§ 387

Varme- og køleanlæg skal projekteres og udføres, så der opnås tilstrækkelig fordeling af varme og køling i bygningen samt til tilknyttede systemer.

Stk. 2. Varme- og køleanlæg skal projekteres og udføres som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger.

§ 388

Brugsvandsanlæg skal dimensioneres og udføres, så risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand minimeres. Dimensionering og udførelse skal ske som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger og i overensstemmelse med kapitel 21.

§ 389

Varme- og køleinstallationer skal projekteres og udføres, så:

1) placeringen og fastgørelsen ikke medfører generende rystelser eller skader på bygningsdele eller installationer.

3) utilsigtet udsivning undgås.

4) de kan modstå normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger.

5) der ikke opstår risiko for sprængninger eller skadelig tryk og trykstød.

6) der ikke opstår korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

7) de har en holdbarhed i forhold til deres placering og muligheden for udskiftning.

8) der ved rørgennemføringer ikke spredes generende støj, fugt og lugt.

9) der under hensyn til anvendelsen ikke forekommer overfladetemperaturer, der kan medføre skader på personer.

10) de kan renses, betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.