§ 536

Den certificerede statiker kan virke som: 

1) aktiv projekterende, 

2) ledende projekterende, 

3) aktiv kontrollant, eller 

4) ledende kontrollant. 

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som: 

1) aktiv kontrollant, eller 

2) ledende kontrollant.

§ 537

Den certificerede statikers ydelser, når denne virker som aktiv eller ledende projekterende på et byggeri, omfatter som minimum, at: 

1) Udarbejde og godkende start- og sluterklæring. 

2) Virket sker i den bygværksprojekterendes organisation. 

3) Fastlægge konstruktionsklasser for konstruktioner og konstruktionsafsnit. 

4) Deltage i projekteringen fra start til slut, så de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15. 

5) Deltage i projekteringen fra start til slut, så dokumentation for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28. 

6) Koordinere og samle den statiske dokumentation.

§ 538

Den certificerede statiker skal som aktiv projekterende som minimum udarbejde, kontrollere og godkende de dele af den statiske dokumentation, som følger af bilag 4, tabel 1.

Tabel 1 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som aktiv projekterende

ID  Emne  KK2  KK3  KK4 
A1  Konstruktionsgrundlag  Kmax + G  U + G  U + G 
A2  Statiske beregninger       
  A2.1 Statiske beregninger – bygværk  Kudv + G  Kmax + G  UA + G 
  A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, egen organisation  Kudv + G  Kudv + G  Kmax + G 
  A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit, anden organisation  Kudv  Kudv  Kmax 
A3  Konstruktionstegninger og modeller       
  A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk  Kudv  Kmax  Kmax + G 
  A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit, egen organisation  Kudv  Kmax  Kmax 
  A3.2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit, anden organisation  Kudv  Kudv  Kmax
A4  Konstruktionsændringer       
  A4.1 Konstruktionsændringer, egen organisation  Kudv  Kmax  Kmax + G 
  A4.2 Konstruktionsændringer, anden organisation  Kudv  Kudv  Kmax
B1  Statisk projektredegørelse  Kudv + G   Kudv + G  U + G
B2  Statisk kontrolplan  Kmax + G  U + G  U + G 
B3
Statisk kontrolrapport
     
  B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering Kudv  Kmax  Kmax 
  B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse  Kudv  Kudv  Kmax 
A):  Krav om U omfatter kun lodret og vandret lastnedføring og robusthed. For øvrige dele kræves ”Kmax + G”. 
§ 539

Den certificerede statiker skal som ledende projekterende: 

1) deltage aktivt i udarbejdelse af A1. Konstruktionsgrundlag, B1. Statisk Projektredegørelse og B2. Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28, 

2) planlægge og udforme konstruktionerne, disponere de statiske systemer samt medvirke ved gennemførelsen af de indledende beregninger af bygværkets hovedkonstruktion og væsentlige konstruktionsdele, således at disse udgør et hele, 

3) kontrollere A2. 1 Statiske beregninger - bygværk, jf. kapitel 28, og 

4) Godkende alle dele af den statiske dokumentation, der er udarbejdet i egen organisation. 

Stk. 2. De øvrige opgaver i forbindelse med udarbejdelse af den statiske dokumentation kan uddelegeres under den ledende projekterende certificerede statikers løbende styring af kvaliteten af projekteringen. Den certificerede statiker skal som ledende projekterende udarbejde en redegørelse for projekteringen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved projekteringen, som indgår i B1. Statisk Projektredegørelse, jf. kapitel 28.

§ 540

Den certificerede statikers ydelser, når denne virker som aktiv eller ledende kontrollant på et bygværk, omfatter som minimum at: 

1) udarbejde og godkende starterklæring og sluterklæring, 

2) kontrollere, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 15, 

3) kontrollere, at dokumentationen for den bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28, og 

4) kontrollere, at konstruktionen virker som en helhed på tværs af konstruktionsafsnit.

§ 541

Den certificerede statiker skal som aktiv kontrollant som minimum kontrollere den statiske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af bilag 4, tabel 2.

Tabel 2 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som aktiv kontrollant

ID  Emn KK2  KK3  KK4 
A1  Konstruktionsgrundlag  Max.  Max.  Max. 
A2  Statiske beregninger       
  A2.1 Statiske beregninger – bygværk  Udv.  Max.  Max. 
  A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv.  Udv.  Max. 
A3  Konstruktionstegninger og modeller       
  A3.1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk  Udv.  Max.  Max. 
  A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit  Udv.  Udv.  Max. 
A4  Konstruktionsændringer       
  A4.1 Konstruktionsændringer - bygværk  Udv.  Max.  Max. 
  A4.2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit  Udv.  Udv.  Max. 
B1  Statisk projektredegørelse  Udv.  Udv.  Max. 
B2  Statisk kontrolplan  Max.  Max.  Max. 
B3  Statisk kontrolrapport       
  B3.1 Statisk kontrolrapport - projektering  Udv.  Max.  Max. 
  B3.2 Statisk kontrolrapport - udførelse  Udv.  Udv.  Max. 
§ 542

Den certificerede statiker skal som ledende kontrollant sikre, at den statiske dokumentation kontrolleres på samme kontrolniveau, som hvis den certificerede statiker var aktiv kontrollant, jf. § 541. 

Stk. 2. Kontrolopgaver kan uddelegeres under den certificerede statikers virke som ledende kontrollant under dennes løbende styring af kvaliteten af kontrollen. Den certificerede statiker skal som ledende kontrollant udarbejde en redegørelse for kontrollen, herunder en beskrivelse af den certificerede statikers rolle ved kontrollen, som indgår i B2. Statisk Kontrolplan, jf. kapitel 28. 

Stk. 3. Den certificerede statiker skal som ledende kontrollant samle, kontrollere og godkende kontroldokumentationen, så denne udgør et hele.

§ 543

Den certificerede statiker skal som tredjepartskontrollant som minimum kontrollere den statiske dokumentation på de kontrolniveauer, som følger af bilag 4, tabel 3. 

Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af bygværket, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede statiker.

Tabel 3 - Minimumskrav til den certificerede statikers virke som tredjepartkontrollant

ID  Emne  Tredjepartskontrol 
A1  Konstruktionsgrundlag  Max. 
A2  Statiske beregninger   
  A2.1 Statiske beregninger – bygværk  Max. 
  A2.2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit  Udv. 
A3  Konstruktionstegninger og modeller   
  A3.1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk  Max. 
  A3.2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit  Udv. 
A4  Konstruktionsændringer   
  A4.1 Konstruktionsændringer – bygværk  Max. 
  A4.2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit  Udv. 
B1  Statisk projektredegørelse  Udv. 
B2  Statisk kontrolplan  Max. 
B3  Statisk kontrolrapport   
  B3.1 Statisk kontrolrapport for projektering  Udv. 
  B3.2 Statisk kontrolrapport for udførelse  Udv. 
§ 544

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret statiker til en anden, skal den certificerede statiker, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvor følgende indgår: 

1) Starterklæring. 

2) Hvilket virke den certificerede statiker har haft på projektet. 

3) Hvilke dokumenter den certificerede statiker har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast. 

4) Status for gennemførelse af kontroller, jf. B2. Statisk Kontrolplan, samt dokumentation herfor. 

5) Kritiske forhold i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede statiker, der overtager projektet. 

Stk. 2. Den certificerede statiker, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede statiske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i B1. Statisk Projektredegørelse. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen. 

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede statiker, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den statiske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret statiker som kontrollant.