovforslaget kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176945

Link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183662


Certificeringsordningerne fastsætter krav til personer, der ansøger om og opnår certificering som statiker eller brandrådgiver. Ordningerne stiller kompetence- og kvalifikationskrav til personer, der skal dokumentere og kontrollere overholdelse af bygningsreglementets krav til henholdsvis statiske forhold og brandforhold ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktions- og brandklasse 2-4. Ordningerne stiller endvidere krav til certificeringsorganets bedømmelse af kompetencer ved certificering og re-certificering.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er regeludstedende myndighed.

Vejledningen retter sig mod de virksomheder, der akkrediteres som certificeringsorgan, der kan certificere personer som certificeret statiker eller certificeret brandrådgiver. Certificeringsorganet skal udarbejde og dokumentere politikker og procedurer, der er nødvendige for at garantere sikkerhed i hele certificeringsprocessen og skal have foranstaltninger til at iværksætte korrigerende handlinger i tilfælde af brud på sikkerheden. Certificeringsorganerne skal ligeledes udarbejde beskrivelser af certificeringsprocessen som led i akkrediteringen, der gælder for de personer, der ansøger om og opnår certificering. Beskrivelse af certificeringsprocessen skal være offentlig tilgængelig.

Vejledningen omfatter beskrivelse af krav til personer, der søger direkte ind i ordningen som certificeret statiker eller brandrådgiver. Vejledningen vil senere hen blive suppleret med beskrivelse af kravene til kontrol af virke samt krav til personer, der er certificeret efter en ordning, men ønsker at avancere til en ordning på et højere niveau.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet omtales i denne vejledning som certificeringsordning eller certificeringsbekendtgørelsen. 


§ DK

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Formål

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet indeholder krav til certificeringsorganer, der skal certificere personer til dokumentere og kontrollere statiske forhold og brandforhold samt føre kontrol hermed.

Link

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196449


Når der henvises til §§’er uden angivelse af bekendtgørelse, er det bestemmelser i certificeringsbekendtgørelsen, der henvises til.

Øvrige henvisninger:

• BR18: Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018.

• BR15: Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015.

• BR10: Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010.
• SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner.
• SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.