Formålet med den certificerede statikers og brandgivers virke er beskrevet i BR18, kapitel 32 med tilhørende vejledning.

I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke med udgangspunkt i BR18, kapitel 34. Vejledningen er primært rettet mod den certificerede brandrådgiver, mens Vejledning til BR18, kapitel 29, dokumentation af brandforhold og Vejledning til BR18, kapitel 30, kontrol af dokumentation af brandforhold er også rettet mod alle byggeriets aktører.

I denne vejledning gennemgås og beskrives den certificerede brandrådgivers opgaver og virke, som der er krav om i bygningsreglementet.

I forhold til dokumentation og kontrol af brandtekniske forhold kan et byggeri opdeles i tre overordnede processer. Disse benævnes:

- designprocessen, hvor hovedparten af den overordnede brandtekniske dokumentation udfærdiges.

- projekteringsprocessen.

- udførelsesprocessen.

De tre processer overlapper ofte hinanden, men den certificerede brandrådgiver vil være involveret i alle tre processer på forskellige måder.

Gennem alle tre processer skal brandsikringen af byggeriet dokumenteres og kontrolleres. I designprocessen udarbejdes og kontrollleres den brandtekniske dokumentation inkl.  en kontrolplan. I de efterfølgende projekterings- og udførelsesprocesser er den certificerede brandrådgiver tilknyttet og udfærdiger  den løbende vedligeholdelse af kontrolplanen for de projekterendes og de udførendes arbejder. Slutteligt inddrages den certificerede brandrådgiver ved den afsluttende kontrol af den samlede brandtekniske kontrolplan (som dækker både brandteknisk dokumentation samt projektering og udførelse af de brandtekniske tiltag) og udarbejdelsen af sluterklæring.

Designprocessen er den periode, hvor den overordnede disponering og planlægning af byggeriet sker, herunder fastlæggelse af den overordnede brandstrategi med tilhørende funktionskrav og andre forudsætninger. Disse krav og forudsætninger beskrives i de dokumenter, der indsendes til kommunen, ved ansøgning om byggetilladelse, sammen med starterklæringen, som beskrevet i BR18, kapitel 29. Den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter afspejler projektets stade og vil løbende blive opdateret frem mod ansøgning om ibrugtagningstilladelse. De brandtekniske kontrolplaner samles af den certificerede brandrådgiver som beskrevet nedenfor. De øvrige brandtekniske dokumenter, som ikke fremsendes med ansøgning om byggetilladelse, udfærdiges efterfølgende af aktører, der ikke nødvendigvis indbefatter den certificerede.

ID  Dokumenter  Ansøgning om byggetilladelse  Færdigmelding 
START  Starterklæring   X  
SLUT  Sluterklæring     X
DBK  Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)   X  
ITT  Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt   X  
BSR  Brandstrategirapport     X
BPLAN  Brandplaner     X

PFP

 

Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner

 
   X
DIM  Brandteknisk dimensionering     X
FUNK  Funktionsbeskrivelse     X
KPLA
Brandteknisk kontrolplan  (X)
 X
KRAP  Brandtekniske kontrolrapporter  (X)  X
DKV  Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan (DKV-plan)     X

Tabel 1: Dokumenter i designprocessen, som skal fremsendes til byggemyndighed, jf. BR18, § 23 og § 509. (X) angiver at dokumentet skal være udfærdiget tilsvarende projektets stade, men ikke skal indsendes før færdigmelding.

Projekteringsprocessen er den periode, hvor de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udarbejdes. Disse vil typisk blive udarbejdet af de projekterende aktører fra andre fagområder end den certificerede brandrådgivers.

Udførelsesprocessen er den periode, hvor det projekterede og hermed opfyldelsen af de brandmæssige funktionskrav, forudsætninger mv. udføres af de udførende.

BR18 stiller kun direkte krav til, at den certificerede brandrådgiver løser specifikke opgaver i designprocessen. I projekterings- og udførelsesprocesserne løser den certificerede brandrådgiver kun opgaver, hvis dette følger af krav i den brandtekniske kontrolplan.

På nedenstående figur ses et eksempel, på en certificeret brandrådgivers deltagelse på et byggeprojekt, hvor udfærdigelse og tilpasning, af de brandtekniske dokumenter, er koblet til projekterings- og udførelsesprocesserne. Tilpasninger af kontrolplan kan f.eks. ske ved projektændringer eller ved kontrahering med entreprenører.


Figur 1: Eksempel på skematisk oversigt over relationer mellem design-, projekterings- og udførelsesprocessen på et byggeprojekt.