Den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant er at virke som kontrollant i henhold til ovenstående BR18, §§ 540 - 542.

Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang de statiske forhold og den statiske dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.

Den certificerede statiker skal som tredjepartskontrollant minimum kontrollere den statiske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af BR18, Bilag 3, Tabel 3.

Tredjepartskontrollanten skal:

- udarbejde starterklæring jf. BR18, § 498 stk. 2.

- planlægge sin kontrol og for hver kontrol udarbejde en kontrolrapport, som beskriver forudsætningerne, omfanget, form og resultatet af den udførte kontrol.

- udarbejde sluterklæring jf. BR18 § 499 stk. 2 inkl. redegørelse for tredjepartskontrollantens virke.

Tredjepartskontrollanten kan foretage kontrol, som beskrevet i vejledning til BR18, kapitel 32 ved model b1) eller b2).

I særlige tilfælde, hvor den certificerede tredjepartskontrollant har fået assistance af en medkontrollant til en del af kontrolarbejdet, indestår tredjepartskontrollanten fortsat for kontrolrapporten. Tredjepartskontrollanten skal mindst udføre en minimumskontrol af medkontrollantens arbejde, der sikrer, at dokumentet er kontrolleret, som hvis tredjepartskontrollanten selv havde kontrolleret dette.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for planlægningen og styringen af medkontrollantens arbejde i kontrolredegørelsen.

Tredjepartskontrollanten skal i sin erklæring redegøre for:

- afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen.

- grænseflader mellem den certificerede statikers og tredjepartskontrollantens virke.

- resultatet af ny tredjepartskontrol af eventuelle rettelser som følge af væsentlige afvigelser ved oprindelig tredjepartskontrol.

Hvis der ikke foretages konsekvenser af afvigelser fundet ved tredjepartskontrol, skal den certificerede statiker i sluterklæringen redegøre for, hvorfor der ikke er foretaget konsekvenser heraf, og tredjepartskontrollanten skal i sin redegørelse forholde sig dette. jf. vejledning til BR18, §536.

I sit virke kan tredjepartskontrollanten ikke acceptere pålagte begrænsninger af sin opgave eller indgå aftale om sådanne begrænsninger, f.eks. undladelse af kontrol af de bærende konstruktioners forhold under brand eller brug af specifikke metoder for udførelse af kontrollen.