Brandt, E. (2013). Fugt i bygninger (2. udg.) (SBi-anvisning 224). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Brandt, E., & Faldager, I. (2015a). Afløbsinstallationer – systemer og dimensionering (SBi-anvisning 255). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Brandt, E., & Faldager, I. (2015b). Afløbsinstallationer – anlæg og komponenter (SBi-anvisning 256). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Brandt, E., & Faldager, I. (2015c). Afløbsinstallationer – Installationsgenstande og udførelse (SBi-anvisning 257). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Brandt, E., og Morelli, M. (2015). Vådrum (SBi-anvisning 252). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Dansk Standard. (1993). Norm for dræning af bygværker m.v. (DS 436:1993). Charlottenlund.

Dansk Standard. (2009). Norm for afløbsinstallationer (DS 432:2009) med (DS 432/Till.1:2012). Charlottenlund. 

de Place Hansen, E.J. et al., (2015). Småhuse – indretning og funktion (SBi-anvisning 253). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

de Place Hansen, E.J. (red.). (2017). Anvisning om Bygningsreglement 2015 (3. udg.) (SBi-anvisning 258). København: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Erhvervs- og Vækstministeriet. (2015). Bekendtgørelse af lov om planlægning (Planloven) (LBK nr. 1529 af 23/11/2015). København. 

Erhvervsministeriet. (2017). Lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (Lov nr. 668 af 08/06/2017). København. Ikrafttræden 15.6.2017.

Erhvervsstyrelsen. (2017). Planinfo. Lokaliseret 14.12.2017. https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plansystemdk

Europaparlamentet & Rådet. (2007). Direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EU 2007/60/EF af 23. oktober 2007). Bruxelles.

Europaparlamentet & Rådet. (2000). Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EU 2000/60/EF af 23. oktober 2000). Bruxelles.

Flensborg, J. (2015). Klimatilpasning i praksis – juraen som medspiller. Lokaliseret 26.9.2017: http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Juraen_som_medspiller_Jens_Flensborg_2015.pdf

Kystdirektoratet. (2017). Boligejer, grundejere og lejere inden for strandbeskyttelseslinjen. Lokaliseret 14.12.2017. http://omkystdirektoratet.kyst.dk/boligejere-grundejere-og-lejere-inden-for-strandbeskyttelseslinjen.html

Kystdirektoratet. (2017). Oversvømmelsesdirektivet. Lokaliseret 14.12.2017. http://kysterne.kyst.dk/oversvoemmelsesdirektivet.html

Miljø- og Fødevareministeriet. (2002). Vejledning om inddæmning og opfyldning på søterritoriet (VEJ nr. 6 af 23/01/2002). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2016). Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr. 894 af 21/06/2016). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017a). Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse (LBK nr. 78 af 19/01/2017). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017b). Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017c). Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (LBK nr. 119 af 26/01/2017). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017d). Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 934 af 27/06/2017). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017e). Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (LBK nr. 1085 af 22/09/2017). København.

Miljø- og Fødevareministeriet. (2017). Højvandsstatistikker. Lokaliseret 14.12.2017. http://kysterne.kyst.dk/hoejvandsstatistikker.html

Miljøministeriet og Transportministeriet. (2011). Endelig udpegning af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. EU’s oversvømmelsesdirektiv (2007/60/EF). Plantrin I.

Miljøministeriet, Naturstyrelsen og Transportministeriet, Kystdirektoratet. 101 s.

Miljøministeriet. (2014). Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse. København.

Miljøstyrelsen. (2016). Information vedrørende lovgivning og planer, som er relevant for arbejdet med klimatilpasning. Lokaliseret 26.9.2017, http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/overblik-over-lovgivning-og-planer.aspx.

Olesen M., Madsen K. S., Ludwigsen C. A., Boberg F., Christensen T., Cappelen J., Christensen O. B., Andersen K. K., Christensen J.-H.. (2014). Fremtidige klimaforandringer i Danmark. Danmarks Meteorologiske Institut. København. Danmark.

Pedersen, E.S. et al. (2011). Fundering af mindre bygninger (SBi-anvisning 231). Hørsholm: Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet.

Pejtersen, B.H. (red.) (2012). Vand og afløb Ståbi (4. udg.). Erhvervsskolernes Forlag.

Post, A. (2012). Byplanhåndbogen. Lokaliseret 26.9.2017, http://www.byplanlab.dk/sites/default/files2/Byplanhaandbogen_lille.pdf.

TI Rørcentret. (2006). Rørcenter-anvisning 011, Vacuumsystemer i bygninger – vejledning i projektering, udførelse og drift. Taastrup.

TI Rørcentret. (2013a). Rørcenter-anvisning 020, Skybrudssikring af bygninger. Taastrup.

TI Rørcentret. (2013b). Rørcenter-anvisning 021, Kælderoversvømmelser: sikring mod opstigende kloakvand. Taastrup.

Teknologisk Institut. (2016). Skybrudssikring af bygninger. Lokaliseret 14.12.2017, http://skybrudssikringafbygninger.dk/

Trafik, Bygge-, og boligstyrelsen. (2017). Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Lokaliseret på: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196435

Transport- og Bygningsministeriet. (2016). Bekendtgørelse af byggeloven. Lokaliseret på: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=183662

Vand i byer. Innovationsnetværk for klimatilpasning. LAR i Danmark. Lokaliseret 14.12.2017, http://www.laridanmark.dk/, på engelsk, http://wsud-denmark.com/