Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 545

Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.

§ 546
(Ophævet)
§ 547
(Ophævet)
§ 548

Den certificerede brandrådgivers ydelser omfatter som minimum at

1) udfærdige start- og sluterklæring,

2) udfærdige dokumentation for brandklasser for bygningsafsnit og for det samlede byggeri, samt dokumentation for, om byggeriet er indsatstaktisk traditionel,

3) udfærdige kontrolplan for den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30,

4) sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i kapitel 5,

5) sikre, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29,

6) samle og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele, og

7) udarbejde en redegørelse for sit virke.

§ 549
Den certificeredes brandrådgivers ydelser kan uddelegeres under den certificerede brandrådgivers løbende styring af kvaliteten. Den certificerede brandrådgiver skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 548 er opfyldt.
§ 550

Den certificerede brandrådgivers ydelser som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte tredjepartskontrollen for det, der følger af §§ 548 og 549.

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang, de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.

§ 551

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal den certificerede brandrådgiver, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvoraf følgende indgår: 

1) Starterklæring. 

2) Hvilket virke den certificerede brandrådgiver har haft på projektet. 

3) Hvilke dokumenter den certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. 

4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. kontrolplanen og kontrolrapporter. 

5) Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt. 

Stk. 2. Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i kontrolrapporten. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. 

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den brandtekniske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollant.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.