Den certificerede statiker udpeges af bygningsejeren eller dennes repræsentant, som sammen med den certificerede statiker afklarer, om den certificerede statiker skal virke som udarbejdende eller som kontrollerende på byggeriet.

Den certificerede er udarbejdende, når denne indgår i projektorganisationen. Den certificerede er kontrollerende, når denne er uafhængig af projektorganisationen.

Udarbejdende certificeret statiker
En certificeret statiker virker som udarbejdende, når denne fastlægger det statiske system, konstruktionernes virkemåde og dokumentation af de bærende konstruktioner.

Den certificerede statikers virke som udarbejdende skal sikre løsninger, som er hensigtsmæssige til formålet, følger god byggeskik og er i overensstemmelse med gældende byggeregler. Den certificerende statikers virke skal sikre, at den statiske dokumentation udgør et hele, er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder fejl og mangler, der har betydning for konstruktionens sikkerhed.

Den statiske dokumentation skal dokumentere sikkerheden af de bærende konstruktioner i byggeriet, som beskrevet i SBi-anvisning 271, kap 1.

En certificeret statiker kan virke som udarbejdende af dokumentation for de bærende konstruktioner, der er henført til konstruktionsklasse KK2 – KK4, jf. SBi-anvisning 271.

Den certificerede statikers virke som udarbejdende omfatter byggeriet som helhed, herunder at alle grænseflader mellem konstruktionsafsnit er håndteret.

Kontrollerende certificeret statiker
En certificeret statiker virker som kontrollerende, når denne kontrollerer dokumentationen af bærende konstruktioner og fremlægger sine kommentarer hertil.

Den certificerede statikers kontrol skal påse, at:

- den statiske dokumentation udgør et hele, er dækkende, tilstrækkelig og ikke indeholder fejl og mangler, der har betydning for konstruktionens sikkerhed.

- de valgte løsninger er hensigtsmæssige til formålet og følger god byggeskik.

- de valgte løsninger og den statiske dokumentation er i overensstemmelse med gældende byggeregler.

Den certificerede statiker skal i sit virke som kontrollant alene kontrollere det foreliggende, og ikke foretage ”alternativ projektering” eller foreslå egne foretrukne løsninger.

Den certificerede statikers kontrol svarer til uafhængig kontrol som beskrevet i SBi-Anvisning 271, kapitel 5 og 6. Det vil sige, at den certificerede statiker ikke har medvirket ved projektering af de bærende konstruktioner, men kan godt være økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de personer og organisationer, der har medvirket til projekteringen.

En certificeret statiker kan virke som kontrollerende af dokumentation af konstruktioner, der er henført til konstruktionsklasse KK2-KK4, jf. SBi-anvisning 271.

Den certificerede statiker, der virker som kontrollant, skal som minimum kontrollere den statiske dokumentation på et kontrolniveau som beskrevet i BR18, Bilag 3, tabel 2.

Kontrol af dokumentation i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og starterklæring iht. BR18, §19, stk. 2, skal omfatte den del af den statiske dokumentation, der danner grundlag for indplaceringen i konstruktionsklasser samt der godtgør, at byggeriet vil kunne overholde bygningsreglementets krav, jf. BR18, Kapitel 15.

Kontrol af dokumentation i forbindelse med færdigmelding og sluterklæring iht. § 41, stk. 2, skal omfatte den statiske dokumentation i sin helhed for de berørte dele af bygværket.