Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til undervisningsbygninger

Fold alle ind

Tabellerne i dette afsnit beskriver grænseværdierne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger.

Undervisningsrum er klasselokaler, faglokaler, auditorier, værksteder, grupperum, gymnastiksale mv. Store undervisningsrum kræver ofte særskilt akustisk projektering. Biblioteker, kontorer, forberedelsesrum, personalerum mv. kan med hensyn til lydbestemmelser behandles som undervisningsrum.

Fællesrum omfatter udover egentlige fælles opholdsrum også gangarealer (med og uden anvendelse til gruppearbejde) samt trapperum. Aulaer, kantiner mv. er også fællesrum, men kræver ofte særskilt akustisk projektering. Med hensyn til lydisolation regnes toiletrum, teknikrum mv. som fællesrum.

Bygningsreglementets krav om særskilte lydisolerende tiltag mellem undervisningsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre institutioner gælder kun ved tilgrænsende rum med særligt generende støj og således ikke ved sammenbygning med kontorlokaler eller almindelige undervisnings- eller opholdsrum, hvor der derfor kan fastsættes mere lempelige grænseværdier ved den akustiske projektering.

Åbne undervisningsområder er arealer, hvori der undervises flere individuelle klasser eller grupper, der ikke er fysisk adskilt i lukkede rum. Disse arealer kræver særskilt akustisk projektering.

Tabel 3.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Heldagsklasser, helhedsskoler og indskolingslokaler, der dækker over, at de samme lokaler benyttes til undervisning og fritidsaktiviteter, skal med hensyn til lydisolation og støj indrettes efter lydbestemmelserne for undervisningslokaler. Med hensyn til rumakustik skal lydbestemmelserne for opholdsrum i daginstitutionsbygninger opfyldes, idet der dog skal tages hensyn til lærernes mulighed for ubesværet at tale rummet op - se SBi-anvisning 218.

Undervisningsbygninger – Tabel 3.1 Lydisolation

Luftlydisolation      [4]

R’w

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, horisontalt

48 dB

Mellem undervisningsrum samt mellem undervisningsrum og fællesrum, vertikalt

51 dB

Mellem undervisningsrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

44 dB

Mellem undervisningsrum og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

36 dB

For fleksible rumadskillelser i åbne undervisningsområder 1)

≥ 20 dB

Mellem undervisningsrum til sløjd og andre undervisningsrum eller fællesrum

60 dB

Mellem undervisningsrum til sløjd og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, folde- og mobilvægge, glaspartier mv.)

44 dB

Mellem undervisningsrum til sang og musik samt mellem undervisningsrum til sang og musik og andre undervisningsrum eller fællesrum

65 dB

Mellem undervisningsrum til sang og musik med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør)

55 dB

Mellem undervisningsrum til sang og musik og fællesrum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør)

50 dB

Mellem undervisningsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner

60 dB

Trinlydniveau      [4]

L’n,w

I undervisningsrum 2)

58 dB

I undervisningsrum fra gulve og dæk i undervisningsrum til sløjd eller sang og musik

53 dB

I undervisningsrum fra gulve og dæk i tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre

undervisnings- eller daginstitutioner

48 dB

Noter

1)   Ved fleksible rumadskillelser forstås vægsystemer eller lignende rumopdelende elementer, som ikke fuldstændigt aflukker rum, men som afskærmer og adskiller dele af rum.

2)   Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.


Tabel 3.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.2 Støj indendørs fra trafik

Lovgivning 4)

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB

Støjbelastning ude

Veje: 58 dB < Lden ≤ 68 dB

Jernbaner: Lden > 64 dB

Støjbelastning ude

Veje: Lden > 68 dB

 

BR18 1)                       [4]

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB

med lukkede vinduer

Supplerende vejledning

Planlovgivning

 - Veje                            [7]

Ingen krav

Byfornyelse mv.  2)

Veje: Lden ≤ 46 dB
med åbne vinduer
3)

Der bør ikke
planlægges for
støjfølsom anvendelse
5)

Supplerende vejledning

Planlovgivning

 - Jernbaner                         [8]

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Jernbaner: Lden ≤ 52 dB med åbne vinduer 3)

 

Noter

1)   Grænseværdien for Lden gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig.

2)   Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse.

3)   Specielle løsninger er nødvendige.

4)   Grænseværdierne gælder i møblerede undervisningsrum.

5)   Lokale bestemmelser kan omfatte undervisningsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 dB.

Tabel 3.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 258 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.3 Støj fra tekniske installationer

Rumtype

Støjkilde 2)

LAeq

I undervisningsrum 1), a)     [4]

Bygningens tekniske installationer

≤ 30 dB

Supplerende vejledning     [3], [9]

a)   For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i undervisningsrum:

A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 30 dB.

Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter

1)   Grænseværdien gælder i møblerede rum.

2)   Grænseværdien gælder for den enkelte installation.

Tabel 3.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal i undervisnings­bygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.4 Rumakustik

Efterklangstid     [4]

T 1), 3), a)

Frekvensområde

Klasserum b)

T ≤ 0,6 s

125-4000Hz

Undervisningsrum til sløjd

T ≤ 0,6 s

125-4000Hz

Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m3

(korsang og akustisk musik) 4)

0,8 ≤ T ≤ 1,1 s

125-4000Hz

Undervisningsrum til sang og musik mindre end 250 m3

(elektrisk forstærket) 4)

T ≤ 0,6 s

125-4000Hz

Gymnastiksale mindre end 3500 m3

T ≤ 1,6 s

125-4000Hz

Gymnastiksale større end 3500 m3

T ≤ 1,8 s

125-4000Hz

Svømmehaller mindre end 1500 m3

T ≤ 2,0 s

125-4000Hz

Svømmehaller større end 1500 m3

T ≤ 2,3 s

125-4000Hz

Fællesrum samt fællesgange, der benyttes til gruppearbejde og lignende

T ≤ 0,4 s

125-4000Hz

Fællesgange, der ikke benyttes til gruppearbejde og lignende

T ≤ 0,9 s

500-2000 Hz

Trapperum

T ≤ 1,3 s

500-2000 Hz

Absorptionsareal     [4]

A 2), 3), a)

Frekvensområde

Åbne undervisningsområder c)

A ≥ 1,3 × gulvareal

125-4000Hz

Fællesrum med loftshøjde større end 4 m og

rumvolumen større end 300 m3

A ≥ 1,2 × gulvareal

125-4000Hz

Supplerende vejledning     [4]

a)   Fordeling af lydabsorbenter i rummet har betydning, se [4].

b)   For små undervisningsrum for mindre grupper dog T ≤ 0,4-0,5 s

c)   For åbne undervisningsområder gælder specielle forhold, se [4].

Noter

1)   Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2)   Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd.i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum. For gymnastiksale, svømmehaller, fællesgange (uden gruppearbejde) og trapperum dog i umøblerede rum.

4)   Kan der ikke etableres særskilte rum til de to sang- og musikanvendelser, anbefales det at udføre undervisningsrum til sang og musik med variabel akustik, så begge anvendelser kan tilgodeses.