§ 88

Brandtekniske installationer, installeret i og ved bygninger, skal bidrage til bygningens brandsikkerhed. Valg af brandtekniske installationer skal ske under hensyn til behovet for, at:

1) Branden detekteres på et tidligt tidspunkt i brandforløbet.

2) Redningsberedskabet alarmeres hurtigt.

3) Personer i bygningen varsles således, at evakuering kan påbegyndes hurtigt.

4) Evakuering af personer, der opholder sig i bygningen kan ske på sikker vis via flugtveje.

5) En brands udvikling kontrolleres.

6) Røg og varme bortledes fra bygningen.

7) Personer i og ved bygningen kan overskue flugtveje, og at de har mulighed for at orientere sig i forbindelse med evakuering.

8) Redningsberedskabet har forsvarlige rednings- og indsatsforhold.

Stk. 2. Brandtekniske installationer skal projekteres og installeres, så de kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

§ 89
§§ 90-133, der vedrører brandtekniske installationer, kan fraviges, hvis sikkerhedsniveauet, som fremgår af § 82, er overholdt, og dette dokumenteres.
§ 90

Bygningers brandtekniske installationer og brandslukningsmateriel skal projekteres og installeres efter følgende eller på anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at de brandtekniske installationer fungerer efter hensigten:

1) Automatisk brandalarmanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

2) Automatisk branddørlukningsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

3) Automatisk sprinkleranlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

4) Automatisk tryksætningsanlæg: DS/EN 12101-6 Brandventilation – Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer – Komponenter samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

5) Branddasker: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer

6) Brandmandselevator: DS/EN 81-72 Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser for person- og godselevatorer – Del 72: Brandmandselevatorer samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

7) Brandmandspanel: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

8) Brandtæppe: DS/EN 1869 Brandtæpper samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

9) Brandventilation: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

10) Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg: DS/EN 1838 Belysning - Nødbelysning samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

11) Håndildslukker: DS/EN 3-7 Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder; DS/EN 3-8 Håndildslukkere – Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedr. konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder; DS/EN 3-9 Håndildslukkere – Del 9: Yderligere kravtil EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

12) Iltreduktionsanlæg: DS/EN 16750 Design af iltreducerende systemer til brandforebyggelse samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

13) Kommunikationsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

14) Røgalarmanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

15) Røgudluftning: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

16) Stigrør: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

17) Trykforøgerpumpe: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

18) Slangevinde: DS/EN 671-1 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med formfast slange; DS/EN 671-2 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Brandslangesystemer med flad slange; DS/EN 671-3 Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 3: Vedligeholdelse af slangevinder med formfast slange og brandslangesystemer med flad slange samt Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.

19) Varslingsanlæg: Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer.


Stk. 2. Automatiske brandalarmanlæg og automatiske 
sprinkleranlæg skal udføres med automatisk alarmoverførelse til redningsberedskabet.

Stk. 3. Hvis der i bygningen er installeret et varslingsanlæg, og der er installeret et automatisk brandalarmanlæg eller et automatisk sprinkleranlæg, skal varslingsanlægget aktiveres heraf.