Bebyggelsesprocenten udtrykker etagearealets procentvise andel af grundens areal. Ved beregning af bebyggelsesprocent medregnes hele grundens areal, herunder vejareal, eller areal, der skal holdes ubebygget som følge af hjørneafskæringer eller byggeliniepålæg til sikring af vejanlæg til grundens areal.