Andre bygninger end boliger mv. omfatter bl.a. undervisningsbygninger og daginstitutionsbygninger. Undervisningsbygninger omfatter skoler, gymnasier, uddannelsesinstitutioner, universiteter mv. Daginstitutionsbygninger omfatter børneinstitutioner, skolefritidsordninger mv.

For undervisnings- og daginstitutionsbyggeri kan bygningsreglementets krav opfyldes ved opfylde værdierne i tabellerne, der findes nedenfor, eller ved på anden vis at dokumentere, at er tilsvarende niveau er opnået. 

Der findes ikke specifikke bestemmelser for lydisolation, støjniveau og rumakustik i bygninger til andre formål end de ovenfor nævnte, herunder kontorbyggeri, hospitaler, lægehuse og klinikker. For rumakustik i kontorbyggeri er der dog fastsat grænseværdier i Arbejdstilsynets vejledning om akustik i arbejdsrum [11].

For kontorbyggeri, hospitaler, lægehuse og klinikker bør der derfor i hvert enkelt tilfælde opstilles projektrelevante lydkrav til opfyldelse af kravene til det akustiske indeklima.

Tabellerne for kontorbyggeri, hospitaler, lægehuse og klinikker i tilknytning til dette afsnit beskriver alene forslag til projekteringsværdier for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Projekteringsværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 258 om Bygningsreglementet. Forslagene til projekteringsværdier omfatter kun et meget begrænset antal rumtyper, og projektrelevante lydbestemmelser skal opstilles for alle byggeriets rumtyper.

Svenske og norske standarder for lydklassifikation [16], [17] omhandler også disse typer bygninger og kan benyttes som yderligere inspiration ved opstilling af lydbestemmelser.