§ 545

Den certificerede brandrådgiver kan virke som: 

1) udførende, eller 

2) kontrollant. 

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollant.

§ 546

Den certificerede brandrådgivers ydelser, når denne virker som udførende på et byggeri, omfatter som minimum at: 

1) udarbejde og godkende start- og sluterklæring samt erklæring for, om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, 

2) fastlægge brandklasser og bygningsafsnit, 

3) deltage i forbindelse med udarbejdelse af de brandtekniske løsninger, så brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, 

4) deltage i udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation for brandforhold, således at dokumentationen opfylder sit formål, jf. kapitel 29, og 

5) koordinere og samle den brandtekniske dokumentation som angivet i kapitel 29.

§ 547

Den certificerede brandrådgiver skal som udførende som minimum udarbejde, kontrollere og godkende de dele af den brandtekniske dokumentation, som følger af bilag 5, tabel 1.

Tabel 1 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som udførende af den brandtekniske dokumentation

Emne  BK2  BK3  BK4 
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)  U+G  U+G  U+G 
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt  U+G  U+G  U+G 
Brandstrategirapport  Kmax + G  Kmax + G  U+G 
Brandplaner  Kudv   Kmax   Kmax 
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner  Kudv
Kudv  Kudv 
Brandteknisk dimensionering  -
Kudv + G  Kmax + G 
Funktionsbeskrivelse Kudv   Kudv   Kmax 
Brandteknisk kontrolplan  Kmax + G  U + G  U + G 
Brandteknisk kontrolrapporter  Kudv  Kmax  Kmax 
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan  Kudv   Kudv   Kmax 
§ 548

Den certificerede brandrådgivers ydelser, når denne virker som kontrollant på et byggeri, omfatter som minimum at: 

1) udarbejde og godkende start- og sluterklæring, 

2) kontrollere, at der er valgt de rigtige brandklasser, og om bygningen er indsatstaktisk traditionel, 

3) kontrollere, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, og 

4) kontrollere, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29.

§ 549

Den certificerede brandrådgiver skal som kontrollant som minimum udarbejde og kontrollere de dele af den brandtekniske dokumentation, som følger af bilag 5, tabel 2.

Tabel 2 - Minimumskrav til den certificerede brandrådgivers virke som kontrollant af den brandtekniske dokumentation

Emne  BK2  BK3  BK4 
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)  Max.  Max.  Max. 
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt  Max.  Max.  Max. 
Brandstrategirapport  Max.  Max.  Max. 
Brandplaner  Udv.  Max.  Max. 
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner  Udv.  Udv.  Udv. 
Brandteknisk dimensionering  Udv.  Max. 
Funktionsbeskrivelse  Udv.  Max.  Max. 
Brandteknisk kontrolplan  Max.  Max.  Max. 
Brandteknisk kontrolrapporter  Udv.  Max.  Max. 
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan  Udv.  Udv.  Max
§ 550

Den certificerede brandrådgiver skal som tredjepartskontrollant som minimum kontrollere den brandtekniske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af bilag 5, tabel 3. 

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede brandrådgiver.

Tabel 3 - Minimumskrav til certificeret tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation

Emne  Tredjepart 
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r)  Max. 
Erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt  Max. 
Brandstrategirapport  Max. 
Brandplaner  Max. 
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner  Udv. 
Brandteknisk dimensionering  Udv. 
Funktionsbeskrivelse  Udv. 
Brandteknisk kontrolplan  Max. 
Brandteknisk kontrolrapporter  Udv. 
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan  Udv. 

§ 551

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal den certificerede brandrådgiver, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvoraf følgende indgår: 

1) Starterklæring. 

2) Hvilket virke den certificerede brandrådgiver har haft på projektet. 

3) Hvilke dokumenter den certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. 

4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. kontrolplanen og kontrolrapporter. 

5) Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt. 

Stk. 2. Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i kontrolrapporten. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. 

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den brandtekniske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollant.