Tredjepartskontrollanten virker som kontrollerende. En tredjepartskontrollant skal selv kontrollere dokumentationen og udarbejde start- og sluterklæring, herunder den endelige redegørelse, men kan indhente kompetent assistance af en medkontrollant. I sådanne tilfælde skal den certificerede tredjepartskontrollant sikre, at den assisterende har den fornødne kompetence, samt ved en løbende styring af kvaliteten og en minimumskontrol foretaget af den certificerede tredjepartskontrollant selv, sikre, at BR18, §§ 543 og 550 er opfyldt.

Minimumskontrollen kan suppleres med en udvidet kontrol i form af en stikprøvekontrol, der kontrollerer særligt kritiske dele af det tekniske indhold, og/eller f.eks. en ekstra grundig gennemgang af kontrolrapporterne, både for kontrol af design, projektering og udførelse, for vitale dele af de bærende konstruktioner henholdsvis brandsikringstiltag. Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes den udvidede tredjepartskontrol er gennemført.

Tredjepartskontrollanten må ikke pålægges begrænsninger ved løsning af kontrolopgaven. Dette omfatter blandt andet, at tredjepartskontrollanten skal have fri adgang til alle dokumenter inkl. dokumenter, som ikke direkte vedrører de bygningsafsnit, som tredjeparten har virke på. Hensynet er at sikre, at tredjepartskontrollanten kan vurdere, om der er bindinger eller forudsætninger, som påvirker de bygningsafsnit, som tredjeparten har virke på.

Start- og sluterklæring
Den certificerede tredjepartskontrollant skal udfærdige en starterklæring, jf. BR18, kapitel 28 og 29, der angiver, at dokumentationen godtgør, for konstruktioner, at byggeriet vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, eller for brand at byggeriet overholder bygningsreglementets brandkrav, jf. BR 18, kapitel 5.

Den certificerede tredjepartskontrollant skal udfærdige en sluterklæring, der angiver, at dokumentationen godtgør, at bygværket for konstruktioner overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis for brand, at byggeriet overholder bygningsreglementets brandkrav, jf. BR 18, kapitel 5.

Redegørelserne i start- og sluterklæringerne for den certificerede tredjepartkontrollants virke, skal dokumentere:

- at den certificerede tredjepartskontrollant er bekendt med indholdet af dokumentationen,

- at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementet,

- at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger, og udgør et hele.