Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 490

Et byggeri skal indplaceres i en brandklasse, jf. bilag 1, tabel 3, på baggrund af:

1) byggeriets risikoklasse, jf. § 86, og

2) den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden, jf. § 492.

   Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at den brandmæssige opdeling af byggeriet i flere brandmæssige uafhængige bygningsafsnit kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, kan de enkelte brandmæssige uafhængige bygningsafsnit indplaceres i forskellige brandklasser.  


§ 491
Risikoklassen skal fastlægges i henhold til kapitel 5 og er baseret på byggeriets risikoforhold, anvendelse og kompleksitet.
§ 492

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud fra én af følgende kategorier:

 1. De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.
 2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger.
 3. Brandteknisk dimensionering.
 4. Brandprøvning(er).
 5. En kombination af de ovennævnte fire metoder.

§ 493

Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i én af følgende brandklasser:

 1. Brandklasse 1 (BK1), som omfatter byggeri i risikoklasse 1. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer, og håndslukningsudstyr. Byggeriets samlede etageareal må ikke overstige 600 m² på ejendommen.
 2. Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
 3. Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparative analyser med udgangspunkt i de præ- accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering, eller ved anvendelse af en kombination af metoderne, som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
 4. Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3.

   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m² på ejendommen er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.

   Stk. 3. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.

   Stk. 4. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om, og i hvilket omfang:

 1. En certificeret brandrådgiver skal inddrages.
 2. Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.

   Stk. 5. Dokumentationen for overholdelse af stk. 4 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.