Det akustiske indeklima beskrives gennem en række lydtekniske begreber og tilhørende målestørrelser. Der henvises til afsnit 1.3 for definition af disse.

Tabel 2.2 nedenfor indeholder grænseværdier for trafikstøj i boliger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Boliger – Tabel 2.2 Støj indendørs fra trafik

Lydbestemmelserne gælder ikke for sommerhuse

Lovgivning 

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB

Støjbelastning ude

Veje: 58 dB < Lden ≤ 68 dB

Jernbaner: Lden > 64dB

Støjbelastning ude

Veje: Lden 68 dB

BR18 1), 4)             [1], [2]

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer 

Supplerende vejledning

Planlovgivning

 - Veje  5)                        [7] 

 Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Veje: Lden ≤ 46 dB 
med åbne vinduer 
3) 

Der bør ikke 
planlægges for boliger 6)
 

Supplerende vejledning

Planlovgivning

 - Jernbaner  5)               [8] 

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Jernbaner: Lden ≤ 52 dB med åbne vinduer 3) 

 
Noter

1)   BR18 henviser til DS 490 om lydklassifikation af boliger, lydklasse C, med grænseværdien for Ldengældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig.

2)   Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse.

3)   Specielle løsninger er nødvendige.

4)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum med eventuelle udeluftventiler i åben position.

5)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum.

6)   Lokale bestemmelser kan omfatte boliger ved en udendørs støjbelastning over 68 dB.