§ 267
Ved ændret anvendelse af en bygning eller dele af en bygning, der indebærer et væsentligt større energiforbrug, kan energikravene overholdes ved at benytte energirammen i §§ 259-266 eller ved at følge kravene til U-værdi i § 268.
§ 268
Bygningsdele omkring rum, der opvarmes, skal udføres med varmetabskoefficienter, der modsvarer den temperatur, rummene er opvarmet til i bilag 2, tabel 2. Vinduer, glasydervægge, døre, glastage og ovenlysvinduer skal leve op til kravene i §§ 257 og 258.

Tabel 2 - Mindstekrav til klimaskærm ved ændret anvendelse

Bygningsdel
U-værdi [W/m²K]  
Rum opvarmet til  Rum opvarmet til T > 15 °C  Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C 
Ydervægge og kældervægge mod jord  0,15  0,25 
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere  0,40  0,40 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum  0,10  0,15 
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,12  0,15 
Porte  1,80  1,80 
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²)  1,40  1,50 
Ovenlyskupler  1,40  1,80 
Lystunneler eller lignende  2,0  2,0 
Bygningsdel   Linjetab W/mK
Fundamenter  0,12  0,20 
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme  0,03  0,03 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,10 0,10
§ 269
Ved ændret anvendelse af en bygning eller dele af en bygning kan byggetekniske forhold indebære, at § 268 ikke fuldt ud kan opfyldes. I det tilfælde skal den manglende ydeevne erstattes af andre energimæssige løsninger, der kompenserer herfor.
§ 270
Bygningsmæssige ændringer skal overholde kravene i § 268. Ændringer, der indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der udføres tilsvarende kompenserende energibesparelser.