Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 523
Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal sikre, at dokumentationen lever op til sit formål, jf. kapitel 28 og 29.
§ 524
Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner og dokumentation for de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Anneks B4 med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.
§ 525
Der skal udføres kontrol af dokumentation for brandforhold for byggeri, hvor der anvendes certificeret brandrådgiver, efter principperne i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Anneks B4 med tilhørende DS/EN 1990 DK NA, og efter principperne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
§ 526

Kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold omfatter: 

1) Egenkontrol: Kontrol udført af samme person, som har udarbejdet dokumentationen. 

2) Uafhængig kontrol: Kontrol udført af person, der for byggeriet ikke har medvirket ved udarbejdelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner. Kontrollen kan udføres af en person fra samme organisation. 

3) Tredjepartskontrol: Kontrol udført af person, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.

§ 527

Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 1. 

Stk. 2. Der foretages kontrol på følgende niveauer: 

1) Minimumskontrol (MIN): en systematisk kontrol af dokumentationens helhed, forudsætninger, konsistens og dækning samt en overordnet kontrol af dokumentationens indhold og enkelte stikprøver af udvalgte områder. 

2) Udvidet kontrol (UDV): en systematisk kontrol af nærmere fastlagte dele af dokumentationen og stikprøvekontrol 

af den resterende del af dokumentationen. 

3) Maksimumskontrol (MAX): en systematisk kontrol af hele dokumentationen.

Tabel 1 - Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen

Brand- eller konstruktionsklasse  Egenkontrol  Uafhængig kontrol  Tredjepartskontrol 
2 X  X*  
3 X X  
4 X  X

* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende indplacering i brandklasse, erklæring af om byggeriet er indsatstaktisk traditionel, af brandstrategirapporten og af kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518 (dokumentation af brandforhold). For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun A1. Konstruktionsgrundlag og B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1 og § 502, stk. 1, nr. 2. For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende konstruktion/konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projekteringen af bygværket.

§ 528

Den uafhængige kontrollant og tredjepartskontrollanten skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige område, som dokumentationen omfatter. Kompetence vurderes på basis af den formelle faglige uddannelse og erfaringen indenfor det pågældende fagområde. 

Stk. 2. En person, der er certificeret til tredjepartskontrol af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, kan fungere som tredjepartskontrollant, jf. § 526, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, Anneks B4 med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.