Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om byggeri i kystnære områder - til bygherrer vedrørende sikring mod stormflod og vandstigninger

Fold alle ud

Bygningsreglementets bestemmelser til imødegåelse af vandskader findes primært i kapitlerne: 

Kapitel 2 - Adgangsforhold

Kapitel 4 - Afløb

Kapitel 8 - Byggeret og helhedsvurdering

Kapitel 9 - Bygningers indretning

Kapitel 14 - Fugt og vådrum

Kapitel 15 - Konstruktioner


BR18 indeholder alene krav til byggeri i Danmark, mens vejledninger til hvordan kravene kan opfyldes, udgives særskilt, som selvstændige dokumenter.

Adgangsforhold

I bygninger er der krav om niveaufri adgang til alle yderdøre og en dørtrinshøjde på højst 2,5 cm (BR18, kap. 2, § 51, stk. 2, nr. 1 og 3). Fritliggende enfamiliehuse er undtaget kravet, men de skal forberedes til det ved mindst én yderdør (BR18 kap. 2, § 51, stk. 3). BR18 indeholder ikke krav om en bestemt sokkelhøjde, og det er derfor op til bygherre at vurdere, hvordan bygningen mest hensigtsmæssigt placeres, for at hindre vandindtrængning med risiko for fugtskader. Niveaufri adgang kan sikres ved at hæve terræn lokalt eller placere bygningens gulvniveau i samme niveau som det omgivende terræn. Særligt i kystnære områder vil sidstnævnte mulighed gøre bygningen mere udsat for stormflod og vandstigninger.


Afløb

I BR18, kap. 4, § 69, stilles et helt overordnet krav om, at afløbsinstallationer skal projekteres, udføres, driftes og vedligeholdes, så der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener, eller der sker skader på personer, installationer og bygningsdele. Dette kan for eksempel gøres ved at anvende DS 432, Norm for afløbsinstallationer (Dansk Standard, 2009), jf. BR18, kap. 4, § 70.

Ifølge BR18 skal afløbsinstallationer generelt projekteres og udføres, så der ikke forekommer oversvømmelse (BR18, kap. 4, § 74, stk. 1, nr. 1). Specifikt nævnes det, at der skal sikres mod skadelig oversvømmelse i bygningen ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet (BR 18, kap. 4, § 74, stk. 1, nr. 6). Højvandslukke er nævnt som en mulig løsning, udført i overensstemmelse med DS 432 (BR 18, kap. 4, § 79).

Af andre krav til afløbsinstallationer kan blandt andet nævnes, at de skal udføres, så der ikke sker overstrømning til vandforsyningsanlæg og vandinstallationer eller til et andet afløbssystem eller en anden installationsgenstand (BR18, kap. 4, § 74, stk. 1, nr. 9). Desuden skal det sikres, at kloakdækslers materialeegenskaber, styrke og bæreevne kan modstå den belastning, som de udsættes for, så der ikke sker personskade eller skade på andre afløbsinstallationer (BR18, kap. 4, § 74, stk. 1, nr. 13).

Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual ved ibrugtagning (BR18, kap. 4, § 80, stk. 2). Installationer til dræning af bygninger mv. skal udføres i overensstemmelse med DS 436, Norm for dræning af bygværker mv. (Dansk Standard, 1993) (BR18, kap. 4, § 78).


Byggeretten

Lokalplaner regulerer en række forhold for byggeri. I det omfang en lokalplan ikke foreligger for et givet område, reguleres forholdene af bygningsreglementet, f.eks. den tilladte højde af et byggeri, og dermed i nogen grad sokkelhøjden (BR18, kap. 8). Byggeri, der højst er 8,5 meter højt og er på højst to etager, vil, hvis det i øvrigt opfylder specifikke bestemmelser om bebyggelsesprocent, grundens størrelse samt afstandsforhold, kunne opnå byggetilladelse. Højder måles som angivet i bygningsreglementet (BR18, kap. 23, § 456, og kap. 8).


Fugt og vådrum

Bygninger skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så vand og fugt ikke medfører risiko for personers sundhed eller skader på bygningen (BR18, kap. 14, § 334). Det betyder blandt andet, at bygninger skal sikres mod indtrængning af vand fra grundvand og overfladevand. Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra undergrunden (BR18, kap. 14, § 337). Ved byggeri i kystnære områder er det derfor særligt vigtigt at være opmærksom på terrænforholdene på grunden. Ligeledes må bygningskonstruktioner og -materialer ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp (BR18, kap. 14, § 336).


Konstruktioner

Konstruktioner og bygningsdele skal blandt andet projekteres, udføres, driftes og vedligeholdes under hensyn til, at der ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af svigt i konstruktionerne, ligesom der skal opnås tilfredsstillende forhold i funktions- og holdbarhedsmæssig henseende. Desuden skal der anvendes materialer, som er egnede til det konkrete formål (BR18, kap. 15, §§ 340-341).  

Konstruktioner skal projekteres og udføres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse (BR18, kap. 15, § 344) og beregnes efter Eurocodes eller tilsvarende (BR18, kap. 15, §§ 345-352). For bygninger placeret i kystnære områder er det særligt vigtigt, at konstruktioner og bygningsdele projekteres, udføres, driftes og vedligeholdes, så de kan modstå påvirkninger fra stormflod og vandstigninger og følgevirkningerne af disse.


Afløbsinstallationer

Bygningsreglementets krav til projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer (BR18, kap. 4, § 69) kan for eksempel ske ved at følge DS 432 (BR18, kap. 4, § 70). Andre løsninger, der er ligeså gode og effektive, kan også anvendes, men kræver mere dokumentation end blot at henvise til kravene i bygningsreglementet. Andre løsninger findes for eksempel i SBi-anvisninger om afløbsinstallationer (Brandt & Faldager, 2015a, 2015b & 2015c) og om vådrum (Brandt & Morelli, 2015), anvisninger fra Teknologisk Instituts Rørcenter samt Vand og afløb Ståbi (Pejtersen, 2012).

I henhold til DS 432 skal afløbsinstallationer overordnet udføres således, at der opnås en tilfredsstillende bortledning af det tilførte afløbsvand under hensyntagen til tilslutningsforholdene og omgivelserne samt til installationens, grundens og bygningens forudsatte anvendelse. Der bør tages hensyn til sandsynlige ændringer i den forudsatte anvendelse, f.eks. således at stikledningens kapacitet svarer til fuld udnyttelse af grunden.  Om installationens omfang anføres generelt, at enhver lokalitet eller installationsgenstand med vandinstallation skal forsynes med egen afløbsmulighed, hvis spildevandet ikke kan bortledes hensigtsmæssigt på anden måde. Ligeledes skal der sikres mod oversvømmelse generelt, fx som følge af tilstopning af tilløb eller fraløb. DS 432 beskriver fald for selvrensende spildevandsledninger og under hvilke forhold, at mindre fald kan anvendes. DS 432 anviser brug af klimafaktorer ved dimensionering af regnvandsinstallationer.

Sikring mod oversvømmelse som følge af opstemning i hovedafløbssystemet (BR18, kap. 4, § 71, stk. 1, nr. 6) er beskrevet i DS 432. 

Bygningsreglementets krav om, at der ikke sker overstrømning fra en afløbsinstallation til andre installationer (BR18, kap. 4, § 71, stk. 1, nr. 9) gælder under normal maksimal belastning. Foranstaltninger til sikring mod overstrømning ved uheld og overbelastning vælges ud fra sandsynligheden for overbelastning og det mulige omfang af skader.