Dokumentation af, at bygningen opfylder kravene i kapitel 5, skal ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand eller på en anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at kravene er opfyldt.Når man søger om byggetilladelse efter BR18, skal det besluttes, hvilken dokumentation der er relevant at lægge til grund for udformningen af bygningens brandsikkerhed. Som det fremgår af BR18, § 83, kan denne dokumentation enten baseres på:

-      de vejledninger, der er udarbejdet til bygningsreglementets brandkrav, eller

-      på andet relevant dokumentationsmateriale, der dokumenterer, at brandkravene i BR18 er overholdt.

Overholdelse af bygningsreglementets brandkrav kan således dokumenteres på forskellige måder, præcis som det er tilfældet, når man søger om byggetilladelse efter BR15.  

Andet relevant materiale kan fx være Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri og Informationen om brandteknisk dimensionering, da indholdet i disse fortsat anses for at kunne danne grundlag for et forsvarligt brandsikkerhedsniveau.

De nye vejledninger, der udarbejdes til brandkravene i BR18, ændrer ikke på det sikkerhedsniveau, der ligger i brandkravene i BR18. Vejledningerne har blandt andet til formål at videreføre den eksisterende viden, og vil derfor i stor udstrækning være baseret på vejledningsteksten fra kapitel 5 i BR15 og den vejledning, der i dag fremgår af Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri og Informationen om brandteknisk dimensionering. På samme måde vil de præ-accepterede løsninger for brandsikring af byggeri, der vil fremgå af de nye vejledninger til BR18, være en videreførelse af de eksempler, der i dag findes i eksempelsamlingen.

De nye vejledninger vil endvidere beskrive flere præ-accepterede løsninger end hidtil. De nye præ-accepterede løsninger skal ikke erstatte eksisterende eksempler, men skal i stedet fremadrettet give flere valgmuligheder for de bygherrer, der ønsker at anvende præ-accepterede løsninger til dokumentere, at brandkravene i BR18 er overholdt.

Hvis man er bygherre på et større byggeprojekt, vil det være en fordel at indgå i en forhåndsdialog med kommunen, inden der indsendes ansøgning om byggetilladelse. Det er fortsat bygherrens ansvar at dokumentere, at kravene i det gældende bygningsreglement er overholdt, men i forbindelse med denne forhåndsdialog vil det bl.a. være muligt for projektteamet og kommunen sammen at drøfte, hvilket dokumentationsgrundlag ansøgningen om byggetilladelse kan baseres på.