Reglerne på affaldsforsyningsområdet findes i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen. Mange af bestemmelserne udspringer af EU-lovgivning.

Yderligere information om affaldshåndtering kan findes på følgende link:

https://ens.dk/ansvarsomraader/affald/nstar

Bygningsreglementets krav (BR18) til etablering af affaldssystemer fremgår af Kapitel 3, Affaldssystemer.

Bestemmelserne findes nærmere bestemt i §63 til §68. 

Det betyder, at design, udførelse, drift og vedligehold af affaldssystemer skal ske under hensyn til:

•  at der ikke opstår risiko for personers sundhed.

•  at der ikke opstår komfortmæssige gener, f.eks. støj- og lugtgener. 

•  at det er muligt, at foretage kildesortering.

•  at der ikke sker unødigt forbrug af energi.

Af § 65 fremgår det, at affaldssystemerne skal indrettes, så det er muligt for brugerne at benytte dem ved egen hjælp. Her henvises i den forbindelse til kapitel 6 og kapitel 20 om indretning og etablering af henholdsvis brugerbetjente anlæg samt om ubebyggede arealer ved bebyggelse.

Det betyder, at kravene til opsætning af brugerbetjente anlæg også omfatter indkast til affaldssystemer. Desuden er der indført et krav om, at der ved arealer til opbevaring af affald i tilknytning til boligerne skal være adgangsforhold, der sikrer, at brugerne ved egen hjælp kan komme ind i arealerne og anvende funktionerne.

Bygherren skal efter de nye regler forsat tage hensyn til, at der ikke opstår sundhedsmæssig risiko eller unødige gener som følge af etablering af eksempelvis affaldsøer i det konkrete byggeri.