Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledende udtalelse om bygningsreglementets brandkrav efter 1. juli 2018

Fold alle ind

Den 1. januar 2018 er bygningsreglementet 2018 (BR18) trådt i kraft med en overgangsperiode fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, hvor både BR15 og BR18 kan anvendes. Fra den 1. juli 2018 kan der kun søges om byggetilladelse efter BR18.

Brandkravene i BR18 indebærer ikke ændringer af det personsikkerhedsniveau, som er beskrevet i BR15, og der er fortsat tale om funktionskrav, som kan overholdes på forskellig vis, forudsat at det kan dokumenteres, at det krævede personsikkerhedsniveau er opfyldt.

Brandkravene i BR18 er struktureret på en anden måde end hidtil, bl.a. er hensynet bag det enkelte krav beskrevet mere tydelig, ligesom der ikke længere er vejledningstekst i selve bygningsreglementet. Brandkravene indeholder fx et nyt afsnit om driftsmæssige krav til bygninger.

Vejledning til brandkravene i BR18 vil fremgå af selvstændige vejledninger til de nye bestemmelser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsender løbende i 2018.

Dokumentation af, at bygningen opfylder kravene i kapitel 5, skal ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand eller på en anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at kravene er opfyldt.Når man søger om byggetilladelse efter BR18, skal det besluttes, hvilken dokumentation der er relevant at lægge til grund for udformningen af bygningens brandsikkerhed. Som det fremgår af BR18, § 83, kan denne dokumentation enten baseres på:

-      de vejledninger, der er udarbejdet til bygningsreglementets brandkrav, eller

-      på andet relevant dokumentationsmateriale, der dokumenterer, at brandkravene i BR18 er overholdt.

Overholdelse af bygningsreglementets brandkrav kan således dokumenteres på forskellige måder, præcis som det er tilfældet, når man søger om byggetilladelse efter BR15.  

Andet relevant materiale kan fx være Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri og Informationen om brandteknisk dimensionering, da indholdet i disse fortsat anses for at kunne danne grundlag for et forsvarligt brandsikkerhedsniveau.

De nye vejledninger, der udarbejdes til brandkravene i BR18, ændrer ikke på det sikkerhedsniveau, der ligger i brandkravene i BR18. Vejledningerne har blandt andet til formål at videreføre den eksisterende viden, og vil derfor i stor udstrækning være baseret på vejledningsteksten fra kapitel 5 i BR15 og den vejledning, der i dag fremgår af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri og Informationen om brandteknisk dimensionering. På samme måde vil de præ-accepterede løsninger for brandsikring af byggeri, der vil fremgå af de nye vejledninger til BR18, være en videreførelse af de eksempler, der i dag findes i eksempelsamlingen.

De nye vejledninger vil endvidere beskrive flere præ-accepterede løsninger end hidtil. De nye præ-accepterede løsninger skal ikke erstatte eksisterende eksempler, men skal i stedet fremadrettet give flere valgmuligheder for de bygherrer, der ønsker at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentere, at brandkravene i BR18 er overholdt.

Hvis man er bygherre på et større byggeprojekt, vil det være en fordel at indgå i en forhåndsdialog med kommunen, inden der indsendes ansøgning om byggetilladelse. Det er fortsat bygherrens ansvar at dokumentere, at kravene i det gældende bygningsreglement er overholdt, men i forbindelse med denne forhåndsdialog vil det bl.a. være muligt for projektteamet og kommunen sammen at drøfte, hvilket dokumentationsgrundlag ansøgningen om byggetilladelse kan baseres på.

Den 1. januar 2018 trådte certificeringsordning for dokumentationen af de tekniske forhold i byggeriet i kraft. Certificeringsordningen skal implementeres – dvs. at akkrediterings- og certificeringsprocedurer skal fastlægges for de, der måtte ønske at virke indenfor ordningen – inden de første brandrådgivere kan blive certificeret. Indtil der kan anvendes certificerede brandrådgivere, vil der skulle foretages teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

Frem til 1. januar 2020 vil det være muligt som bygherre at vælge teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

For yderligere information om byggesagsbehandlingen efter BR18 henvises der til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18. Vejledningen kan findes på www.bygningsreglementet.dk.