Ved udstykning, matrikulering og arealoverførsel, kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en grundstørrelse der er mindst 700 m2 for enfamilieshuse og 1200 m2 for sommerhuse. Ved fastsættelse af grundens størrelse skal der imidlertid ses bort fra vejareal (offentlig og privat fællesvej), eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæringer eller byggeliniepålæg til sikring af vejanlæg.