Tabel 4. Mindstekrav til niveau af kontrol af den brandtekniske dokumentation afhængig af brandklassen, jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionel
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner
Max.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk dimensionering
- Max.
Max.
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Max.
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter
Udv.
Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.