Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke

Fold alle ind
Formålet med den certificerede statikers og brandgivers virke er beskrevet i BR18, kapitel 32 med tilhørende vejledning.

I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke med udgangspunkt i BR18, kapitel 34. Vejledningen er primært rettet mod den certificerede brandrådgiver, mens Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold og Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold er også rettet mod alle byggeriets aktører.

I denne vejledning gennemgås og beskrives den certificerede brandrådgivers opgaver og virke, som der er krav om i bygningsreglementet.

I forhold til dokumentation og kontrol af brandtekniske forhold kan et byggeri opdeles i tre overordnede processer. Disse benævnes:

- designprocessen, hvor hovedparten af den overordnede brandtekniske dokumentation udfærdiges.

- projekteringsprocessen.

- udførelsesprocessen.

De tre processer overlapper ofte hinanden, men den certificerede brandrådgiver vil være involveret i alle tre processer på forskellige måder.

Gennem alle tre processer skal brandsikringen af byggeriet dokumenteres og kontrolleres. I designprocessen udarbejdes og kontrollleres den brandtekniske dokumentation inkl.  en kontrolplan. I de efterfølgende projekterings- og udførelsesprocesser er den certificerede brandrådgiver tilknyttet og udfærdiger  den løbende vedligeholdelse af kontrolplanen for de projekterendes og de udførendes arbejder. Slutteligt inddrages den certificerede brandrådgiver ved den afsluttende kontrol af den samlede brandtekniske kontrolplan (som dækker både brandteknisk dokumentation samt projektering og udførelse af de brandtekniske tiltag) og udarbejdelsen af sluterklæring.

Designprocessen er den periode, hvor den overordnede disponering og planlægning af byggeriet sker, herunder fastlæggelse af den overordnede brandstrategi med tilhørende funktionskrav og andre forudsætninger. Disse krav og forudsætninger beskrives i de dokumenter, der indsendes til kommunen, ved ansøgning om byggetilladelse, sammen med starterklæringen, som beskrevet i BR18, kapitel 29. Den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter afspejler projektets stade og vil løbende blive opdateret frem mod ansøgning om ibrugtagningstilladelse. De brandtekniske kontrolplaner samles af den certificerede brandrådgiver som beskrevet nedenfor. De øvrige brandtekniske dokumenter, som ikke fremsendes med ansøgning om byggetilladelse, udfærdiges efterfølgende af aktører, der ikke nødvendigvis indbefatter den certificerede.

ID  Dokumenter  Ansøgning om byggetilladelse  Færdigmelding 
START  Starterklæring   X  
SLUT  Sluterklæring     X
DBK  Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)   X  
ITT  Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt   X  
BSR  Brandstrategirapport     X
BPLAN  Brandplaner     X

PFP

 

Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner

 
   X
DIM  Brandteknisk dimensionering     X
FUNK  Funktionsbeskrivelse     X
KPLA
Brandteknisk kontrolplan  (X)
 X
KRAP  Brandtekniske kontrolrapporter  (X)  X
DKV  Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan (DKV-plan)     X

Tabel 1: Dokumenter i designprocessen, som skal fremsendes til byggemyndighed, jf. BR18, § 23 og § 509. (X) angiver at dokumentet skal være udfærdiget tilsvarende projektets stade, men ikke skal indsendes før færdigmelding.

Projekteringsprocessen er den periode, hvor de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udarbejdes. Disse vil typisk blive udarbejdet af de projekterende aktører fra andre fagområder end den certificerede brandrådgivers.

Udførelsesprocessen er den periode, hvor det projekterede og hermed opfyldelsen af de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udføres af de udførende.

BR18 stiller kun direkte krav til, at den certificerede brandrådgiver løser specifikke opgaver i designprocessen. I projekterings- og udførelsesprocesserne løser den certificerede brandrådgiver kun opgaver, hvis dette følger af krav i den brandtekniske kontrolplan.

På nedenstående figur ses et eksempel, på en certificeret brandrådgivers deltagelse på et byggeprojekt, hvor udfærdigelse og tilpasning, af de brandtekniske dokumenter, er koblet til projekterings- og udførelsesprocesserne. Tilpasninger af kontrolplan kan f.eks. ske ved projektændringer eller ved kontrahering med entreprenører.


Figur 1: Eksempel på skematisk oversigt over relationer mellem design-, projekterings- og udførelsesprocessen på et byggeprojekt.

Den certificerede brandrådgiver udpeges af bygningsejeren eller dennes repræsentant, som sammen med den certificerede brandrådgiver afklarer, om den certificerede brandrådgiver skal virke som udarbejdende eller som kontrollerende på byggeriet.

Udarbejde
Når den certificerede brandrådgiver virker som udarbejdende, er en del af dennes ydelse at udarbejde centrale dele af dokumentation for brandforhold. Udarbejdelsen består i, at den certificerede brandrådgiver har tilrettelagt og udformet de centrale dele af dokumentationen. Udarbejdelse kan ske, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model a1) eller a2).

Den udarbejdende certificerede brandrådgiver indgår i projektorganisationen og kan i den rolle virke som udarbejdende, hvilket kan omfatte at tilrettelægge, udforme eller udarbejde den brandtekniske dokumentation.

Hvis den certificerede brandrådgiver, med virke som udarbejdende, med assistance fra en meddesigner eller medprojekterende, har udarbejdet en del af et brandteknisk dokument (model a2) i figur 1 i vejledning til BR18, kapitel 32), skal den certificerede brandrådgiver sikre, at udarbejdelsen er gennemført og dokumenteret, som hvis den certificerede brandrådgiver selv havde udført den. Dette indebærer planlægning og styring af kvaliteten af den udførte kontrol, hvilket der redegøres for i den tilhørende kontrolrapport.

Kontrollerende

Når den certificerede brandrådgiver virker som kontrollerende, er det en del af dennes ydelse at kontrollere andre designendes, projekterendes og udførendes dokumentation. Kontrollens niveau fastlægges i BR18, Bilag 3, tabel 4, Kontrol kan ske, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model b1) og b2).

Den kontrollerende certificerede brandrådgiver kan alene kontrollere de brandtekniske dokumenter og skal være uafhængig af projektorganisationen. Sidstnævnte omfatter, at den certificerede kontrollerende brandrådgiver ikke har medvirket ved tilrettelæggelse, udformning eller udarbejdelse af den brandtekniske dokumentation, men det forhindrer ikke, at den certificerede brandrådgiver er ansat i den organisation eller den virksomhed, der udarbejder dokumentationen.

Hvis den certificerede brandrådgiver, med virke som kontrollerende, med assistance fra en medkontrollant, har foretaget kontrol af et brandteknisk dokument (model b2) i figur 1 i vejledning til BR18, kapitel 32), skal den certificerede brandrådgiver sikre at kontrollen er gennemført og dokumenteret, som hvis den certificerede brandrådgiver selv havde udført den. Dette indebærer planlægning og styring af kvaliteten af den udførte kontrol, hvilket der redegøres for i den tilhørende kontrolrapport.

Den certificerede brandrådgiver kan, uanset sit virke som udarbejdende eller kontrollerende, uddelegere dele af udarbejdelsen eller kontrollen, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model c), af de brandtekniske dokumenter, som der ikke stilles krav til, at den certificerede udfærdiger.

Skift fra kontrollerende til udarbejdende brandrådgiver betragtes som overdragelse fra en certificeret brandrådgiver til en anden, jf. BR18, §551.

Vejledning til § 545, stk. 2
Den certificerede tredjepartskontrollant for brandforhold kan alene virke som kontrollerende og må hverken direkte eller indirekte være økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som medvirker ved udfærdigelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed, som beskrevet i BR18, § 526. Dette omfatter, at den certificerede tredjepartskontrollant for brandforhold hverken må være ansat i bygherrens, brandrådgiverens, de projekterendes eller de udførendes organisationer. Den certificerede tredjepartskontrollant for brandforhold må dog gerne have virket som certificerede brandrådgiver eller tredjepartskontrollant for brandforhold for bygningen tidligere. Dette kan f.eks. være relevant ved nye byggerier eller i en eksisterende bygning, der har været behandlet efter BR18.

(Ophævet)
(Ophævet)

Den certificerede brandrådgivers virke skal sikre løsninger, som er er dækkende, tilstrækkelige og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. BR18, kapitel 5, er opfyldt.

Den certificerende brandrådgivers virke skal sikre, at dokumentationen udgør et hele, er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder fejl og mangler, der har betydning for brandsikkerheden.

Udarbejdende certificeret brandrådgiver
En certificeret brandrådgiver, som udarbejdende, skal udarbejde de centrale dokumenter, herunder start- og sluterklæring inkl. redegørelse for sit virke, Dokumentation for indplacering i brandklasser, Dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel.

En certificeret brandrådgiver, som udarbejdende i brandklasse 3 og 4, skal også udarbejde Brandteknisk kontrolplan for designprocessen (for den brandtekniske dokumentation).

Den certificerede brandrådgiver, der virker som udarbejdende, skal som minimum:

 1. Udarbejde Starterklæring jf. BR18, § 508
 2. Udarbejde Dokumentation for brandklasse i brandklasse 2, 3 og 4. ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 som fastlægger brandklasser og bygningsafsnit og for det samlede byggeri som beskrevet i Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold.
 3. Udarbejde Dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel i brandklasse 2, 3 og 4 ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 som dokumentation for at byggeriet er i overensstemmelse med de indsatsrelaterede forhold som beskrevet i bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5.
 4. Udarbejde Kontrolplan for designprocessen i brandklasse 2, 3 og 4 ved model a1) eller a2) jf. BR18, kapitel 32 for at sikre, at den er i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, jf. Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.
 5. Udarbejde Kontrolplan for projekteringsprocessen og planlægningen af kontrollen af projekteringen af de brandtekniske tiltag ved model a1), a2) eller c) jf. BR18, kapitel 32 samt gennemføre minimumskontrol af de dele af Kontrolplan for projekteringsprocessen som den certificerede brandrådgiver ikke har udarbejdet i brandklasse 3 og 4 tilsvarende model c) jf. BR18, kapitel 32.
 6. Udarbejde Kontrolplan for udførelsesprocessen og planlægningen af kontrollen af udførelsen af de brandtekniske tiltag ved
  model a1), a2) eller c) jf. BR18, kapitel 32 samt gennemføre minimumskontrol af de dele af Brandteknisk Kontrolplan som den certificerede brandrådgiver ikke har udarbejdet i brandklasse 3 og 4 tilsvarende model c) jf. BR18, kapitel 32.
 7. Opbygge den brandtekniske dokumentation jf. §507 ved model a1 eller a2 jf. BR18, kapitel 32 for at sikre at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 5 med tilhørende vejledning og at dokumentation for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29.
 8. Samle de Brandtekniske kontrolrapporter for design, projekterings- og udførelsesprocessen og sikre at de udgør et hele.
 9. Udarbejde en redegørelse for den certificerede brandrådgivers rolle ved udarbejdelsen, planlægningen og gennemførelsen af kontrollen af den brandtekniske dokumentation og de brandtekniske tiltag.
 10. Udarbejde sluterklæring jf. BR18, § 509 inkl. ovenstående redegørelse for sit virke.

Kontrollerende certificeret brandrådgiver
En certificeret brandrådgiver, som kontrollerende, må ikke udarbejde brandtekniske dokumenter, med undtagelse af start- og sluterklæring inkl. Redegørelse, for sit virke.

Den certificerede brandrådgiver, der virker som kontrollant, skal som minimum:

 1. Udarbejde starterklæring.
 2. Kontrollere dokumentation for brandklasse i brandklasse 2, 3 og 4 ved model b1) eller b2) jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau som følger af Bilag 3, tabel 4 hvilket fastlægger brandklasser og bygningsafsnit og for det samlede byggeri som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold.
 3. Kontrollere Dokumentation for, hvorvidt bygningen er indsatstaktisk traditionel i brandklasse 2, 3 og 4 ved model b1) eller b2) jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau som følger af Bilag 3, tabel 4 som dokumentation for at byggeriet er i overensstemmelse med de indsatsrelaterede forhold som beskrevet i bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5.
 4. Kontrollere Brandteknisk kontrolplan i brandklasse 2, 3 og 4 ved model b1) eller b2) jf. BR18, kapitel 32 på et kontrolniveau som følger af BR18, Bilag 3, tabel 4 for at sikre, at den er i overensstemmelse med BR18, kapitel 30, jf. Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.
 5. Sikre den brandtekniske dokumentation (undtagen kontrolrapporter) ved model b1) eller b2) jf. BR18, kapitel 32 er udarbejdet og kontrolleret på et kontrolniveau som følger af BR18, Bilag 3, tabel 4, hvorved det sikres at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i BR18, kapitel 5 med tilhørende vejledninger og at dokumentation for brandforholdene jf. BR18, §507 opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29 og Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold.
 6. Samle de Brandtekniske kontrolrapporter for design, projekterings- og udførelsesprocessen og herunder gennemføre en minimumskontrol for at sikre at de udgør et hele.
 7. Udarbejde en redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede brandrådgivers rolle ved kontrollen.
 8. Udarbejde sluterklæring inkl. en redegørelse for sit virke.

Ved deltagelse i planlægning af kontrol skal den certificerede brandrådgiver, som kontrollant, undgå at forestå tilrettelæggelse eller udformning af kontrolplanen, da den certificerede derved ikke længere vil være uafhængig.


Den certificerede brandrådgivers ydelser kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede brandrådgiver skal gennemføre en minimumskontrol af den del af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede brandrådgiver har uddelegeret. Den certificerede brandrådgivers ydelser kan dermed gennemføres, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model c).
Ved uddelegering af de brandtekniske dokumenter kan model c) benyttes i tilfælde, hvor den certificerede brandrådgiver ikke besidder den nødvendige kompetencer inden for brandtekniske specialistområder eller når omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre udfærdigelsen indenfor tidsplanen.

Den certificerede brandrådgiver skal sikre, at udfærdigelsen gennemføres på samme måde, som hvis denne selv havde udarbejdet eller kontrolleret.

Kontrolniveau

For certificerede brandrådgivere er der defineret tre kontrolniveauer: Minimumskontrol (Min.), Udvidet kontrol (Udv.) og Maksimumskontrol (Max.), som beskrevet i Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.

Der er ikke retningslinjer for den certificerede brandrådgivers virke som kontrollerende af bygninger i brandklasse 1, da der i brandklasse 1 ikke kræves en certificeret brandrådgiver.

Kontrolomfang
Kontrolomfang af den brandtekniske dokumentation omfatter som hovedregel alle brandtekniske dokumenter med undtagelse af Starterklæring og Sluterklæring, som beskrevet i Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold.

Kontrolomfang omfatter hele byggeriet, hvortil der er ansøgt byggetilladelse og er beskrevet i den brandtekniske kontrolplan, som den certificerede brandrådgiver har udfærdiget før indsendelsen af Starterklæringen.

Omfanget af den gennemførte kontrol og resultatet, af kontrollen, beskrives enten direkte i den brandtekniske kontrolrapport eller i en særskilt kontrolrapport for den enkelte kontrolgenstand. Denne kontrolrapport indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolrapport for projektet, (som samles af den certificerede brandrådgiver).

Resultatet af den certificerede brandrådgivers kontrol ved uddelegering
Hvis den certificerede brandrådgiver med virke som kontrollerende, har uddelegeret kontrol, af et brandteknisk dokument (model c) i figur 1 i vejledning til BR18, kapitel 32), skal den certificerede kontrollerende udføre en minimumskontrol og i en separat kontrolrapport redegøre for, hvordan det er sikret, at kontrollen er gennemført og dokumenteret. Dette indebærer planlægning og styring af kvaliteten af den udførte kontrol, samt kontrol af både det kontrollerede materiale og den tilhørende kontrolrapport. Begge kontrolrapporter indgår da senere i den samlede brandtekniske kontrolrapport for projektet.

Forud for færdiggørelsen af sluterklæringen bør den certificerede brandrådgiver indhente de designendes, projekterendes og udførendes kommentarer til resultatet af kontrollen, for derved at undgå misforståelser eller fejl. Den certificerede brandrådgiver skal tage hensyn til faktuelle kommentarer og kan vælge at lade forskelle i vurderinger fremgå af den brandtekniske kontrolrapport eller sluterklæringen.

Den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der følger af §§ 548 og 549.

Formålet med kontrollen er at sikre, at de, i den brandtekniske dokumentation, beskrevne løsninger for brandsikringstiltag opfylder bestemmelserne i BR18, kapitel 5, og at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. BR18, kapitel 29 og 30.

Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang, de brandtekniske forhold og den brandtekniske dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.

Den certificerede brandrådgiver skal som tredjepartskontrollant som minimum kontrollere den brandtekniske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af BR18, Bilag 3 Tabel 5. 

Tredjepartskontrollanten skal:

- udarbejde starterklæring jf. BR18, § 508 stk. 2.

- planlægge sin kontrol og for hver kontrol udarbejde en kontrolrapport, som beskriver forudsætningerne, omfanget, form og resultatet af den udførte kontrol.

- udarbejde sluterklæring jf. BR18 § 509 stk. 2 inkl. redegørelse for tredjepartskontrollantens virke.

Tredjepartskontrollanten kan foretage kontrol, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model b1) eller b2).

I særlige tilfælde, hvor den certificerede tredjepartskontrollant har fået assistance af en medkontrollant til en del af kontrolarbejdet, indestår tredjepartskontrollanten fortsat for kontrolrapporten. Tredjepartskontrollanten skal mindst udføre en minimumskontrol af medkontrollantens arbejde, der sikrer, at dokumentet er kontrolleret, som hvis tredjepartskontrollanten selv havde kontrolleret dette.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for planlægningen og styringen af medkontrollantens arbejde i kontrolredegørelsen.

Tredjepartskontrollanten skal i sin redegørelse alene medtage faktuelle forhold, i relation til overholdelse af bygningsreglementets bestemmelser, og skal ikke angive forhold, som kunne være løst på anden vis.

Tredjepartskontrollanten skal i sin erklæring redegøre for:

- afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen.

- grænseflader for de certificerede brandrådgivers virke.

- resultatet af ny tredjepartskontrol af eventuelle rettelser som følge af afvigelser ved oprindelig tredjepartskontrol.

Hvis der ikke foretages konsekvenser af afvigelser, fundet ved oprindelig tredjepartskontrol, skal den certificerede brandrådgiver i sluterklæringen redegøre for, hvorfor der ikke er foretaget konsekvenser heraf, og tredjepartskontrollanten skal i sin redegørelse forholde sig dette.

 


§ 550 a sikres ved at den i brandklasse 3 certificerede brandrådgiver, på de berørte fravigelser fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som minimum opfylder nr. 3) til 5) i vejledningen til BR18, § 548.


Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring, fra én certificeret brandrådgiver til en anden, skal den overdragende certificerede brandrådgiver udarbejde en erklæring, der omfatter:

- Starterklæring med tilhørende dokumenter indsendt ved ansøgning til byggetilladelse.

- Beskrivelser af, om den overdragende certificerede brandrådgiver har virket som udarbejdende eller kontrollerende.

- Hvilke dokumenter, den overdragende certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller udkast. 

- Status for gennemførelse af kontroller, jf. den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter.

- Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt. 

Den certificerede brandrådgiver, der overtager en anden certificeret brandrådgivers virke, kan starte sit virke på basis af den udgående certificerede brandrådgiver arbejde, såfremt den udgående certificerede brandrådgiver udformer en erklæring for sit virke efter reglerne i BR18, § 551.

Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, tilrettelægger sit virke efter egen vurdering og vurderer på baggrund af erklæringen i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en maksimal kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i den brandtekniske kontrolrapport. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen

Hvis det ikke er muligt at modtage ovenstående erklæring, i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der får overdraget projektet, foretage en maksimal kontrol af alle dokumenter svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollerende, som beskrevet ovenfor. Denne kontrol skal gennemføres uanset, om den overtagende certificerede brandrådgiver skal virke som kontrollerende eller udarbejdende. Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring, fra én tredjepartskontrollant til en anden, kan overdragelsen ske tilsvarende som for den certificerede brandrådgiver.

Skift fra kontrollerende til udarbejdende betragtes som overdragelse fra en certificeret statiker til en anden, jf. BR18, §551.

En certificeret brandrådgiver kan ikke skifte fra udarbejdende til kontrollerende i forløbet.