Denne vejledning er en fortolkningsvejledning om personsikkerhed ved brug af glas i bygninger.Vejledningen kan anvendes som udgangspunkt for opfyldelse af de gældende funktionskrav i Bygningsreglementet, § 238 - 241: 

§ 238 - I bygninger, hvor der er risiko for, at personer kan kollidere med større glaspartier i bygningen, skal der være tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke opstår personskade ved kollision med glasset. Personskade kan være skæreskader i forbindelse med brud på glasset eller skader på grund af kollision med glaspartiet, hvor der ikke sker en gennembrydning af glasset. Bestemmelsen omfatter eksempelvis glasdøre, glasvægge, glasfacader, værn og større vinduesflader. 

Bestemmelsen anses som opfyldt ved etablering af værn, afskærmning eller opsætning af markering på glasset. 

§ 239 - Hvis der efter sikring mod personskade (i medfør af § 238) fortsat er risiko for kollision og gennembrydning af glaspartier, skal glasset udføres, så risikoen for skæreskader begrænses. 

§ 240 - Såfremt der i værn ved niveauspring i eller uden for bygningen benyttes glas, skal bestemmelserne i BR (§58 og 59) om værn ligeledes opfyldes. 

§ 241 - Glas benyttet i vinduer og døre i boliger er ikke omfattet af § 238 og 239, med mindre der foreligger særlige forhold, hvor vinduet eller døren er placeret således, eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.

Det er ikke obligatorisk at følge vejledningen, hvis man på anden måde kan dokumentere tilsvarende sikre løsninger, men følges vejledningen sikrer det, at bygningsreglementets bestemmelser er opfyldt.

Anvendte begreber
Vejledningen indeholder en række begreber, der anvendes til at beskrive forhold, der kan have indflydelse på personsikkerheden i forbindelse med brug af bygningsglas. 

I Bygningsreglementet anvendes begrebet skal, fordi bestemmelserne om glas skal overholdes. Bestemmelserne er udtrykt som funktionskrav, der principielt kan opfyldes på flere måder, blot de er tilstrækkeligt dokumenterede. 

I vejledningen anvendes begrebet kan, fordi den indeholder et antal eksempler på, hvordan funktionskravene i Bygningsreglementet til personsikkerhed ved brug af bygningsglas kan opfyldes, samt hvilke overvejelser det er fornuftigt at gøre sig, hvor vejledning ikke indeholder konkrete eksempler. 

Vejledningen anvender begrebet sikkerhed i betydningen personsikkerhed. Vejledningen behandler ikke forhold, der vedrører sikring af bygninger og bygningsdele, f.eks. indbrudssikring.

Almindelige ruder med 2- eller 3-lags glas er det almindeligst anvendte i nybyggeri og ved ombygning. Det er bygningsglas, der i sig selv har en stor modstandsevne og kan holde til de normalt forekomne påvirkninger, uden at der sker brud på glasset, blandt andet fordi det er dimensioneret til formålet. 

I en lang række tilfælde bruges glas i byggeriet dog på en sådan måde, at det vil være nødvendigt for både bygningsejere og rådgivere at overveje særlige løsninger for at opnå det sikkerhedsniveau, der er nødvendigt for at opfylde Bygningsreglementets bestemmelser.

Glasrelaterede personskader sker både i forbindelse med almindelige familieaktiviteter i boligen, bl.a. ved løb og leg, og i forbindelse med mere voldsom adfærd, hvor personer kolliderer med glaspartier i døre, vinduer og skillevægge.

Vejledningen gør opmærksom på en række risici ved brug af bygningsglas i forbindelse med almindelig adfærd i og omkring bygninger, og beskriver en række muligheder for bygningsmæssige løsninger, der kan medvirke til at reducere risikoen for kollision og skæreskader.

Hvilke foranstaltninger, der skal anvendes i hvert enkelt tilfælde, må vurderes i forhold til den aktuelle risiko i forbindelse med bygningens anvendelse, udformning og beliggenhed.