Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om installationer i eksisterende bygninger

Fold alle ud

Generelt vil arbejde med tekniske installationer til varme, ventilation, brugsvand, spildevand, belysningsanlæg, brandtekniske installationer og elevatorer være omfattet af bygningsreglementet. Bygningsreglementet stiller ikke direkte krav til udførelsen af el-installationer, fordi disse regler er omfattet af Stærkstrømsbekendtgørelsen.

Arbejde med tekniske installationer kan inddeles i følgende situationer:

• Nyinstallation

• Udskiftning af en eksisterende installation

• Flytning af en eksisterende installation

• Fjernelse af en installation

• Reparation og mindre ændringer af en installation

• Vedligeholdelse af installationer

Nyinstallation

Nyinstallation af tekniske installationer i eksisterende byggeri skal som nybyggeri leve op til kravene i det gældende bygningsreglement.

Nyinstallation kan fx være en bygning med naturlig ventilation, der får installeret et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.

 

Udskiftning 

Udskiftning af en eksisterende teknisk installation består af nedtagning af den eksisterende installation og erstatning med en ny installation. Den nye installation skal leve op til kravene i det gældende bygningsreglement. For eksempel ved udskiftning af tekniske installationer i vådrum eller køkken.  

Tekniske installationer der udskiftes kan fx være:

Naturgaskedel, cirkulationspumpe, ventilator, belysningsanlæg, brugsvandsinstallation, taparmatur, varmeforsyningsrør, brugsvandsrør, ventilationskanaler, højvandslukke m.m.

Ved tilkobling med den eksisterende installation følges reglerne for reparation og mindre ændringer.

 

Flytning af en eksisterende tekniske installationer 

Ved flytning forstås normalt nedtagning af en teknisk installationskomponent og dennes tekniske installation i en ejendom, bygning, enhed eller rum/lokale på samme matrikel, hvori geninstalleringen foretages.

Flytning af en installation betragtes i de fleste tilfælde, som en nyinstallation og de gældende krav i bygningsreglementet skal opfyldes.

Hvis man, fx på grund af et ombygningsarbejde, har behov for en mindre flytning af en teknisk installation, stilles der ikke nye krav, hvis der er tale om en mindre ændring, der ikke påvirker den tekniske installation med hensyn til at overholde de krav der var gældende på installationstidspunktet.

 

Helt eller devis fjernelse af en eksisterende installation 

I nogle tilfælde stiller bygningsreglementet krav ved hel eller delvis fjernelse af en teknisk installation eller ved ændring eller ombygning af en bygningsdel, som påvirker en teknisk installation.

Eksempler, hvor der kan stilles krav i forbindelse med hel eller delvis fjernelse af eksisterende tekniske installationer:

Ny facadebeklædning uden genetablering af eksisterende udeluftventiler kræver, at ventilationen tilvejebringes på anden vis.

• Ny facadebeklædning, som tætner facaden og fjerner utætheder, kan udløse krav om udeluftventiler i vinduer eller andre foranstaltninger.
Blænding af udeluftventiler og ventilationsaftræk for naturlig ventilation medfører, at der skal laves et mekanisk ventilationsanlæg, som sikrer basisluftskiftet.

• Ved fjernelse af brugsvandsinstallationer skal der afproppes, så der ikke opstår døde ender.

• Fjernelse af ubenyttede dele af en afløbsinstallation skal sikres mod indtrængen af rotter ved afpropning.

• Ved fjernelse af en eller flere radiatorer skal det sikres, at den termiske komfort stadig kan opretholdes.


Reparationer og mindre ændringer

Reparation af tekniske installationer og mindre ændringer ved udskiftning af enkelte komponenter, kan udføres med materiel og efter metoder, der var gældende på installationens udførelsestidspunkt.

I forbindelse med anden ombygningsarbejde, kan der af byggetekniske årsager være behov for mindre ændringer af en eksisterende installation. Det gældende bygningsreglement stiller ikke krav ved en mindre ændring af en eksisterende installation, hvis ændringen ikke påvirker dels installationens overholdelse af det gældende bygningsreglements krav inklusiv tilslutning til fx aftrækskanal, varmefordelingsrør, brugsvandsrør, afløbsrør eller ventilationskanaler, der har betydning for den samlede funktion af den tekniske installation. Kravene der var gældende på det oprindelige installationstidspunkt, skal dog forsat kunne opfyldes.

Eksempler på en mindre ændring af en teknisk installation, hvor der ikke stilles nye krav, kan fx være:

• En emhætte kan flyttes fx i forbindelse med flytning af kogeplader ved udskiftning af et eksisterende køkken med et nyt køkken.

Flytning af en radiator ud fra væggen fx i forbindelse med indvendig efterisolering.

Flytning af en varmtvandsbeholder.

En håndvask kan flyttes, men hvis taparmaturet og tilslutningsrør også flyttes, er der tale om udskiftning.

 

Vedligeholdelse af eksisterende tekniske installationer 

Det gældende bygningsreglement stiller krav om, at eksisterende installationer vedligeholdes således, at de krav der var gældende, da byggetilladelsen blev givet eller på installationstidspunktet, altid opfyldes.

For eksempel stilles der ikke nye krav ved udskiftning af: Ventiler, rørdele, pakninger, styring, følere, sensorer, spjæld, filtre m.m., idet dette betragtes som almindelig vedligeholdelse. Hvis de delkomponenter, der udskiftes, er omfattet af en harmoniseret standard, skal disse dog være CE-mærkede (se byggevareinfo.dk) eller have anden national godkendelse.