Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 6a
Følgende transportable konstruktioner skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

1) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

2) Transportable konstruktioner, der opsættes i tilknytning til en byggeplads og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde, hvortil der er meddelt byggetilladelse, og som anvendes til andre formål end selve udførelsen, herunder konstruktioner, hvori der udføres tegnestuearbejde, kontorarbejde eller lignende, der ikke er egentligt byggearbejde, og som anvendes som en fast arbejdsplads. Konstruktionerne må ikke anvendes til overnatning.

3) Transportable telte i 1 etage kun til privat brug.

4) Transportable telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².

5) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1 m og uden overdækning.

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1 m og uden overdækning.

7) Gangbroer, der er højst 1 m over terræn og uden overdækning.

8) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads, hvortil der er meddelt byggetilladelse. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej.

9) Transportable konstruktioner, der opstilles og anvendes af Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen til deres militære operationer, øvelser mv.

Stk. 2.Følgende transportable konstruktioner må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, såfremt de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

Alle telte i mere end 1 etage.

2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².

3) Konstruktioner i mere end 1 etage.

4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.

5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².

6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.

7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².

8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.

10) Alle overdækninger over gangbroer.

11) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Stk. 3. Stk. 2 omfatter også modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de i stk. 2 anførte grænser.

Stk. 4. Transportable konstruktioner, der opstilles midlertidigt, er ikke omfattet af §§ 40, 43 og 46.

§ 6b

De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 1, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

Stk. 2.De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Indretning af byggepladser og udførelse af byggearbejder i kapitel 7.

2) Konstruktioner i kapitel 15.

3) Brandforhold i kapitel 5.

4) Energiforbrug for midlertidige, flytbare pavilloner i §§ 287-292.

Stk. 3. De transportable konstruktioner nævnt i § 6a, stk. 1, nr. 3-9, og stk. 2, er omfattet af følgende krav:

1) Byggeret i kapitel 8. Bestemmelserne i kapitel 8 gælder kun for transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på over 6 uger.

2) Adgangsforhold ved bygningen i §§ 51-54.

3) Værn i §§ 58-60.

4) Konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15.

§ 6c
Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 3-9, eller stk. 2.
§ 6d
Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. § 7. Ved byggesagsbehandling af en certificeret konstruktion omfattet af § 6a, stk. 2, der ønskes opstillet i mere end 6 uger, kan certifikatet lægges til grund for opfyldelse af de tekniske krav, og det er alene de bebyggelsesregulerende forhold, der skal byggesagsbehandles. Bestemmelsen omfatter ikke transportable konstruktioner, som er omfattet af § 6a, stk. 1, nr. 1 og 2.
§ 6e
For transportable konstruktioner, der anvendes af flere end 150 personer, skal meddelelse med oplysning om den transportable konstruktions indretning og brug, jf. §§ 156-158, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, konstruktionen tages i brug.

Stk. 2. For transportable konstruktioner, der anvendes til flere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan, der viser en inventaropstilling samt flugtveje til et sikkert sted. Hvis pladsfordelingsplanen ikke er en del af en certificering for de transportable konstruktioner, der er omfattet af § 6a, stk. 2, skal pladsfordelingsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen eller en certificeret brandrådgiver.