Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring, fra én certificeret statiker til en anden, skal den overdragende certificerede statiker udarbejde en erklæring, der omfatter:

- Starterklæring med tilhørende dokumenter indsendt ved ansøgning til byggetilladelse.

- Beskrivelse af om den overdragende certificerede statiker har virket som udarbejdende eller kontrollerende.

- Hvilke dokumenter den overdragende certificerede statiker har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller udkast. 

- Status for gennemførelse af kontroller, jf. den statiske kontrolplan og de statiske kontrolrapporter.

- Kritiske punkter i projektet som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede statiker, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra BR18, kapitel 15. 

Den certificerede statiker, der overtager en anden certificeret statikers virke, kan starte sit virke på basis af den udgående certificerede statikers arbejde, såfremt den udgående certificerede statiker udformer en erklæring for sit virke efter reglerne i BR18, § 544.

Den certificerede statiker, der overtager et projekt, tilrettelægger sit virke efter egen vurdering og vurderer, på baggrund af erklæringen, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en maksimal kontrol af den overdragede statiske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i B1. Statisk Projektredegørelse. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. 

Hvis det ikke er muligt at modtage ovenstående erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede statiker, der får overdraget projektet, foretage en maksimal kontrol af alle dokumenter svarende til virket for certificeret statiker som kontrollerende, som beskrevet ovenfor. Denne kontrol skal gennemføres uanset, om den overtagende certificerede statiker skal virke som kontrollerende eller udarbejdende.

Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring fra én tredjepartskontrollant til en anden, kan overdragelsen ske tilsvarende som for den certificerede statiker.

Skift fra kontrollerende til udarbejdende betragtes som overdragelse fra en certificeret statiker til en anden, jf. BR18, §544.

En certificeret statiker kan ikke skifte fra udarbejdende til kontrollerende i forløbet.