Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger

Fold alle ud

I bygninger, der overvejende anvendes af personer, der kender bygningens indretning som kontorer og lignende, kan glaspartier i skillevægge med almindelig brystning, glas i skillevægge der er markeret eller som er afskærmet, udføres af almindelig glas.

Hvor det vurderes, at der vil være risiko for at personer kolliderer med uafskærmede skillevægge og indvendige døre udført med glaspartier, kan der anvendes sikkerhedsglas. Fuldglasvægge og -døre kan udføres af sikkerhedsglas.

I bygninger, der er tilgængelige for offentligheden, i bygninger hvor mange mennesker forsamles og i bygninger der fortrinsvis anvendes af børn og ældre, og hvor der er risiko for personkollision med skillevægge og indvendige døre udført helt eller delvist i glas, kan glasset enten være afskærmet eller udført af sikkerhedsglas. Det gælder især, hvor skillevægge og indvendige døre er placeret på tværs af eller for enden af gangarealer og ganglinjer, og hvor underkanten af glaspartier er nærmere gulv, end hvad der svarer til almindelig dørhøjde. Det kan eksempelvis være glasdøre, lavtsiddende glas og fuldglasvægge i indendørs butiksarealer, skoler, børneinstitutioner, dagcentre, biografer, teatre og lign., samt i foyerer, ankomstarealer, gangarealer og møderum.

I svømmehaller, sportshaller, gymnastiksale, industrikøkkener og lignende, hvor der normalt er høj risiko for kollision med glaspartier i skillevægge og indvendige døre på grund af våde og glatte gulvflader, på grund af høj aktivitet eller risiko for stødpåvirkning, kan glaspartierne enten være afskærmet eller udført af sikkerhedsglas. Hvor der er risiko for at glas i skillevægge over dørhøjde vil kunne falde ned forårsaget af boldspil med videre, kan glaspartierne udføres af sikkerhedsglas.

I boliger kan døre og skillevægge, helt eller delvist af glas, udføres af almindeligt glas med mindre, der foreligger særlige forhold, f.eks. hvor glasskillevægge adskiller niveauspring, i baderum og lignende, samt i indgangspartier og fordelingsgange i beboelsesejendomme, ungdomsboliger med videre. Fuldglasvægge og døre i boliger kan udføres af sikkerhedsglas.

Hvor glasskillevægge adskiller et niveauspring i gulve, kan glasset enten være afskærmet eller udført af lamineret sikkerhedsglas.

Skærme, vægge og døre af glas i baderum, omklædningsrum og lignende vil normalt udgøre en risiko for personer og kan udføres af sikkerhedsglas.

Glasdøre i skillevægge, samt glaspartier der kan forveksles med åbninger, kan markeres for at mindske risikoen for personkollision. Se afsnit 2.3.0. Markering af glaspartier.