Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud

De enkelte bygningsdele skal isoleres, så varmetabskoefficienterne ikke overstiger værdierne i bilag 2, tabel 1. I visse tilfælde, f.eks. ved høje bygninger eller vanskelige jordforhold, kan kravene til linjetab ved fundament ikke overholdes. I disse tilfælde kan der accepteres en tilsvarende højere linjetabskoefficient, såfremt der ikke opstår problemer med fugt og kondens.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282.

Tabel 1 - Generelle mindstekrav til klimaskærm

Bygningsdel   U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 0,40 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,20 
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede  0,50 
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag  0,20 
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m 1,40 
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m  1,50 
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere  1,80
Ovenlyskupler  1,40 
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center-U-værdi  0,60 
Etageadskillelser og vægge mod fryserum  0,15 
Etageadskillelser og vægge mod kølerum  0,25 
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag  1,5 
Lystunneler eller lignende  2,0 

Bygningsdel  Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C  0,40 
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme  0,06 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,20