Vejledninger fra ansvarlig styrelse

Bestemmelserne i bygningsreglementet (BR18) støttes af en række vejledninger. Vejledningerne omfatter blandt andet fugthåndtering og -dokumentation, som skal hjælpe bygherren til at vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at undgå eller minimere skader som følge af uønsket fugt i bygningen, herunder behovet for at lade en fugtsagkyndig vurdere, om fugtforholdene er håndteret på fornuftigt vis.

SBi-anvisninger

SBi-anvisning om bygningsreglementet

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) udgiver en anvisning om bygningsreglementet, der rummer en række anvisninger på, hvordan kravene i reglementet kan imødekommes eller opfyldes, samt indeholder supplerende referencer til alment teknisk fælleseje m.m. (de Place Hansen, 2017).


SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger

Ved fundering på en skråning eller opfyldning skal det eftervises, at der er den fornødne sikkerhed mod brud i jorden, se f.eks. SBi-anvisning 231, Fundering af mindre bygninger (Pedersen, 2011). Hvis man bygger på en skrånende grund, skal man også være opmærksom på, at gulvet i beboelsesrum og køkken ikke må ligge lavere end det naturlige terræn udenfor. Ved særlige terrænforhold, typisk hvis man bygger på en skrånende ½).


SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger

Ved terrænregulering bør den fri sokkelhøjde vurderes, og det bør overvejes om afløb fra render mellem sokkel og lokalt hævede arealer bør have afløb ud over det omliggende terræn. Løsninger, der alene er baseret på nedsivning til dræn, har ikke altid tilstrækkelig kapacitet og er oftest ikke i overensstemmelse med vejledninger for afløbsinstallationer og dræning af bygværker (Brandt, 2013). Årsager til terrænregulering er blandt andet beskrevet i SBi-anvisning 253 (de Place Hansen et al., 2015). Ved løsninger med dele af rum under terræn bør der udvises særlig omhyggelighed med gulv- og vægkonstruktioner mod jord af hensyn til risiko for indtrængen af fugt, se SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt, 2013).


SBi-anvisning 255, 256 og 257 om afløbsinstallationer

SBi-anvisning 255, 256 og 257 (Brandt & Faldager, 2015a,b,c) om afløbsinstallationer er udarbejdet til brug sammen med DS 432, Norm for afløbsinstallationer (Dansk Standard, 2009a). Beskrivelser og retningslinjer for dimensionering af forskellige afløbssystemer er beskrevet i SBi-anvisning 255, beskrivelser og retningslinjer for anvendelse af højvandslukker findes i SBi-anvisning 256 og drift og vedligehold af afløbsinstallationer er beskrevet i SBi-anvisning 257.

Anvisninger fra Rørcentret 

Rørcenter-anvisning 020, Skybrudssikring af bygninger

Selv om denne anvisning retter sig mod oversvømmelse som følge af skybrud, vil mange af de tiltag, der beskrives, også kunne anvendes i kystnære områder med risiko for oversvømmelse som følge af vandstigninger og stormflod. Det drejer sig blandt andet om at sikre fald på terræn, at eventuelle kældernedgange og lyskasser etableres med hævet kant, og at nedkørselsramper til garageanlæg f.eks. udføres med linjedræn eller med skot, der kan rejses ved risiko for oversvømmelse. Anvisningen giver driftspersonale, kloakmestre og ingeniører et konkret værktøj, som de kan bruge til at beskytte større ejendomme mod skader fra skybrud. Anvisningen beskriver en systematisk gennemgang af bygninger med en risiko for indtrængen af vand fra kloaksystemet eller terræn i forbindelse med skybrud, og anviser en række løsninger på de problemer, der typisk kan føre til, at vandet kan trænge ind. Anvisningen indeholder også afsnit om ansvarsforhold med henvisning til bygningsreglementets bestemmelse om sikring mod oversvømmelse ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet. Desuden indeholder anvisningen afsnit om beredskab mod oversvømmelser samt, hvordan konsekvenserne af en oversvømmelse kan reduceres. (TI Rørcentret, 2013a).  Rørcenteranvisning 020 er suppleret med en hjemmeside (www.skybrudssikringafbygninger.dk), hvor løsningsforslag til sikring af en ejendom mod vand på terræn er vist.


Rørcenter-anvisning 021, Kælderoversvømmelser. Sikring mod opstigende kloakvand

Anvisningen retter sig specifikt mod sikring af kældre mod kloakvand, der stemmer op i hovedkloakkerne, og beskriver en systematik for gennemgang af de tiltag, der kan anvendes (TI Rørcentret, 2013b). Desuden anvises en række løsninger, der er relateret til de muligheder, som DS 432 beskriver til sikring mod oversvømmelse som følge af opstemning i hovedafløbssystemet. Ligeledes beskrives mulige løsninger til håndtering af regnvand. (TI Rørcentret, 2013b).


Rørcenter-anvisning 011, Vacuumsystemer i bygninger – vejledning i projektering, udførelse og drift

Anvisningen beskriver afløbssystemer. Disse ledninger kan lægges med fald, så tyngdekraften leverer transportenergien. Ved afløb fra lavtliggende områder kan det være nødvendigt at bruge energi til at løfte vandet op til et højere niveau, enten ved tryksystemer eller vakuumsystemer. Anvisningen er en praktisk vejledning i projektering, udførelse og drift af vacuumsystemer, herunder fordele og ulemper ved vacuumsystemer frem for andre afløbsystemer. (TI Rørcentret, 2006).