Tabel 2.4 nedenfor indeholder grænseværdier for efterklangstid i boligbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 258.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Boliger – Tabel 2.4 Rumakustik

Lydbestemmelserne gælder ikke for fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse, se dog supplerende vejledning. 

Efterklangstid      [2]  T1) Frekvensområde
I trapperum og gange med adgang til mere end 2 boliger eller erhvervsenheder  ≤ 1,3 s  500-2000 Hz 
I gange i plejehjem og lignende, hvor gangarealet i nogen grad anvendes til ophold  ≤ 0,9 s  500-2000 Hz 
Fælles opholdsrum 2) 

≤ 0,9 s

≤ 0,6 s 

125 Hz

250-4000 Hz

Supplerende vejledning     [3]

Som forslag til projekteringsværdi for større opholdsrum i boliger – også i fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse - kan anvendes en efterklangstid på maksimum 0,6 s gældende for møbleret rum. Den foreslåede værdi svarer til grænseværdien for fælles opholdsrum i boligbyggeri. 

Noter

1)   Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet.

2)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum.