Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

Bygninger og udenomsarealer skal have afløb for spildevand, regnvand og vand fra tekniske installationer. Projektering, udførelse, drift og vedligehold af afløbsinstallationer skal ske under hensyn til, at:

1) Der ikke opstår risiko for brand- og eksplosionsfare.

2) Der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

3) Der ikke sker skader på personer, installationer og bygningsdele.

4) Der ikke sker forurening af jord, grundvand, af andre ledningsanlæg eller anden uhensigtsmæssig vandudsivning.

5) Der ikke sker unødigt energiforbrug.