Ved uddelegering af ydelser skal den certificerede statiker:

- løbende styre kvaliteten af kontrollen.

- udføre en minimumskontrol, som beskrevet i vejledningen til BR18 §540 pkt. 8 (Kmin), ud over den uafhængige kontrol som skal gennemføres, jf.  BR18 §527 med tilhørende BR18, bilag 3 – tabel 2.

Det kan f.eks. være relevant, hvis:

- den certificerede statiker ikke selv besidder den fornødne kompetence inden for et speciale. Det kan f.eks. være relevant at overdrage udfærdigelsen af geotekniske forhold til en medprojekterende eller en medkontrollant.

- omfanget gør det umuligt for en enkelt person at gennemføre udfærdigelsen indenfor en tidsplan, der står i forhold til det aftalte arbejde.

- udfærdigelsen omfatter aktiviteter, der hensigtsmæssigt kan løses af andre, f.eks. parallelberegninger eller talkontrol.

Den certificerede statiker skal sikre, at udfærdigelsen gennemføres på samme måde, som hvis denne selv havde udarbejdet eller kontrolleret.

Udfærdiger den certificerede statiker ikke dele af sit virke, skal den certificerede statiker:

- planlægge udfærdigelsen.

- løbende styre kvaliteten af udfærdigelsen.

- udarbejde redegørelse for udfærdigelsen.

Den certificerede statikers virke skal afspejle og dokumentere, at den certificerede statiker har koordineret og samlet

den statiske dokumentation på tilfredsstillende vis.

Uddelegering af den udarbejdende certificerede statikers ydelser

Styre kvalitet

Den certificerede statiker skal som minimum styre kvaliteten af projekteringen samt tilse, at de projekterende er:

- bekendte med A1. Konstruktionsgrundlag -
   bygværk.

- bekendte med og følger organisationens system
   for kvalitetsstyring.

- i besiddelse af relevante værktøjer.

- kompetente til at projektere det aktuelle
   byggeri.

Den certificerede statikers styring af kvalitet skal ske løbende ved kontrol af ovennævnte.

Uddelegering af den kontrollerende certificerede statikers ydelser
Den kontrollerende certificerede statiker kan uddelegere hele eller dele af kontrollen.

Ved uddelegering af ydelser skal den certificerede statiker:

- løbende styre kvaliteten af kontrollen.

- udføre en minimumskontrol, som beskrevet i vejledningen til BR18 §540 nr. 8 (Kmin), ud over den uafhængige kontrol som skal gennemføres, jf.  BR18 §527 med tilhørende BR18, bilag 3 – tabel 2.

Den kontrollerende certificerede statiker skal sikre, at kontrollen gennemføres på samme måde, som hvis denne selv havde kontrolleret.

Ved uddelegering af ydelser skal den kontrollerende certificerede statiker:

- planlægge kontrollen.

- løbende styre kvaliteten af kontrollen.

- kontrollere og påtegne   kontroldokumentationen.

- udarbejde kontrolredegørelsen.

Den kontrollerende certificerede statikers virke skal afspejle og dokumentere, at den certificerede statiker har koordineret og samlet

den statiske kontroldokumentation på tilfredsstillende vis.

Resultat af certificeret statikers kontrol
Såfremt den certificerede statiker har uddelegeret kontrolydelser, skal forløbet og organiseringen af kontrolarbejdet beskrives og dokumenteres i redegørelsen for virket (BR18,

§ 540).

Hvis både udarbejdelse og kontrol af dele af dokumentationen udfærdiges af andre kompetente aktører end den certificerede statiker, skal denne ved mindst en minimumskontrol sikre og dokumentere i sluterklæringen, at udarbejdelsen og kontrollen er gennemført, som hvis den certificerede statiker selv var udarbejdende eller kontrollant, se vejledningen til BR18, kapitel 32, §534 – figur 1c.

Hvor kontrollen er udført uden for den certificerede statikers organisation - f.eks. hos en leverandør – skal den certificerede statiker redegøre for kontrol af kontroldokumentationen og kontrol af grænseflader.

I KK3 og KK4 skal den certificerede statiker supplere med en minimumskontrol af beregninger og tegninger for at sikre sig, at kravene i BR18, kapitel 15 er overholdt.

Som afslutning udarbejder og underskriver den certificerede statiker en sluterklæring i h.t. BR18, §499.

Såfremt den certificerede statiker virker som tredjepartskontrollant kan ydelserne ikke uddelegeres, vejledningen til BR18 §534 model c. Den certificerede statiker, der virker som tredjepartskontrollant, kan dog indhente assistance fra en medkontrollant, vejledningen til BR18 §534 model b2.