Ved fastsættelse af bebyggelsesprocenten indenfor byggeretten i henhold til kap. 2.2.1 gælder det, at for sammenbyggede enfamiliehuse, herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende tæt/lav bebyggelse, hermed forstås bebyggelse med lodret lejlighedsskel, er bebyggelsesprocenten 40, og for fritliggende én – og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel er den 30. Det betyder, at opdeles et eksisterende fritliggende enfamiliehus i to selvstændige boligenheder med vandret lejlighedsskel, sker der ikke en ændring i betingelserne for beregningen af bebyggelsesprocenten. Ligesom der i henhold til kapitel 2.2.3 er tale om, at fritliggende én- og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, der opfylder kravene til afstand og højder i denne bestemmelse, er omfattet af byggeretten.